Welkom Den Haag Tegen Geweld | Haagse sympatisanten. | Haagse politieke partijen | Haagse Raadsleden | Haagse Wethouders | Burgemeester Deetman | Nieuw Geweld in Den Haag | Aktie om het geweld te keren | Terra College 13 januari 2004 | Monumenten in beeld | Gastenboek | Ingezonden reactie | DiscussieForum. | Evenementen | Dieptepunten 2004-2005-2006-2007 | Politiek en Geweld. | School en Geweld. | Ontwikkelingen en Geweld. | Vertrouwen in Rechtssysteem | Strafmaat | Staat van het Recht | Bovenkamers Cellentekort | Herdenkingsbijeenkomsten.

Politiek en geweld.

 

'Criminaliteit door falende opvoeding'


HC 21.11.05 Een falende opvoeding is een belangrijke oorzaak van crimineel gedrag, vinden veel Nederlanders. Tweederde van de bevolking is van mening dat ouders als eersten moeten signaleren dat jongeren op het criminele pad dreigen te raken.

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde resultaten van de Belevingsmonitor die in opdracht van de regering in het voorjaar is uitgevoerd. Als verbeterpunt in de strijd tegen criminaliteit dragen veel mensen spontaan de opvoeding van kinderen aan. Van de ondervraagden oordeelt 60 procent negatief over het criminaliteitsbeleid van de regering.

Bij de vorige Belevingsmonitor, in de herfst van 2004, was dat nog 56 procent. Behalve criminaliteitsbestrijding noemen de meeste ondervraagden het onderwijs als onderwerp waar de regering meer aandacht aan moet besteden. Ruim 90 procent vindt dat niet de scholen maar de ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de vorming van hun kinderen. Ruim de helft is ontevreden over de inzet van de ouders.

Het vertrouwen in de regering is iets toegenomen. Ruim een derde van de bevolking geeft aan vertrouwen te hebben in het kabinet-Balkenende. Vorig najaar was dat nog krap een derde. De Belevingsmonitor wordt elk kwartaal uitgevoerd.
 
Nederlander: criminaliteit door falende opvoeding
maandag 21 november 2005 Planet
DEN HAAG (ANP) - Een falende opvoeding is een belangrijke oorzaak van crimineel gedrag, vinden veel Nederlanders. Tweederde van de bevolking is van mening dat ouders als eersten moeten signaleren dat jongeren op het criminele pad dreigen te raken.

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde resultaten van de Belevingsmonitor die in opdracht van de regering in het voorjaar is uitgevoerd. Als verbeterpunt in de strijd tegen criminaliteit dragen veel mensen spontaan de opvoeding van kinderen aan. Van de ondervraagden oordeelt 60 procent negatief over het criminaliteitsbeleid van de regering. Bij de vorige Belevingsmonitor, in de herfst van 2004, was dat nog 56 procent.

Aandacht onderwijs

Behalve criminaliteitsbestrijding noemen de meeste ondervraagden het onderwijs als onderwerp waar de regering meer aandacht aan moet besteden. Ruim 90 procent vindt dat niet de scholen maar de ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de vorming van hun kinderen. Ruim de helft is ontevreden over de inzet van de ouders.

Het vertrouwen in de regering is iets toegenomen. Ruim een derde van de bevolking geeft aan vertrouwen te hebben in het kabinet-Balkenende. Vorig najaar was dat nog krap een derde.

De Belevingsmonitor wordt elk kwartaal uitgevoerd.

Meer geld voor forensisch onderzoek

DEN HAAG - Telewgraaf 11.11.05 Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) krijgt er mensen bij. Ook de politie krijgt meer geld om het recherchewerk uit te kunnen breiden. Met deze en andere maatregelen willen de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) de opsporing en vervolging bij zware misdrijven verbeteren. De ministerraad stemde vrijdag met het pakket voorstellen in.

Aanleiding daarvoor zijn de vele fouten die zijn gemaakt in de Schiedamse parkmoord, waardoor een verdachte vier jaar onschuldig vastzat. Donner kondigde vrijdag na afloop van de ministerraad aan dat het NFI en de politie (recherche) kunnen rekenen op een „forse uitbreiding van de capaciteit”. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, kon hij nog niet zeggen. Donner zei er wel vanuit te gaan dat de financiering rondkomt.

Het NFI moet voortaan „duidelijker” rapporteren zodat politie, justitie, rechters en advocaten de rapporten beter kunnen begrijpen. Ook zullen forensisch deskundigen vaker en sneller worden ingezet om sporen op de plaats delict veilig te stellen. Alle resultaten van technisch onderzoek moeten in het dossier terechtkomen. Ontlastende uitslagen krijgen daarbij expliciet aandacht.

Verhoren van verdachten van misdrijven waarop minimaal twaalf jaar celstraf staat, moeten op band worden opgenomen. Dat moet ook als er een dode of zwaargewonde is gevallen of als het een zedenmisdrijf betreft waarop minimaal acht jaar staat. Videoregistratie wordt onder meer verplicht als de verdachte bovendien tussen de twaalf en zestien jaar of zwakbegaafd is.

Politiekorpsen beschikken uiterlijk in juni volgend jaar allemaal over een protocol met standaardregels voor het verhoor. Volgens Donner zijn alle maatregelen bedoeld om de kwaliteit van de „waarheidsvinding” te waarborgen en moeten ze voorkomen dat opsporingsambtenaren zich teveel richten op wat ze verwachten. De huidige golf van liquidaties onderstreept volgens hem het belang om de recherche en het forensisch onderzoek te versterken.

Een speciale commissie gaat, zoals Donner eerder al had aangekondigd, na klachten van functionarissen van het OM, politie, NFI of wetenschappers onderzoeken of zich in de opsporing van strafbare feiten of in de behandeling van strafzaken „ernstige manco's” hebben voorgedaan. Het zal daarbij vooral gaan om ernstige strafzaken, zoals moord en doodslag.

Voorwaarde is wel dat er geen alternatieve rechtsgang wordt gecreëerd. De commissie zal daarom geen zaken bekijken die nog onder de rechter zijn. De rapporten van de commissie zullen openbaar zijn.

Afbeelding van een politiehond in actie 

MAATREGELEN VOOR BETERE OPSPORING EN VERVOLGING


Minister Donner (Justitie) neemt maatregelen naar aanleiding van het evaluatierapport over de Schiedammer parkmoord. Zo komt er bij zware misdrijven een vorm van tegenspraak en krijgt de forensische opsporing een impuls.

Regering.nl 11 nov 2005  Dit zijn punten uit het verbeterprogramma 'Versterking van opsporing en vervolging' van het openbaar ministerie (OM), de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Volgens minister Donner geeft dit programma een adequaat antwoord op de aanbevelingen uit het evaluatierapport over de Schiedammer parkmoord. 

Het verbeterprogramma moet zorgen voor meer kwaliteit bij de waarheidsvinding tijdens de opsporing en vervolging. 

Maatregelen
Een van de maatregelen is dat er vanaf januari 2006 bij zware misdrijven die grote maatschappelijke beroering hebben veroorzaakt een vorm van tegenspraak komt bij de politie en het OM. Het gaat dan om bijvoorbeeld levensdelicten en ernstige zedendelicten. Ook komt er een betere samenwerking tussen het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) en de opsporingsdiensten. 

Andere punten uit het verbeterprogramma zijn:

 • Er komen algemeen bindende eisen aan de kwaliteit van opsporingsonderzoeken. 
 • Gerichte opleidingen en op termijn certificering bij de politie en het OM moeten het vakmanschap vergroten.  
 • Het leidinggevend kaderpersoneel moet meer aandacht hebben voor de kwaliteit van de opsporing en de vervolging. 
 • Auditieve registratie wordt verplicht bij verhoren van verdachten van misdrijven waarop een straf van twaalf jaar of meer staat, als er een dode of zwaargewonde is gevallen en bij zedenmisdrijven waarop acht jaar of meer staat. 
 • Voor juni 2006 beschikt ieder korps over een standaardverhoorplan. 
 • Het NFI gaat duidelijkere rapporten schrijven, zodat die ook goed worden begrepen door politie, OM, rechtspraak en advocatuur. 
 • Alle uitslagen van technisch onderzoek- ook als ze negatief of ontlastend zijn- worden toegevoegd aan het dossier. Het dossier moet expliciet aandacht besteden aan ontlastende uitslagen. 
 • Forensisch deskundigen worden vaker en sneller ingezet om het deskundig veiligstellen van sporen op de plaats delict te verzekeren.  

