Welkom Den Haag Tegen Geweld | Haagse sympatisanten. | Haagse politieke partijen | Haagse Raadsleden | Haagse Wethouders | Burgemeester Deetman | Nieuw Geweld in Den Haag | Aktie om het geweld te keren | Terra College 13 januari 2004 | Monumenten in beeld | Gastenboek | Ingezonden reactie | DiscussieForum. | Evenementen | Dieptepunten 2004-2005-2006-2007 | Politiek en Geweld. | School en Geweld. | Ontwikkelingen en Geweld. | Vertrouwen in Rechtssysteem | Strafmaat | Staat van het Recht | Bovenkamers Cellentekort | Herdenkingsbijeenkomsten.

Wethouders.

 

 

Wethouders Den Haag vragen aandacht huiselijk geweld

DEN HAAG - TVWest 22.11.07 Wethouders uit de Haagse regio gaan volgende week de tram in, om aandacht te vragen voor huiselijk geweld. Ze worden begeleid door muzikanten die een speciaal lied hebben gemaakt over het onderwerp.

 

http://www.rtvwest.nl/core/get_image.php?afbeelding_id=2084&width=390&height=409&afbeelding_extensie=jpg

Lees meer over dit onderwerp

 

----
Haagse jongeren voeren taakstraf uit in boksring
DEN HAAG - ADHC 12.10.06 aan Jongeren uit de regio Den Haag hebben aan twee bokshandschoenen genoeg om hun taakstraf uit te voeren. Wethouder Sander Dekker opent dinsdag het project Opboxen door symbolisch een boksbal kapot te slaan. Het project bestaat uit boks- en gedragstraining in een sportschool in de De Gheijnstraat in Den Haag. In de boksring leren de jongeren zich aan regels te houden en bovendien tegelijk stoer en sociaal te zijn.
 
Het project is opgezet door het Leger des Heils, bureau Jeugdzorg Haaglanden, de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente Den Haag. Na de officiële opening starten zestien jongeren onder begeleiding van professionele bokstrainers met het uitvoeren van hun 40-urige taakstraf.
De combinatie van fysieke activiteit en het leren van regels werkt volgens een woordvoerder van de gemeente goed. „De jongeren leven zich niet alleen fysiek uit, maar krijgen ook spelregels mee waar ze buiten de ring wat mee kunnen. Ze leren situaties verstandig op te lossen en geen eigen rechter te spelen.”
Doel van het project is om recidive te voorkomen. „En een straf waarbij jongeren fysiek bezig zijn, helpt beter dan een groepsgesprek. Dit is stoer en sociaal tegelijk, en bovendien leren ze grenzen kennen.” Tijdens de bokslessen zijn professionele gedragstrainers aanwezig, om de jongeren waar nodig bij te sturen.
Den Haag krijgt meldpunt overlast buren
 
DEN HAAG - ADHC 13.09.06 Een buurman die te lang harde muziek draait, of een buurvrouw die op houten slippers over harde vloeren loopt?
 
De gemeente Den Haag krijgt een meldpunt waar inwoners ernstige of voortdurende woonoverlast kunnen melden. Dat heeft wethouder Marnix Norder bekendgemaakt.
Norder wil met zijn plannen voorkomen dat burenruzies over geluidsoverlast uit de hand lopen. Hij benadrukt dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. ,,Maar als je buren je het leven zuur maken, moeten we als gemeente helpen dat aan te pakken.’’
Hagenaars kunnen hun klachten melden via onder meer de telefoon of e-mail. ,,Dan volgt een gesprek met de betrokkenen en bekijken we wie het beste ingeschakeld kan worden om de problemen het hoofd te bieden. Daarbij kun je denken aan de ggd of woningcorporaties. In heel bijzondere gevallen worden wijkagenten ingeschakeld.’’
Norder hoopt het meldpunt in 2007 in te voeren.

Wethouder Heijnen: We praten al met moslimorganisaties
Den Haag |HC 04.11.04  De reacties na de moord op Theo van Gogh zijn anders dan die na het doodschieten van Pim Fortuyn. De discussie is genuanceerder, zegt de Haagse wethouder Pierre Heijnen, (PvdA, integratie). 'Ik verwacht niet dat deze moord aanleiding is voor rellen of ander rumoer in de stad.'

Den Haag presenteert plan voor veiligheid scholen
woensdag 13 oktober 2004 WestSite

DEN HAAG - Het gemeentebestuur van Den Haag heeft dinsdag een plan gepresenteerd om de veiligheid op scholen te verbeteren. Wethouder Heijnen maakte bekend dat de gemeente 700.000 euro steekt in de uitvoering van een actieprogramma in de komende drie jaar.
Den Haag heeft het plan 'Een veilige school' opgesteld in samenspraak met de scholen en een reeks externe deskundigen. Directe aanleiding was de moord op Hans van Wieren, de conrector van het Haagse Terra College, door een leerling in januari. De betrokkenen hebben afgesproken dat ze gaan werken aan betere betrekkingen tussen school, leerlingen, hun ouders en de omgeving van de school.
Volgens Heijnen is bewust gekozen voor een gedegen aanpak en niet voor een snelle reactie na de moord op de leraar. De wethouder stelt dat een directe reactie waarschijnlijk geen duurzame oplossing voor de veiligheidsproblemen had geboden. Het programma sluit aan op al bestaande lokale en nationale projecten om de veiligheid op scholen te verbeteren.

'Docent jaarlijks op huisbezoek'
DEN HAAG | HC 13.10.04  Leerkrachten in het Haagse onderwijs zouden jaarlijks alle ouders van hun leerlingen aan huis moeten bezoeken. Op die manier krijgen ze een beter inzicht in de leefsituatie en de mogelijke problemen van hun leerlingen. Dat bepleitte de Haagse wethouder P. Heijnen (PvdA, onderwijs) bij de presentatie van een programma voor het verbeteren van de veiligheid op scholen. Dat programma, 'Een veilige school', is opgesteld naar aanleiding van het doodschieten van de adjunct-directeur van het Terra College, Hans van Wieren, door een leerling. Dat gebeurde op 13 januari. Heijnen benadrukte dat de huisbezoeken van leerkrachten zeer veel effect hebben. Volgens hem zouden scholen desnoods lesuren moeten schrappen om leerkrachten in staat te stellen om bij de ouders van hun leerlingen op bezoek te gaan.

Gemeente presenteert actieprogramma ‘Een veilige school’

De samenwerking van de gemeente Den Haag met het onderwijsveld en organisaties op het gebied van veiligheid, als reactie op het schietincident op het Terra College, heeft geleid tot de presentatie van het actieprogramma ‘Een veilige school’.

Pierre Heijnen, wethouder van onderwijs, presenteert namens de regiegroep Veiligheid, die begin 2004 is opgericht, het actieprogramma ‘Een veilige school’. In dit programma staan concrete beleidsvoorstellen en maatregelen die de veiligheid in en om scholen structureel moeten verbeteren. Het actieprogramma is gestuurd naar de raadscommissie Onderwijs, Sociale zaken, Cultuur en Integratie (OSCI).

Het actieprogramma moet er toe leiden dat de Haagse scholen een veilige thuisbasis zijn. Drie thema’s staan in het programma centraal. Het eerste thema is de school en daarbinnen een goed schoolklimaat. Speerpunten zijn de regiefunctie binnen de school, professionalisering van het personeel en het bevorderen van de ouderbetrokkenheid. Zo zijn er plannen om de sociale competenties van leerkrachten te vergroten, onder meer door training of intervisie. Om ouder- en leerlingbetrokkenheid te vergroten, wordt in het actieprogramma voorgesteld de mogelijkheden van huisbezoeken bij ouders te onderzoeken.

Het tweede thema stelt de samenwerking van betrokken partijen (ketenpartners) centraal. Er moet gewerkt gaan worden vanuit het principe ‘één kind, één plan, één casemanager’. Ook de uitbreiding van bijvoorbeeld reboundvoorzieningen is van belang Tot slot is het verbeteren en automatiseren van de registratiesystemen voor bijvoorbeeld het melden van incidenten een belangrijk speerpunt. Het derde thema neemt de synergie vanuit de gezamenlijke projecten als uitgangspunt. Hier krijgen activiteiten aandacht die moeten leiden tot een school die meer openstaat voor de omgeving.

De regiegroep Veiligheid heeft gekozen voor een brede, gedegen aanpak bij het opstellen van het plan. Er gebeurt immers al veel op het terrein van veiligheid in en rond scholen. Overhaaste maatregelen zouden afbreuk kunnen doen aan alle maatregelen die scholen en schoolbesturen de afgelopen jaren al hebben genomen om incidenten te voorkomen en uitwassen aan te pakken. Een voorbeeld van die bestaande maatregelen is de afspraak dat scholen jaarlijks een schoolveiligheidsplan opstellen. Ook is er geïnvesteerd in voorzieningen die moeilijke leerlingen tijdelijk buiten de school opvangen, zoals Basta en Time Out. Binnen het primair openbaar onderwijs wordt gewerkt aan een systeem voor incidentenmelding.