Commissie
Verder komt er een commissie die na moet gaan gaat of er ernstige manco's zijn geweest tijdens de opsporing van strafbare feiten of in de strafzaken die daaruit voortkomen. Het gaat hierbij vooral om ernstige stafzaken waarin fundamentele twijfel wordt opgeworpen over de schuld van de veroordeelde, op basis van informatie waarover de rechter niet beschikte. Voorwaarde is dat hierdoor geen alternatieve rechtsgang ontstaat: zaken die nog onder de rechter zijn, worden dus niet onderzocht. Ook moeten de rapporten van de commissie openbaar zijn. 

Forensische opsporing
Met het versterken van de forensische opsporing worden de mogelijkheden van de moderne techniek beter benut. Dat draagt niet alleen bij aan de waarheidsvinding, maar zal ook een positief effect hebben op het ophelderingspercentage. 

Om het gewenste professionaliteitsniveau van het optreden van het OM en de politie in strafzaken te bereiken, is ook extra capaciteit nodig. Het kabinet komt bij de Voorjaarsnota 2006 en de begrotingsvoorbereiding voor 2007 terug op de financiële consequenties van het verbeterprogramma. 

Bron:
Persbericht ministerraad (pdf)

Zie ook:
13 sep 2005
Donner wil meer kwaliteit bij waarheidsvinding

Bedreiging aan de orde van de dag
Van onze verslaggever

AMSTERDAM - Volkskrant 24.10.05 Bedreigingen lijken in Nederland almaar toe te nemen. Na de politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh is sprake van maatschappelijke verruwing. In combinatie met de gemakken van internet zijn doodsverwensingen hierdoor schering en inslag.
 
Dit constateert een groep wetenschappers van het Pompe Instituut voor criminologisch onderzoek in Utrecht. Onder leiding van hoogleraar Frank Bovenkerk werd onderzoek gedaan onder 'vertegenwoordigers van de democratische rechtsstaat': politici, bestuurders, politieambtenaren, rechters, advocaten, officieren van justitie, notarissen en journalisten. Al deze beroepsgroepen staan regelmatig bloot aan bedreigingen.

De onderzoekers wagen zich niet aan aantallen en percentages. Dit zou volgens hen 'schijnexactheid' opleveren. Maar uit enquêtes blijkt dat in de beroepsgroepen zelf een toename van het aantal bedreigingen wordt gesignaleerd. Het aantal bedreigende e-mails is 'explosief toegenomen'. Bestuurders constateren meer 'hufterigheid' in de samenleving. Ook neemt 'het bedreigingsniveau vanuit de georganiseerde misdaad toe'.

Bovenkerk meent dat de media meer aandacht schenken aan bedreigingen, dat die soms breed worden uitgemeten (Hirsi Ali, Wilders, officier van justitie Plooy, bondscoach Advocaat), maar dat de toename ervan geen teken is van toegenomen gevoeligheid of mediahypes.

Navraag in het buitenland, waar de laatste jaren geen veranderingen worden geconstateerd, duidt erop dat het gaat om een puur Nederlands verschijnsel. Om die reden wordt een verband gelegd met de moorden op Fortuyn (2001) en Van Gogh (2004).

De kring waaruit bedreigingen voortkomen, is volgens de onderzoekers gevarieerd. Soms gaat het om hele groepen (politieke extremisten, voetbalhooligans, Hells Angels), andere keren om (al dan niet psychisch gestoorde) individuen. Doorgaans bevinden die personen of groepen zich in de marge van de samenleving.

De onderzoekers concluderen dat in de diverse beroepsgroepen soms wordt gezwicht voor bedreigingen. Zo geeft GroenLinks-fractievoorzitter Halsema aan dat zij na de moord op Fortuyn enkele gevoelige kwesties niet meer in het openbaar aan de orde durfde te stellen.

Ook zijn er voorbeelden van burgemeesters en wethouders die hun functie hebben neergelegd na langdurig te zijn getard en bedreigd, of van politie- en justitieambtenaren die zijn overgeplaatst. Maar, stellen de onderzoekers, er zijn onvoldoende aanwijzingen voor de stelling de rechtsstaat wijkt voor dreigementen.

Onder de ondervraagden wordt onder bedreiging verstaan als wordt getracht binnen te dringen in het privé-leven en de betrokkene moet vrezen voor zijn eigen veiligheid of die van zijn dierbaren.

Bovenkerk stelt vast dat in veel beroepsgroepen laconiek of zelfs ontkennend met bedreigingen wordt omgegaan. Zij beschouwing het veelal als 'risico van het vak'. Bedreigingen worden pas echt serieus genomen als ze komen uit de terroristische hoek of van de georganiseerde misdaad.
Foto: het gebouw van het minsterie van Justitie in Den Haag 6 juni 2005 Regering.nl

MAATREGELEN TEGEN GEWELD DOOR EERWRAAK

Een protocol, betere signalering, meer opvangplaatsen en een 'stevigere' aansturing door het OM moeten bijdragen aan een effectievere aanpak van geweld dat is gerelateerd aan eerwraak.

Deze en andere maatregelen staan in een brief die minister Verdonk (Vreemdelingenzaken & Integratie) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de bestrijding van eergerelateerd geweld gaan de vrouwenopvang, politie en openbaar ministerie samenwerken.

Verdonk trekt 200.000 euro uit om de betrokkenheid van minderheden zelf bij de aanpak te vergroten. Ook wil zij door scholing de kennis van professionals vergroten.

Een andere maatregel is dat politie en vrouwenopvang van de Immigratie en naturalisatie dienst (IND) sneller informatie krijgen over de juridische mogelijkheden tot verblijf van slachtoffers. Die mogelijkheden worden ook opgenomen in een protocol. Verdonk wil daarnaast de informatievoorziening aan potentiële slachtoffers verbeteren. 

Proefproject
De Kamerbrief is ook een reactie op de eerste resultaten van een proefproject van de politie in de regio Haaglanden. Het kabinet noemt het beeld dat hieruit naar boven komt over de mogelijke omvang van geweld door eerwraak 'zorgwekkend'. In de periode van oktober 2004 tot maart 2005 behandelde een speciale helpdesk 79 zaken  11 zaken hadden een dodelijke afloop, in de andere gevallen ging het om geweld of de dreiging daarmee. 

Casusonderzoek
Het instituut voor veiligheids- en crisismanagement (COT) onderzocht 20 zaken. Hieruit blijkt dat assertiviteit van de slachtoffers, effectief inschattingsvermogen van professionals en goed gebruik van deskundigen doorslaggevend blijken te zijn voor het succes van interventies. Volgens het COT zijn de bestaande bevoegdheden toereikend, maar worden deze niet voldoende benut. 

Bron:
Persbericht ministerie van Justitie

Meer informatie:
Brief aan de Tweede Kamer (pdf)
Rapportage pilot (pdf)
Casusonderzoek (pdf)


1 nov 2004
Brief aan de Tweede Kamer over aanpak eerwraak (pdf) 
18 mei 2004
Nota grondrechten in een pluriforme samenleving
2 dec 2003
De Geus: landelijk netwerk tegen huiselijk geweld 

Elf doden bij eerwraak in halfjaar

Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, NRC 7 JUNI 2005.Tussen oktober 2004 en maart dit jaar werden ten minste elf mensen gedood om redenen van eerwraak. In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Verdonk (Integratie, VVD) dat zorgwekkend.

Het aantal gevallen van eerwraak binnen een half jaar wordt geconstateerd in de eerste bevindingen van de politie Haaglanden en Zuid Holland-Zuid. Deze korpsen onderzoeken sinds oktober op verzoek van de ministers Verdonk en Donner (Justitie) de omvang en verschijningsvormen van eerwraak.

Het is de bedoeling dat de proef resulteert in een landelijk registratiesysteem voor eerwraak. In totaal behandelden de twee korpsen 79 zaken waarbij de familie-eer een belangrijke rol speelde. In 26 zaken, naast de elf met dodelijke afloop, werd geweld gebruik. De slachtoffers waren zowel vrouwen als mannen.

Minister Verdonk kondigt aan 200.000 euro beschikbaar te stellen voor minderhedengroeperingen die eerwraak in eigen kring willen bestrijden. Ook wil ze dat er eind dit jaar een ,,dekkend aanbod van noodplaatsen'' is voor vrouwen die met de dood worden bedreigd. Volgens de Federatie Opvang, een landelijke koepel van opvangorganisaties, worden ten minste honderd (vrijwel altijd allochtone) vrouwen die in de vrouwenopvang zitten ,,ernstig bedreigd''. Verder pleit Verdonk voor een ruime definitie van eerwraak om zo niet alleen zicht te krijgen op het aantal zaken met een dodelijke afloop, maar ook op de mogelijke aanleidingen en uitingsvormen van eergerelateerd geweld. Ze neemt daarmee de suggestie van het Advies- en Onderzoeksbureau Beke over dat in opdracht van haar een definitie van eerwraak opstelde. De formulering luidt: ,,eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken''.

Ook wijst de minister in haar brief op de analyse van het Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (COT) van twintig eerwraakzaken waarbij sprake was van ernstig eergerelateerd geweld. Daaruit blijkt dat er vaak al vroegtijdig signalen zijn die wijzen op een mogelijke moord. Het COT pleit voor meer deskundigheid bij instanties zodat eerwraak in een vroeg stadium kan worden onderkend en eventueel kan worden voorkomen.

Verdonk reageert met haar initiatieven op moties in de Tweede Kamer waarin wordt opgeroepen om meisjes en vrouwen die om hun eer worden bedreigd beter te beschermen, meer inzicht te krijgen in de omvang en verschijningsvormen van eerwraak in Nederland, de deskundigheid bij de betrokken instanties te vergroten en om samen met minderhedenorganisaties te zorgen voor een verandering van mentaliteit in migrantengroeperingen inzake eerwraak.

Vragen over voorkennis AIVD bij inval Laakkwartier

12 mei 2005  Groenlinks

Fractievoorzitter Halsema heeft vragen gesteld aan minister Remkes (BZK) omtrent de voorkennis van de AIVD bij de inval in het Laakkwartier. Minister Remkes heeft in de Kamer altijd ontkent dat de AIVD op de hoogte was van het mogelijk gebruik van handgranaten door de verdachten bij een politie-inval.
Halsema wil weten of de Kamer juist geïnformeerd is en wenst, in navolging van burgemeester Deetman, een onafhankelijk onderzoek.

Schriftelijke vragen van het lid Halsema (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de inval in het Haagse Laakkwartier, 12 mei 2005
 
1. Bent u op de hoogte van de door het OM gepresenteerde feiten tijdens de pro forma-zitting van drie mei j.l over de afgeluisterde gesprekken in de Haagse Antheunisstraat ?
2. Hoe verhoudt de vaststelling van het OM dat de verdachten in de afgeluisterde gesprekken het duidelijk (hebben) over het gooien van een ding en hun bereidheid explosieven te gebruiken zich tot het persbericht van het Ministerie van BZK van 11 februari 2005 waarin wordt gemeld dat de AIVD geen informatie had over eventuele aanwezigheid van vuurwapens?
3. Hoe verhoudt bovenstaande vaststelling zich tot uw uitspraak in het Kamerdebat van 9 februari jongstleden dat voor de inval van 10 november (..) alle relevante informatie waarover de AIVD op dat ogenblik beschikte (is) gedeeld met de autoriteiten. Op het moment van de inval, met een dikke streep daaronder, was niet bekend dat er handgranaten in het pand aanwezig waren ?
4. Kunt u , met een dikke streep daaronder, staande houden dat alle relevante informatie ten aanzien van de mogelijke aanwezigheid van explosieven en het gooien van een ding door de AIVD met de lokale autoriteiten is gedeeld?
5. Beschouwt u uw stellige ontkenning tegenover de Kamer dat met een dikke streep daaronder er geen informatie bekend was over de aanwezigheid van handgranaten, in het licht van de door het OM gepresenteerde feiten als feitelijk juist en houdbaar?
6. Bent u bereid om in het licht van de nieuwe gegevens alsnog tegemoet te komen aan het verzoek van Burgemeester Deetman om een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar (de aanloop van) de inval in het Laakkwartier? Zo nee, waarom niet?
7. Bent u bereid deze vragen per ommegaande te beantwoorden?

29 apr 2005   Regering.nl  SCHADELOOSSTELLING IN EU VOOR SLACHTOFFERS GEWELD


Mensen die in een andere lidstaat van de Europese Unie slachtoffer worden van een geweldsmisdrijf, kunnen in de toekomst makkelijker een beroep doen op het schadefonds van dat land.

Het slachtoffer kan in zijn eigen land en in zijn eigen taal een aanvraag voor schadeloosstelling indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM). Het SGM ondersteunt het slachtoffer bij de aanvraag en stuurt de aanvraag door naar het betreffende land.

De nieuwe werkwijze wordt op 1 januari 2006 ingevoerd.

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van de Wet Schadefonds geweldsmisdrijven. Daarmee wordt de Europese richtlijn voor de schadeloosstelling van misdrijven opgenomen in Nederlandse wetgeving. 

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:
Persbericht ministerraad (pdf)

Kamer akkoord met wettelijke regeling cameratoezicht
ANP

DEN HAAG – Volkskrant 30.03.05  De Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met een wettelijke regeling van het cameratoezicht op openbare plaatsen binnen de gemeentegrenzen. De wet geeft het gemeentebestuur de bevoegdheid om in het belang van de handhaving van de openbare orde plekken of gebieden aan te wijzen waar camera's geplaatst mogen worden.

De regeling biedt gemeenten voorts de mogelijkheid om via gezichtsherkenning gebiedsverboden voor hooligans of stalkers af te dwingen. En ook kunnen op basis van de beelden horecagelegenheden worden aangepakt die de sluitingstijden aan hun laars lappen.

De wet is echter niet bedoeld voor de opsporing van voortvluchtige criminelen. Alleen als de camera een misdrijf waarneemt, kan het Openbaar Ministerie de beelden gebruiken voor opsporing en vervolging.

Onder de wet, die overigens nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, vallen de beeld- en geluidsopnamen onder het regime van een - tijdelijk - politieregister. Dat betekent dat iedere burger onder bepaalde voorwaarden inzicht mag eisen welke gegevens van hem of haar zijn opgenomen in het tijdelijke register. De opnames mogen een maand worden bewaard.

Tot verdriet van vooral PvdA verplicht de wet gemeenten niet gezichtsherkenning of nummerplaatherkenning aan het camerasysteem te koppelen. Dat mag iedere gemeente zelf bepalen. Volgens PvdA-woordvoerder Van Heemst wordt het daardoor lastig om gebiedsverboden voor notoire lastpakken landelijk te controleren.

Het CDA betreurt vooral dat de camera's niet automatisch gebruikt mogen worden voor het opsporen van criminelen of gestolen auto's. Maar minister Remkes van Binnenlandse Zaken zegde het Kamerlid Haersma Buma wel toe dat hij met minister Donner van Justitie gaat bekijken of de wet in een later stadium nog kan worden uitgebreid met opsporing.

Tot slot benadrukte Remkes dat de wet evenmin bedoeld is om gemeenten in staat te stellen stenengooiers vanaf viaducten te filmen. Dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van zijn collega Peijs van Verkeer en Waterstaat, aldus de bewindsman.

Afbeelding van een file 

PEIJS NEEMT MAATREGELEN TEGEN STENENGOOIERS


Rgering.nl 24 maart 2005 Minister Peijs (VenW) neemt maatregelen om incidenten met stenengooiers op bruggen en viaducten tegen te gaan. Zo komt er een proef met slimme camera's die afwijkend gedrag kunnen signaleren.