Het actieprogramma ‘Een Veilige School’ is gebaseerd op onderzoeken, inventarisatie van bestaand beleid en instrumenten, interviews in het veld en een tweedaagse studiebijeenkomst. De acties worden uitgewerkt in afzonderlijke projectplannen, gericht op diverse doelgroepen zoals ouders, leerlingen en scholen. Het actieprogramma loopt tot en met 2007. De regiegroep Veiligheid blijft het programma begeleiden.

De rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor veiligheid op scholen. Het gaat om een totaalbedrag van bijna 50 miljoen euro in 2005, oplopend tot bijna 90 miljoen euro in 2007. Dit geld wordt grotendeels direct beschikbaar gesteld aan de scholen, met name het vmbo. Het is nog niet duidelijk over welke bedragen de Haagse scholen kunnen beschikken. De gemeente Den Haag heeft voor de uitvoering van het actieprogramma in de jaren 2005 tot en met 2007 een bedrag beschikbaar gesteld van ongeveer 0,7 miljoen euro. Bovendien is er in het kader van het Grote Steden Beleid geld ingezet voor veiligheid.

De belangrijkste partners in de keten rond veiligheid op scholen zijn de gemeente, schoolbesturen, Decentrale Welzijnsorganisaties (DWO’s), Bureau Jeugdzorg, politie, Justitie, reclassering, Bureau Halt, Leger des Heils en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze partners hebben intensief samengewerkt bij de opstelling van het actieprogramma.


Pierre Heijnen, Haagse wethouder van onderwijs.
 

'Zo'n aanslag is echt onomkeerbaar'
Van onze verslaggever John Schoorl Volkskrant 06.08.04

MOORDRECHT - Alarm van vakbond CNV: burgemeesters en wethouders krijgen vaker met agressie te maken. Riny van der Bie, burgemeester van Moordrecht, kan erover meespreken: een brandbom in haar woning was de omslag in haar leven.

Burgemeester Van der Bie dacht: die brandbom deert mij niet

Natuurlijk zou Riny van der Bie er weer bovenop komen. Zij, burgemeester van Moordrecht, wist toch als geen ander werk en privé strikt gescheiden te houden.Bovendien, die brandbom in haar woning was toch niet tegen haar persoonlijk gericht - althans, zo hield ze zichzelf voor.
Nu, bijna een jaar na de aanslag, zit ze al geruime tijd ziek thuis. Ze heeft twee maanden geleden de gemeenteraad en de commissaris van de koningin om toestemming gevraagd om uit de Zuid-Hollandse gemeente te mogen verhuizen.
Riny van der Bie, al achtenhalf jaar burgmeester, wil niet meer in Moordrecht zijn. Ze is bang, en de angst zit vast in haar en in haar dienstwoning, meent ze. 'Daarom moet ik ervoor zorgen dat de feitelijke afstand tot Moordrecht groter wordt.'