Verder moeten losse voorwerpen op viaducten direct worden verwijderd en moeten aannemers de omgeving van een viaduct opgeruimd houden. Dat schrijft minister Peijs in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister baseert haar aanpak op een risicoanalyse die Rijkswaterstaat heeft gemaakt na een reeks incidenten met stenengooiers op viaducten en bruggen. Uit de analyse blijkt dat 300 van de 995 viaducten over rijkswegen in Nederland 'risicovolle plekken' zijn.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • De werkwijze die Verkeer en Waterstaat al enkele jaren hanteert om incidenten bij viaducten te voorkomen, wordt nu standaard. Zo worden putdeksels vastgelast en wordt klinkerbestrating op viaducten geasfalteerd.
 • Gevaarlijke losse voorwerpen worden op eigen (rijks)viaducten altijd meteen opgeruimd in plaats van alleen te melden aan een vuilophaaldienst.
 • In contracten met aannemers wordt vastgelegd dat zij losliggende delen bij viaducten en bruggen onbereikbaar moeten maken voor onbevoegden. Opdrachtnemers die de eisen niet naleven worden beboet.
 • Op enkele viaducten waar nog geen verlichting is, wordt alsnog verlichting aangebracht.
 • Er komt een proef met camera's die een afwijkend verkeerspatroon of afwijkend gedrag signaleren.
 • Weggebruikers worden via informatiepanelen boven de weg aangemoedigd om de informatietelefoon (0800-8002) te bellen als er voorwerpen op de weg liggen of worden gegooid.

De maatregelen kosten circa 30 miljoen euro en worden genomen voor de 300 risicovolle viaducten. Dit zijn weg- en spoorviaducten rond de vier grote steden, viaducten over wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd en enkele bruggen over het water, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal.

Omdat de wegen op viaducten voor driekwart van de gevallen in beheer zijn bij regionale overheden, heeft minister Peijs hun gevraagd vergelijkbare maatregelen te nemen, aanvullend hekken te plaatsen op de meest risicovolle viaducten en prioriteit te geven aan opsporing en vervolging.

Volgens de minister kunnen technische maatregelen alleen niet het probleem oplossen. Daarom gaat het kabinet ook een plan van aanpak opstellen om mensen bewust te maken van de consequenties van hun gedrag.

Bron:
Nieuwsbericht ministerie van Verkeer en Waterstaat
- >>>>>>>>>>Brief aan de Tweede Kamer (doc)

Maatregel tegen terrorisme: straatverbod bij vreemd gedrag
van onze redactie politiek
2005-01-25 Trouw

DEN HAAG - Schiphol, de haven van Rotterdam of het regeringscentrum in Den Haag. Als mensen volgens de overheid kwade bedoelingen hebben, mogen ze zich daar voor een bepaalde periode niet meer vertonen. Al hebben ze nog niets strafbaars gedaan.

Ook moet het mogelijk worden iemand te verbieden bij een politicus in de buurt te komen. En de overheid moet iemand ook kunnen verplichten zich periodiek op het politiebureau te melden.

De voorstellen staan in een pakket anti-terreurmaatregelen dat de ministers Donner (justitie) en Remkes (binnenlandse zaken) gisteren naar de Tweede Kamer stuurden.

Verdacht zijn kan blijken uit een bezoek aan een trainingskamp waar mensen leren hoe ze aanslagen moeten plegen, of uit het feit dat iemand nauwe contacten heeft met personen met radicale ideeën. ,,Ik erken dat je hiermee aan fundamentele vrijheden komt'', zei Donner gisteren in Den Haag. ,,In het strafrecht kan een straatverbod worden opgelegd als iemand iets heeft gedaan. Maar in het geval van terreur heb ik liever niet dat iemand eerst iets doet voordat hij zo'n verbod krijgt opgelegd.''

Een andere maatregel is dat het rijk, de betreffende gemeente passerend, gebieden kan aanwijzen waar mensen altijd, zonder dat ze van iets worden verdacht, mogen worden gefouilleerd. Schiphol, en binnenkort ook luchthavens als Maastricht-Aken en Rotterdam, komen als eerste in aanmerking.

Verder kunnen mensen die hun beroep misbruiken om haat te zaaien of steun uit te spreken aan terreurdaden makkelijker uit hun ambt worden gezet. Het gaat dan om religieuze voorgangers, maar ook om leraren en anderen die met jongeren werken en een verkeerde invloed uitoefenen.

De inlichtingen-, opsporings- en beveiligingsdiensten krijgen er de komende jaren honderden mensen bij. Ook gaat er veel meer geld naar toe.

De coalitiefracties CDA en VVD zijn positief over de voorstellen. Vooral de liberalen vonden de de aanpak van terreur lang te slap, maar menen nu dat het kabinet 'op de goede weg' is.

Meer beveiliging politici
Politiedienst DKDB wordt verdubbeld
Door een onzer redacteuren

DRIEBERGEN,NRC  3 Januari 2005.  Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) zal de Dienst Koninklijke en Diplomatieke beveiliging (DKDB) zo snel mogelijk verdubbelen. Dit zegt de korpschef van het KLPD, P. van Zunderd.
Van Zunderd sprak deze verwachting vanmorgen uit bij de presentatie van de jaarcijfers van de dienst. De DKDB is verantwoordelijk voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis en telt nu ongeveer 200 personeelsleden. Korpschef Van Zunderd verwacht dat dit aantal in de komende jaren zal oplopen naar 400 á 450. Een besluit daartoe zal binnenkort door het kabinet worden genomen, zo verwacht Van Zunderd.
Volgens Van Zunderd heeft de DKDB het afgelopen jaar ,,behoorlijk voor de kiezen'' gehad. De voortdurende inzet bij het beveiligen van politici als Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders en VVD-fractievoorzitter Van Aartsen heeft ,,een zware druk gelegd'' gelegd op de dienst. Alleen door overuren te draaien en door assistentie van de regiopolitie en de Koninklijke Marechaussee konden de dienst haar taken uitvoeren.
Van Zunderd verwacht dat het aantal personen dat beveiligd zal moeten worden de komende jaren ,,zeker niet zal afnemen door de heersende sfeer in ons land''. ,,Maar ook de internationale trend is dat steeds meer personen in het publieke domein beveiliging nodig hebben,'' aldus Van Zunderd.
Behalve de DKDB wordt ook de capaciteit van de zogeheten CT-Infobox uitgebereid. Bij dit contra-terroristische orgaan wisselen de instanties als de Algemene Inlichtingen - en Veiligheidsdienst (AIVD), het openbaar ministerie (OM), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Nationale Recherche informatie uit over personen die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. De CT-infobox telt momenteel ongeveer tien medewerkers. Ook dit aantal zal volgens Van Zunderd ,,belangrijk'' worden uitgebreid.
Bestrijding van het terrorisme neemt een steeds centrale rol in bij het KLPD. Al eerder werd bekend dat het aantal rechercheurs van de Nationale Recherche die zich bezig houden met onderzoek naar terrorisme zal worden verhoogd.
Uit de jaarcijfers van de Spoorwegpolitie, die ook onder het KLPD valt, blijkt dat de agressie jegens NS-personeel het afgelopen jaar is afgenomen. In 2004 gaat het om 474 gevallen van mishandeling en bedreiging van conducteurs, ruim 100 minder dan in 2003. Korpschef Van Zunderd meldde verder dat in 2004 33,8 miljoen keer het landelijke alarmnummer 112 is gebeld. Maar liefst 80 procent ervan betrof misbruik of onjuist gebruik van dat nummer.

AIVD-chef: politiek luisterde nooit echt
Door onze redacteuren Rob Schoof en Michèle de Waard

ROTTERDAM, NRC 31 December 2004. De Nederlandse politiek heeft waarschuwingen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over de toenemende dreiging van moslimterrorisme te lang genegeerd.

 
Bij dit artikel
•  INTERVIEW - 'Het ronselen voor de jihad gaat volop door'

Dat zegt S. van Hulst, hoofd van de AIVD, in deze krant. Het is voor het eerst dat Van Hulst in het openbaar reageert sinds de moord op Theo van Gogh, op 2 november. ,,Ik heb als hoofd van de dienst nooit onder stoelen of banken gestoken dat het heel dom zou zijn onze waarschuwingen, in vrijwel elk jaarverslag, te negeren.'' Al sinds het eerste jaarverslag van de AIVD in 1991 waarschuwt de inlichtingendienst voor moslimradicalisme en islamisme.

Van Hulst zegt ook dat ,,de politiek zich inmiddels in toenemende mate realiseert'' dat wellicht eerder maatregelen hadden moeten worden genomen. ,,Mij heeft altijd verbaasd dat politici niet echt aan de bel trokken naar aanleiding van onze jaarverslagen.'' Van Hulst vindt dat de politiek te laat heeft gereageerd op waarschuwingen van de dienst over het ,,niet lukken van de integratie'', de beïnvloeding van buitenlandse mogendheden als Marokko en Saoedi-Arabië van moslims in Nederland, de financiering van moskeeën en de ,,soepele'' gezinshereniging.

Verder zegt Van Hulst dat de uitwisseling van informatie tussen inlichtingendiensten in Europa kan worden verbeterd. Maar de roep van politieke leiders om te zeggen: jullie moeten meer en meer samenwerken is ,,te simpel''. Er is ,,een aantal barrières die samenwerking tegenhouden of onbetrouwbaar maken'', zegt Van Hulst, omdat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de EU-lidstaten overal anders zijn georganiseerd, evenals hun relatie met justitie en politie. Dat wordt beaamd door andere hoofden van veiligheidsdiensten in Europa, onder wie Pierre de Bousquet, hoofd van de Franse Direction de la Surveillance de Territoire (DST). De Bousquet zegt dat hij terrorismebestrijding op Europees niveau onrealistisch en onwenselijk acht. ,,Samenwerking in een Europese FBI is in de huidige omstandigheden onmogelijk'', zegt De Bousquet.

Door de verschillende organisatie van geheime diensten en uiteenlopende bevoegdheden van terrorismebestrijders verloopt de samenwerking op Europees niveau derhalve bijzonder moeizaam, blijkt uit gesprekken die deze krant de afgelopen maanden voerde met hoofden van inlichtingendiensten en andere terrorismebestrijders in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, Nederland en Spanje. Geen enkel land wil een Europese politie of een Europese veiligheidsdienst.

Verdeeldheid over plan superminister
Van onze verslaggever Marc Peeperkorn

DEN HAAG Volkskrant 27.12.04  - De Tweede Kamer is niet eensgezind over het idee van premier Balkenende om een nieuw ministerie van Veiligheid op te richten. CDA en D66 juichen de komst van een dergelijk ministerie toe, PvdA, VVD en GroenLinks voorzien nieuwe gevaren.

Balkenende verklaarde afgelopen weekeinde in De Telegraaf dat hij positief staat tegenover het optuigen van een ministerie van Veiligheid. Het beschermen van burgers en gebouwen is nu verdeeld over twee departementen: Binnenlandse Zaken en Justitie. 'De bestrijding van terrorisme en criminaliteit moet bepalend zijn voor de organisatie en niet andersom', aldus de premier. Het kabinet bespreekt de kwestie volgend jaar, de volgende regering beslist.

CDA-fractievoorzitter Verhagen is ingenomen met het idee. Volgens het CDA zouden politie, justitie en de inlichtingendienst AIVD in het nieuwe ministerie moeten opgaan. D66-Kamerlid Van der Laan heeft al eerder om een dergelijk 'superministerie' gevraagd. Van der Laan: 'Binnenlandse Zaken en Justitie werken soms langs elkaar heen. Het kan niet dat terroristen aanslagen plegen, omdat er iets misgaat in de samenwerking tussen ambtelijke diensten.' D66 wil wel waarborgen voor de bescherming van de rechten van verdachten en het gebruik van persoonsgegevens.
De VVD steunt een onderzoek naar een nieuw ministerie, maar is beducht voor effecten. Kamerlid Cornielje vreest dat een tijdverslindende reorganisatie de aandacht afleidt van het hoofdprobleem: Nederland veiliger maken. Ook vraagt hij zich wat er overblijft voor de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de openbare orde.
De PvdA deelt deze twijfel. Kamerlid Wolfson: 'Als er straks een gekozen burgemeester komt, heeft die niets meer te zeggen.' Hij herinnert verder aan de samenvoeging, begin jaren negentig, van rijks- en gemeentepolitie. 'Dat kostte zoveel energie dat aanvankelijk de slagkracht van de nieuwe politiedienst minder was.
GroenLinks: 'Er komt veel macht bij één minister. Dan wordt het erg makkelijk om politie en justitie te laten doen wat je wilt.

Balkende overweegt minister van Veiligheid
ANP Volkskrant 24.12.04

DEN HAAG - Premier Balkenende overweegt in de volgende kabinetsperiode een ministerie voor Veiligheid in te voeren. Hij zegt vrijdag in een interview in De Telegraaf daar over te willen nadenken. Zo'n minister zou zowel politie en de veiligheidsdienst AIVD als justitie onder zich krijgen. Nu zijn die verantwoordelijkheden nog verdeeld over de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Volgens Balkenende gaat het kabinet zich in de tweede helft van volgend jaar buigen over de kwestie. ,,We moeten goed kijken naar de gevolgen van zo'n nieuwe minister van Veiligheid, maar de insteek is positief.''
Het volgende kabinet beslist pas definitief of er een minister van Veiligheid komt.

Balkenende: Nederland is veiliger
Van onze verslaggever

DEN HAAG - Volkskrant 23.12.04  Nederland is na een bewogen en gespannen jaar in rustiger vaarwater beland, vindt premier Balkenende. 'Onder de verwarring en emotie zitten nieuwe zekerheden.' De premier ziet 2005 met vertrouwen tegemoet.

Premier ziet positieve ontwikkelingen

Woensdag na afloop van de laatste ministerraad van dit jaar, stond Balkenende stil bij de gebeurtenissen in 2004. De moord op Theo van Gogh, de aanslagen op moskeeën en kerken, de strijd tegen de terreur en het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard hebben de samenleving volgens de premier diep geraakt. Ook de stakingen tegen de VUT- en WAO-plannen van het kabinet lieten de burger niet onberoerd.

De premier ziet na de 'eerste schok en alle emoties' tijdens werkbezoeken echter steeds meer positieve ontwikkelingen. 'Het keerpunt is bereikt. Op grote en kleine schaal worden nieuwe fundamenten gelegd. Buurten en scholen vinden wat er gebeurd is onacceptabel. Men is het erover eens dat we de waarden van onze rechtstaat nooit mogen opgeven.'
Van belang is volgens de premier dat de burgers steeds meer beseffen dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de normen en waarden. 'De zwijgende meerderheid die het anders wil, bestaat wel degelijk. De spiraal van haat en bedreiging is doorbroken.'
Daarnaast heeft het kabinet extra maatregelen genomen om moslimterrorisme te bestrijden. Daardoor 'is Nederland ontegenzeggelijk veiliger geworden', aldus Balkenende.
De kritiek op zijn vermeende 'afzijdigheid', van onder meer de Amsterdamse wethouder Aboutaleb en de ouders van Van Gogh, werpt de premier verre van zich. 'Ik herken mij daar totaal niet in. Ook afgelopen weken heb ik nog vele bezoeken afgelegd.'
Het kabinet verwacht verder herstel van de economische groei omdat de consumenten er meer vertrouwen in krijgen dat het beter zal gaan. Dat is volgens hem mede te danken aan de hervormingen die het kabinet heeft doorgevoerd in de zorg en de sociale zekerheid.
Balkenende: 'Je moet als politicus soms tegen de stroom in zwemmen.'

Democratie / Niet voor bange mensen
2004-11-10    Trouw

De grote vrijheid die Theo van Gogh postuum kreeg toebedeeld voor zijn gebruik van het vrije woord, staat op gespannen voet met de argwaan en regelrechte beduchtheid waarmee hetzelfde vrije woord wordt bekeken, zodra moslims zich daarvan bedienen. Dan heet het al gauw dat zij haat zaaien en aanzetten tot geweld en wordt een moskee waar het vrije woord gepredikt wordt, aangemerkt als 'broeinest van terrorisme'.

Met de afschuwelijke moord op de schrijver en filmmaker Van Gogh nog vers in het geheugen is deze argwaan maar al te begrijpelijk. En dat niet alleen, keihard optreden is zelfs noodzakelijk zodra ook maar enigszins aannemelijk kan worden gemaakt dat er inderdaad sprake is van aanzetten tot geweld.

Het moslimextremisme heeft bewezen een nietsontziende kracht te zijn, die uit is op de vernietiging van onze democratische rechtsorde. Daarover geen enkel misverstand.