Vorig jaar, in de nacht van 21 op 22 juli, werd er een brandende pvc-buis door haar brievenbus gegooid. Ze lag met haar echtgenoot boven en dacht eerst aan kortsluiting. Toen ze beneden kwam stond de hal vol rook en roet.
In dezelfde nacht waren de muren van het gemeentehuis beklad met leuzen, onder meer met de afkorting 'RMS', naar de beweging voor een onafhankelijk Zuid-Molukken. Al geruime tijd waren er problemen met de grote Molukse gemeenschap in de gemeente over de toewijzing van vrijgekomen huurwoningen.
'Ik had al signalen gekregen dat mijn woning met mij weleens het doelwit zou kunnen worden', vertelt Van der Bie. 'Ik zou als burgemeester de persoonlijking van het kwaad zijn. Dat zijn stevige bedreigingen maar toch verwacht je niet dat het tot zo'n gebeurtenis leidt. '
Aanvankelijk reageerde ze laconiek. Ze probeerde zich te concentreren op het 'bestuurlijk-functionele element' van het brandbom-incident. De politie zou de daders wel opsporen. Zij moest zorgen dat de rust binnen de Molukse gemeenschap terugkeerde.
Maar toen ze twee maanden later met rugklachten thuis kwam te zitten, drong de aanslag pas goed tot haar door. 'Het is bizar hoe je gegrepen kan worden. Ik dacht een hele tijd: het gaat wel over, het is maar pijn in mijn rug. Maar medisch gezien bleek er meer aan de hand dan het fysieke. En nu merk ik, ondanks bemoedigende reacties van de buitenwereld, dat het ook niet zo simpel overgaat.'
'Natuurlijk wordt elke burgemeester of wethouder weleens geconfronteerd met lelijke woorden. Dat hoort tegenwoordig blijkbaar bij het bestuurlijk-politiek functioneren. Maar wat mij is overkomen is vrij uniek. Ze hebben mij van het leven willen beroven , anders kan ik het niet uitleggen.'
De daders, drie Molukkers van 19, 23 en 24 jaar, zijn in maart veroordeeld. De gemeente wordt sinds oktober 2003 geleid door een waarnemend burgemeester.
'Hoe je je als bestuurder hiertegen moet bewapenen, weet ik niet. Dit is van een andere orde en dan heb je niks aan agressietrainingen of deëscalatieoefeningen. Zo'n aanslag is onomkeerbaar.'


Mondige burger vaker agressief tegen b&w
van onze verslaggevers
2004-08-06 Trouw

DEN HAAG - Burgemeesters en wethouders krijgen steeds vaker te maken met agressie van burgers. Uit een onderzoek van vakbond CNV onder 180 lokale bestuurders blijkt dat een op de drie ermee te maken heeft gehad. Burgemeesters zijn vaker slachtoffer dan wethouders.

Het gaat meestal om mondelinge agressie, maar ook schriftelijke en lichamelijke bedreigingen komen voor. Zo is van de 73 ondervraagde burgemeesters bijna een derde wel eens fysiek lastiggevallen door een burger.
Uit een rondvraag bij vijftien grote en middelgrote gemeenten in Nederland blijkt dat de meeste stadsbesturen voorvallen van voornamelijk verbale agressie kennen, maar lichamelijke bedreigingen nauwelijks aan de orde zijn. Gemeenten als Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Den Bosch herkennen zich niet in het totale beeld dat het CNV-onderzoek schept. ,,Het is hier eigenlijk geen onderwerp van discussie, op enkele kleine gevalletjes na'', zegt een woordvoerster van de gemeente Groningen.
Andere stadsbesturen hebben wel degelijk meer last van de 'mondige burger' die ontevreden is met de beslissing van lokale politici. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg: ,,Wethouders worden in toenemende mate tot bij hun woonhuis lastiggevallen. Het bekendst is de bedreiging die wijlen burgemeester Stekelenburg kreeg nadat hij bepaalde bevolkingsgroepen harder ging aanpakken.''
Ook in Utrecht en Enschede kregen lokale politici te maken met concrete bedreigingen, maar volgens woordvoerders van die gemeenten waren dat uitzonderingen. ,,Na de vuurwerkramp in Enschede liepen de emoties zo hoog op, dat sommige mensen doordraaiden. Toen schakelden we wel de politie in, maar over het algemeen hebben we geen last van burgers'', aldus een ambtenaar.
Burgemeester van Haarlem J. Pop -tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters- vindt de resultaten van het onderzoek 'niet schokkend'. Volgens hem is het probleem al langer bekend. ,,Je moet het plaatsen in het kader van de algemene toename van geweld. We lopen niet opeens met lijfwachten rond.''
Ook andere beroepsgroepen, zoals de brandweer en de gezondheidszorg, hebben last van toenemende bedreigingen. ,,De burger is mondiger geworden en daarbij lijkt kennelijk agressie te horen'', zegt CNV-bestuurder Herman van der Wind. De vakbond wil zijn zorgen snel aan de orde stellen in het overleg met minister Remkes van binnenlandse zaken.

Vaker agressie tegen gemeentebestuurders
ANP
DEN HAAG – Volkskrant 05.08.04  Burgemeesters en wethouders krijgen steeds vaker te maken met agressie van burgers. Uit een onderzoek van vakbond CNV Publieke Zaak is donderdag gebleken dat een op de drie gemeentebesturen al eens geconfronteerd is met agressie. Burgemeesters zijn daarbij vaker slachtoffer dan wethouders.

Het gaat meestal om mondelinge agressie, maar ook schriftelijke en fysieke agressie komen voor.