Tegelijk ook geldt dat zo'n rechtsorde die naam alleen verdient, zolang zij zich houdt aan de eigen spel- en stelregels. Die regels staan niet toe een moskee te sluiten louter omdat wij denken dat het daar niet deugt. Dat kan alleen op basis van vastgestelde strafbare feiten. Het is daarom zacht gezegd voorbarig dat er niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook binnen het kabinet stemmen zijn opgegaan om de Amsterdamse El Tawheed-moskee dicht te gooien. Dat is vreemd, want de moskee of het bestuur zijn nog nooit veroordeeld, wel zijn er vermoedens, ernstige vermoedens zelfs. Maar die heeft het openbaar ministerie nog in onderzoek.

Het kan natuurlijk zijn dat Tweede Kamer en sommige ministers van oordeel zijn dat het vrije woord eigenlijk niet aan moslims kan worden toevertrouwd. Het is zelfs denkbaar dit met noodwetgeving af te dwingen, zoals minister Remkes suggereert met zijn niet nader toegelichte uitspraak: ,,Dan veranderen we de wet maar''. Maar dat betekent wel dat we dan het vrije woord voortaan met twee maten meten: voor niet-moslims en moslims, voor wie het grondrecht van de vrije meningsuiting slechts in beperkte mate van toepassing is.

Democratie is er niet voor bange mensen. Het zou wel heel droevig zijn op de dag van de uitvaart van Theo van Gogh te moeten vaststellen dat we een bange democratie zijn geworden.


Terreur splijt kabinet ADDIE SCHULTE

DEN HAAG - Binnen het kabinet bestaan spanningen over de manier waarop gereageerd moet worden op de moord op Theo van Gogh. Minister Piet Hein Donner van Justitie wordt in toenemende mate gezien als obstakel voor een voortvarender aanpak van moslimterrorisme.

Dit bevestigen bronnen rond het kabinet. Een van de punten waarover de discussie hoog oploopt, is de El-Tawheed-moskee in Amsterdam. Sommige ministers dringen aan op maatregelen. Maar Donner houdt tot nog toe vast aan de strikte lijn dat er verscheidene strafrechtelijke veroordelingen moeten zijn, voordat de moskee kan worden gesloten. ''De wil is er, maar het hangt op Donner,'' aldus een ingewijde.

De ministers die vinden dat er voortvarender moet worden opgetreden, willen het risico dat een rechter hen corrigeert, op de koop toe nemen.

Donner en zijn collega Johan Remkes van Binnenlandse Zaken komen uiterlijk morgen met een brief, waarin ze ingaan op de tientallen vragen die de Tweede Kamer stelde. De brief zal duidelijk maken of Donner zijn verzet tegen verdergaande maatregelen opgeeft.

Donner, maar ook Remkes, hebben in de Kamer van VVD en CDA vaak het verwijt gekregen te terughoudend op te treden tegen radicale moskeeën en stichtingen. Dit bezwaar leeft nog steeds bij VVD-fractieleider Jozias van Aartsen, ook ten aanzien van zijn partijgenoot Remkes. Van Aartsen vraagt zich af of Remkes de urgentie van de situatie voldoende inziet.

In de ministerraad is vrijdag uitgebreid besproken hoe over de moord op Theo van Gogh en de nasleep daarvan in het openbaar zou worden gereageerd. Minister Gerrit Zalm, die minister-president Jan Peter Balkenende verving, zei daarbij dat hij zelf wilde bepalen hoe hij zich zou uitdrukken op de persconferentie na afloop.

Op die persconferentie stelde hij het kabinet 'de oorlog' verklaart aan het terrorisme. Hij zei zich te kunnen voorstellen dat er wordt gesproken over een 'jihad (heilige oorlog) in Nederland'. In de Kamer bestaat inmiddels bij de oppositie en bij D66 heftige kritiek op de woordkeuze van Zalm.

Vanmiddag zou in overleg met terreurbestrijders een besluit vallen over de vraag of de bedreigde politici Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders deze week weer in de Tweede Kamer kunnen verschijnen. Het tweetal heeft de afgelopen nachten op steeds wisselende schuiladressen doorgebracht.

© Het Parool, 08-11-2004

Remkes: Donner is te terughoudend
Door een onzer redacteuren

DEN HAAG,NRC  8 November 2004. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken (VVD) vindt dat zijn collega Donner (Justitie, CDA) niet ver genoeg wil gaan bij het aanpassen van de wet aan de terreurdreiging. Het kabinet werkt aan noodwetgeving tegen terreur na de moord op Theo van Gogh.
Donner heeft volgens Remkes ,,sneller de neiging'' de grenzen van de bestaande wetten te onderstrepen. ,,Ik zeg dan: maar die kun je toch veranderen als je een probleem moet oplossen?'' Remkes zegt vandaag in deze krant dat hij en Donner ,,heel verschillend'' zijn.
Remkes zegt dat hij het eens is met VVD-fractieleider Van Aartsen, die het kabinet aanspoort meer daadkracht te tonen bij het aanpassen van het strafrechtsysteem om moslim-extremisme aan te pakken. Van Aartsen vindt dat ,,nog moet blijken'' of Remkes zelf voldoende gevoel van urgentie heeft, aldus zijn woordvoerder.
Remkes zegt verder dat hij het ,,vervelend'' vindt dat hij in de beeldvorming de tweede viool speelt, achter Donner, bij de aanpak van crisisbeheersing en terrorismebestrijding. Hij onderstreept dat ,,maar één minister verantwoordelijk'' is voor het optreden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), ,,en dat ben ik''. Als hij overlegt met burgemeesters, politiecommissarissen of andere gezagsdragers, is er volgens Remkes over de verantwoordelijkheden ,,geen enkel misverstand''.
Volgens VVD-coryfee H. Vonhoff heeft Remkes ,,onvoldoende getaxeerd'' wat er de gevolgen van zijn dat de coördinatie van de terreurbestrijding is gelegd bij Justitie. ,,Er hoort bestuurlijke coördinatie plaats te hebben. Daarvoor is Binnenlandse Zaken. Justitie is er voor de uitvoering.''

Noodwetgeving tegen moslimextremisme

Het kabinet verklaart het moslimextremisme de oorlog. Het trekt noodwetgeving en extra geld uit de kast om terreur van fundamentalisten 'met wortel en tak uit te roeien'.


DEN HAAG | HC 06.11.04 Het kabinet komt met noodwetgeving in 'de oorlog tegen moslimextremisme'. Zo wordt het mogelijk terroristen na het uitzitten van hun straf uit Nederland te verwijderen. Vice-premier Zalm heeft dit na de ministerraad aangekondigd.

Aanleiding tot de maatregelen is de moord op Theo van Gogh. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden op korte termijn uitgebreid, waarbij geld volgens de vice-premier 'geen enkele rol speelt'. Burgers die wegens hun opvattingen ernstig worden bedreigd, kunnen voortaan aanspraak maken op persoonsbeveiliging. Verder onderzoekt het kabinet of radicale moskeeën zoals de Al-Tawheed in Amsterdam kunnen worden gesloten.

Zalm toonde zich zeer geschokt door de laatste ontwikkelingen in de moordzaak-Van Gogh. "Het blijkt dat er een beweging in Nederland actief is die het moorden uit religieuze motieven gerechtvaardigd vindt. Dat hebben we sinds de zeventiende eeuw niet meer meegemaakt. Dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Het kabinet verklaart de oorlog aan extremisten."

Het kabinet eist van gematigde moslimorganisaties dat zij krachtig afstand nemen van radicale gewelddadige stromingen. Met die taak is minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) belast. De komende dagen wil het kabinet alle wetgeving tegen het licht houden om te zien of er verdere aanpassingen nodig zijn voor de strijd tegen het moslimextremisme.

Minister Donner (Justitie) zei eerder deze week al dat misschien maatregelen nodig zijn in het strafrecht 'die we eigenlijk liever niet zouden willen'. Met name beperking van godsdienstvrijheid en aantasting van de privacy van burgers zijn politiek heikele punten.

Veiligheid Regering.nl 08.10.04Witruimte
 
Het kabinet wil de criminaliteit en de overlast in de publieke ruimte in de periode tot 2010 met 20% tot 25% terugdringen. Dat is de belangrijkste doelstelling van het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' dat in oktober 2002 werd gepresenteerd.