Het onderzoek is gehouden naar aanleiding van het aftreden van een wethouder in Goirle die dat onlangs deed wegens bedreigingen aan zijn adres. Er namen 180 lokale politici deel aan de enquête.

Volgens het CNV bevestigt het onderzoek een trend die eerder al was geconstateerd bij andere beroepen, zoals brandweermannen en verzorgers in de gehandicaptenzorg. 'Veel burgemeesters en wethouders zien een verschuiving naar meer agressie. De burger is mondiger geworden en daarbij lijkt kennelijk agressie te horen', zegt CNV-bestuurder Herman van der Wind. De vakbond wil zijn zorgen snel aan de orde stellen in het overleg met minister Remkes (Binnenlandse Zaken). Het CNV wil meer onderzoek naar de aard van de agressie en meer aandacht bij gemeenten voor het

probleem.

 

Agressie tegen burgemeesters en wethouders
donderdag 5 augustus 2004 WestSite

DEN HAAG - Burgemeesters en wethouders krijgen steeds vaker te maken met agressie van burgers. Uit een onderzoek van vakbond CNV Publieke Zaak is gebleken dat één op de drie gemeentebesturen al eens geconfronteerd is met agressie. Burgemeesters zijn daarbij vaker slachtoffer dan wethouders.
Het gaat meestal om mondelinge agressie, maar ook schriftelijke en fysieke agressie komen voor. Hier horen ook doodsbedreigingen toe.
Het onderzoek is gehouden na signalen van bedreigingen van gemeentebestuurders. Er namen 180 lokale politici deel aan de enquête.

 

Meer agressie tegen lokale bestuurders
Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, NRC 05.08.04. Burgemeesters en wethouders hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dat loopt uiteen van mondelinge scheldpartijen, schriftelijke bedreigingen of via de e-mail tot aan een doodsbedreiging.

Dat blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV Publieke Zaak waaraan 180 burgemeesters en wethouders deelnamen.

Aanleiding voor het onderzoek was het aftreden van een wethouder in Goirle na bedreigingen aan zijn adres. Meer dan zestig procent van de ondervraagden antwoordde instemmend op de vraag of betrokkene zelf of een ander lid van het college geconfronteerd is met geweld. Fysieke bedreiging werd 23 keer genoemd. Burgemeesters hebben meer te maken met agressie dan wethouders (57 procent tegenover 47 procent).

Een wethouder gaf aan dat niet alleen hijzelf, maar ook zijn vrouw en kinderen werden bedreigd. Het onderzoek maakt volgens bondsbestuurder H. van der Wind duidelijk dat scheldpartijen en agressie over de hele linie de afgelopen vier jaar is gestegen. ,,Het onderwerp bevindt zich nog een beetje in de taboesfeer, maar achter de schermen gebeurt er van alles. De drempel om 'de wethouder uit te schelden' is voor burgers wel erg laag geworden.''

Het is volgens Van der Wind onduidelijk of die toenemende agressie impact heeft op het bestuurlijk functioneren van een burgemeester of wethouder. Individueel is die impact er volgens hem wel. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dat ook geldt voor het bestuurlijk functioneren.

In april 2001 pleegde een onbekende man zelfs een moordaanslag op een burgemeester, J. Haanstra van Stede Broec. Een onbekend gebleven schutter wachtte Haanstra op 17 april 2001 op, toen deze terugkeerde van een raadsvergadering. Toen de burgemeester zijn auto op de oprit van zijn woning parkeerde, stapte de man op de auto af en schoot. De kogel doorboorde de wang van Haanstra, die de aanslag overleefde. De kogel werd later in het ziekenhuis verwijderd.

Haanstra was op dat moment 20 jaar burgemeester van Stede Broec (Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek). Tien jaar lang was hij voorzitter van de stichting Westfriese Flora. In 1999 kostte een besmetting met de legionellabacterie aan 32 bezoekers van de bloemententoonstelling het leven. Vorig jaar legde Haanstra zijn functie als voorzitter van de Westfriese Flora neer. Volgens Haanstra speelde het imago van 'legionella-burgemeester' hem toen steeds meer parten. Er is nooit een verdachte van de aanslag gepakt.

CNV Publieke Zaak wil het onderwerp van bedreigingen van burgemeesters en wethouders aan de orde stellen in het georganiseerde overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Politieke partijen moeten investeren in trainingen om geweld te voorkomen. 

Laatste wijziging op: 08-12-2007 20:39