De belangrijkste punten uit het veiligheidsprogramma:

Meer informatie: 
Dossier Veiligheid (ministerie van Binnenlandse Zaken)
Website Veiligheidsprogramma

Zie ook:
22 jun 2004
Ruim duizend extra politieagenten in 2003
10 jun 2004
Meer aandacht voor alternatieven detentie
8 jun 2004
Verdrag: politie Benelux mag over grenzen werken
4 jun 2004
Kabinet: videoconferentie in de rechtszaal
3 jun 2004
Donner: maatregelen na ontvoering 13-jarig meisje
1 jun 2004 
Politiemonitor: mensen voelen zich veiliger
26 mei 2004
Jaarverslag OM: meer jongeren voor de rechter
14 mei 2004
Voortgangsrapport: 'Burger voelt zich iets veiliger'
11 mei 2004
Meer aandacht in opsporing voor witwassen
7 mei 2004
Uitbreiding particuliere inzet voor veiligheid
3 mei 2004
Gemeenten kunnen 'kleine ergernissen' zelf beboeten
28 apr 2004
'Kabinet neemt signalen uit Rotterdam zeer serieus'
27 apr 2004
Nieuwe aanpak Grotestedenbeleid
20 apr 2004
Landelijke voorzieningen voor mediation
15 apr 2004
Remkes en politiekorpsen akkoord over uitbreiding
13 apr 2004
Betalen voor politie bij commerciële evenementen
1 apr 2004
'Geen verschil van mening over aanpak criminaliteit'
30 mrt 2004
Winkels mogen foto's veelplegers gebruiken
17 mrt 2004
'Preventief fouilleren ook in openbaar vervoer'
11 mrt 2004
Donner: sterkere positie slachtoffers in strafproces
5 mrt 2004
Nieuw centrum voor criminaliteitspreventie
19 feb 2004
Onderzoek brengt veelplegers in kaart
6 feb 2004
Voorstel: OM mag aantal straffen zelf gaan opleggen
19 jan 2004
Koppeling databanken van vingerafdrukken en DNA
15 jan 2004
Donner: nieuwe opzet voor 'Justitie in de buurt'
19 dec 2003
Meer agenten op straat bij minder regels voor politie
18 dec 2003
'Nederland veilig' doet beroep op burger
11 dec 2003
Eerste prestatiebonussen voor politie toegekend
13 nov 2003
Geen verruiming bevoegdheid politierechter
13 nov 2003
Strafzaken in hoger beroep alleen over geschilpunten
28 okt 2003
Voorlichting over eigenhandig optreden 
22 okt 2003
Wetboek strafvordering wordt gemoderniseerd
17 okt 2003
Politie en justitie mogen meer informatie opvragen
15 okt 2003
Anoniem misdaad melden op landelijke meldlijn
6 okt 2003
Justitie begint met twee op één cel
26 sep 2003
Meer invloed ministers op beleid en beheer politie
17 sep 2003
Politie: meer boetes en meer processen-verbaal
16 sep 2003
Justitie: meer geld voor aanpak veiligheid
2 sep 2003
Donner: 'Nachtdetentie geen recht, maar gunst'
18 aug 2003
Extra geld voor veiligheid grote steden in 2004
8 jul 2003
Meer XTC-pillen in beslag genomen in 2002
4 jul 2003
Nederlander minder vaak slachtoffer van criminaliteit
30 jun 2003
Kabinet maakt prestatie-afspraken met het KLPD
27 jun 2003
Speciale inrichting voor draaideurcriminelen
20 jun 2003
Kabinet verlicht werkdruk OM en rechterlijke macht
11 jun 2003
In 2002 bijna 3000 nieuwe banen bij de politie
16 mei 2003
Nieuwe aanpak van harde kern van veelplegers
6 mei 2003
Wet voor nieuw type DNA-onderzoek aangenomen
14 apr 2003
'Maatregelen nodig voor meer veiligheid juweliers'
24 feb 2003
Politie werkt aan basispakket voor aangifte
20 feb 2003
€27 miljoen voor meer veiligheid in tram en metro
13 feb 2003
Resultaatafspraken met politie over veiligheid
29 jan 2003
Minister Donner wil eenvoudiger strafproces
18 jan 2003
Akkoord over prestatieafspraken politie
17 jan 2003
Voorstel: OM mag straffen zonder rechter
7 jan 2003
Donner: extra straf voor veelplegers
13 dec 2002
Kabinet: maatregelen tegen jeugdcriminaliteit

13 dec 2002
Concept-wetsvoorstel voor identificatieplicht
29 nov 2002
Nationale recherche begint zomer 2003
28 nov 2002
Donner: HALT-bureau alleen voor lichte vergrijpen

30 okt 2002
Meer rechtszekerheid burgers bij cameratoezicht
17 okt 2002
Politiesterkte eerste helft dit jaar gegroeid
17 okt 2002
Plan: meer veiligheid in openbaar vervoer 
17 okt 2002
Donner: vaker twee of meer gedetineerden in één cel
2 okt 2002
'Heenzending door tekort cellen niet uitgesloten'
17 sep 2002
Justitie: extra geld voor veiligheid
Lijn
Thema's
Pijl
Veiligheid en justitiële keten

Rechters / Toga biedt magistraat geen bescherming
door Louis Cornelisse
2004-09-24 Trouw

Rechters hebben de pest aan hun imago. Ze voelen zich onbegrepen. Terwijl politici, pers en deskundigen hun autoriteit uithollen, voelen ze zich onmachtig zich te verdedigen. Ze luchten hun hart in het onderzoek 'Rechter en Media - een snelkoppeling'.

DEN HAAG - ,,De toga is kennelijk niet meer het hitteschild dat afdoende bescherming biedt'', zegt een rechter in gesprek met de onderzoekers H. van de Bunt,
J. de Keijser en H. Elffers. Ze spraken met rechters in het hele land over hun 'grote onbehagen'; de kloof tussen henzelf en de rest van de wereld. Uit het onderzoek 'Rechters en media' valt op te maken dat de magistraten zich vooral onbegrepen voelen. Uitlatingen van vooral politici en pers komen naar hun indruk voort uit gebrek aan kennis over rechtspleging.
De media-aandacht voor strafzaken is sterk gestegen, stellen de onderzoekers. Ook wordt steeds vaker kritiek op rechters en vonnissen geuit. De rechters, die in gesprekken hun mening gaven, vinden dat 'ongepast'. Zeker politici dienen zich te onthouden van commentaar, vinden ze. Een wens om minimumstraffen in de wet vast te leggen, wordt stuitend gevonden. ,,Uit het voorstel spreekt een ongemotiveerd wantrouwen ten opzichte van de rechter'', zei een van hen.
De rechters ergeren zich dat het begrip sub iudice wordt genegeerd. Volgens dat principe hoort iedereen te zwijgen als een zaak onder de rechter is. Een dieptepunt was het proces tegen Volkert van der G., de man die 18 jaar kreeg voor de moord op Pim Fortuyn. Juridisch deskundigen leverden commentaar. In een enquête bleek dat de meerderheid van de ondervraagden levenslang voor hem in petto had. Ook politici riepen de rechters op hem voorgoed gevangen te houden. Een betrokken rechter zegt kennis van alle meningen te hebben genomen, maar er niet door te zijn beïnvloed. Zie tenslotte de uitspraak: geen levenslang.
Rechters voelen de druk van buitenaf toenemen. Witte marsen, ophef in de Kamer, massale media-aandacht, crimi-entertainement, het ontgaat ze niet. ,,Dat wordt gezien als een aansporing om zorgvuldig en nauwkeurig te werken'', zeggen ze. Sommigen willen met de emoties ook wel wat in de rechtszaal. Maar, zei één van hen: ,,Maatschappelijke betrokkenheid tonen is wat anders dan toegeven aan maatschappelijke druk.''
Ook van binnenuit voelen rechters druk. Ze zijn afhankelijk van wat en hoe het OM een zaak voorlegt. Ze merken dat de aanklagers in toenemende mate worden beïnvloed door de politici, die vinden dat er hogere straffen moeten worden geëist.
Politieke druk is ook te merken aan de keuze om een bepaald type delict op te sporen en te vervolgen. De rechters noemen het hun 'tragiek' dat ze op die keuze geen invloed hebben. Als sprekend voorbeeld van een foute keuze noemen ze de stroom zaken van bolletjesslikkers die aan hen wordt gepresenteerd. ,,Het gevaar dreigt dat je een stempel automaat van het OM wordt'', zei een rechter.
Uit de gesprekken komt naar boven dat een media-offensief veel kan goedmaken. Uit ander onderzoek blijkt dat burgers begrip krijgen voor het werk van een rechter en hoe die tot een strafmaat komt, als ze meer van een zaak afweten. Het houden van open dagen is niet genoeg.
Geen nieuw onderzoek naar psyche van Murat
DEN HAAG |HC 25.09.04   Murat D., de 17-jarige jongen die op 13 januari adjunct-directeur Hans van Wieren op het Haagse Terra College doodschoot, hoeft geen nieuw psychisch en psychiatrisch onderzoek te ondergaan in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het Haagse gerechtshof heeft dit vrijdag besloten.
Het hof legde een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om nog eens nadrukkelijk naar de psyche van de minderjarige moordenaar te kijken, naast zich neer. Volgens de voorzitter van het hof ligt er al een uitvoerige rapportage van het PBC en zijn er geen aanwijzingen dat Murats geestesgesteldheid in een half jaar tijd drastisch is veranderd.

Gevreesde terrorist in rechtszaal frêle jongeman
Van onze verslaggeefster Janny Groen Volkskrant 24.09.04

ROTTERDAM - In het testament van Samir A. staat dat ook zijn zoontje volgens de jihad moet gaan leven. Mo zelf, denkt justitie, wil strijden voor de islam tot de dood erop volgt.

Als Samir A. de rechtszaal binnenkomt, steekt hij triomfantelijk een duim omhoog naar de publieke tribune. Daar zitten zijn vrienden, zijn schoonmoeder en een in niqaab gehulde vrouw, vermoedelijk zijn echtgenote. De jongen uit Amsterdam-West, die in juli pas achttien is geworden, is al drie keer in verband gebracht met terrorisme. Zijn arrestatie op 30 juni en de vondst in zijn huis van plattegronden van onder andere de Tweede Kamer en Schiphol, waren voor de regering (mede) aanleiding om een terrorisme-alarm af te kondigden.
De gevreesde terrorist is een frêle jongeman, gekleed in smetteloos wit, een bruin-witte Marokkaanse jas met puntmuts en bruine sloffen. Hij maakt een aanzienlijk oudere indruk dan op de schoolfoto die is genomen toen hij, nog maar twee jaar geleden, op het Amsterdamse Cartesius Lyceum het vwo volgde.

Sinds mei heeft A., alias Mo, een zoontje. De baby, zo staat in een door Samir ondertekend testament dat tijdens de huiszoeking is gevonden in zijn woning, moet in de geest van de jihad (de heilige oorlog) gaan leven. Net als Mo zelf die, daar is de AIVD van overtuigd, op Allah heeft gezworen de strijd te voeren tot de dood erop volgt. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan voorbereidingen te hebben getroffen voor aanslagen 'op overheidsgebouwen of plekken waar dagelijks veel mensen samenkomen'.
Mo doet er het zwijgen toe. Hij zit drie maanden vast, maar wil niets zeggen over de plattegronden, noch over de gevonden wapens of de gewapende overval van 8 april op een filiaal van de Edah in Rotterdam waar hij, volgens het OM, bij betrokken was.
De Raad van de Kinderbescherming en de Forensisch Psychiatrische Dienst schetsen Mo als een jongen die langzamerhand in de ban is geraakt van de radicale islam. Zijn religie wordt overal in de wereld onderdrukt, constateerde hij tot zijn grote woede, en zijn voornemen daar wat aan te doen werd steeds vastberadener. Mo ging steeds slechter presteren op het gymnasium. Hij spijbelde en vertrok begin 2003 samen met een maatje naar Tsjetsjenië om zijn moslimsbroeders bij te staan in de strijd tegen de Russen. Hij kwam niet verder dan de grens en keerde naar Nederland terug.
Om daar, in de gaten gehouden door de geheime dienst, zijn strijd voort te zetten. In oktober 2003 werd hij met vier medeverdachten opgepakt met een Dirk-tas vol spullen, die volgens het OM bedoeld waren om een bom te maken en vervolgens een aanslag mee te plegen. Hij werd, wegens gebrek aan bewijs, vrijgelaten.
Van het Cartesius Lyceum kreeg Mo na zijn Tsjetjenië-avontuur een tweede kans. Maar hij bleef spijbelen en haalde zijn toetsen niet. Hij trouwde met de 23-jarige Abida, ex-woordvoerster van het Al Aqsa-fonds, waarvan de tegoeden zijn bevroren wegens vermeende financiering van terroristische activiteiten.
Mo verliet Amsterdam, woonde tijdelijk in Den Haag en schreef zich uiteindelijk in op de islamitische scholengemeenschap Ghaldoun in Rotterdam, waar hij de havo-4-klas volgde. Hij had een bijbaantje als vakkenvuller bij de Edah. Na school en zijn werk bij de supermarkt was hij, volgens het OM, bezig voorbereidingen te treffen voor aanslagen. Zo werd hij, door bewakingscamera's van de AIVD, op 7 juni rond 21.20 uur gesignaleerd bij het gebouw van de geheime dienst in Leidschendam. 'Het hek gaat automatisch open en dicht', zo staat vermeld op de plattegrond van de dienst die bij hem is aangetroffen.
Volgens officier van justitie Lambrichts is Samir A. 'een jongeman die recht op zijn doel af koerst en dat is: het uitvoeren van een aanslag'. Hij denkt goed over de dingen na, staat op een volwassen manier in het leven en komt onverschrokken en fatalistisch over. Het is een jongen die strijdt voor een hoger doel, concludeerde de psychiater.
Tijdens de pro-forma-zitting zegt Mo donderdag alleen dat hij op geen enkele manier zal meewerken aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum, dat hij van de Rotterdamse rechtbank moet ondergaan. Hij zal, ook daar, zwijgen als het graf.

Verscherpte veiligheidsmaatregelen op Binnenhof
dinsdag 21 september 2004 WestSite

DEN HAAG - Langs de route van de Gouden Koets hebben zichdinsdagochtend minder mensen verzameld dan andere jaren. Door verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn er rond het Binnenhof 1300 plaatsen minder voor het publiek. Er is meer politie op de been dan anders en er worden honden ingezet.
Ook op andere plekken langs de route voor Prinsjesdag controleert de politie strenger.
Bij Paleis Noordeinde meldden zich dinsdagochtend omstreeks acht uur de eerste belangstellenden voor prinsjesdag. Om ongeveer 13.00 uur vertrekt daar de Gouden Koets voor een tocht door Den Haag naar de Ridderzaal. Sinds 10.30 uur is de route afgesloten voor het autoverkeer, een aantal tram- en buslijnen wordt omgeleid.

Tweede Kamer past beveiliging aan
dinsdag 21 september 2004 WestSite

DEN HAAG - De Tweede Kamer neemt maatregelen naar aanleiding van een actie vrijdag van vermomde RTL-journalisten die ongemoeid het dak van het Tweede Kamer-gebouw konden betreden. Een woordvoerder laat weten dat hij geen inhoudelijke mededelingen kan doen over de beveiliging van het gebouw.
Drie journalisten van het programma Editie NL hebben vrijdagochtend een half uur lang op het dak van de Tweede Kamer rondgelopen. De verslaggevers waren verkleed als schilders en klommen met behulp van een ladder op het dak zonder dat de beveiliging ingreep. Ze maakten met een verborgen camera opnamen van het gebouw, die vrijdagavond in hun programma te zien waren.
Volgens de woordvoerder van de Tweede Kamer zijn de journalisten niet geregistreerd op het moment dat zij het dak betraden. Verder wil hij niets over de beveiliging kwijt. De beveiligingsdienst van de Tweede Kamer krijgt onder meer advies van de politie.

Verdachte bedreiging Hirsi Ali aangehouden
ANP Volkskrant 17.09.04
ROTTERDAM - De nationale recherche heeft woensdag in Den Haag een 22-jarige man aangehouden, die wordt verdacht van het bedreigen van het VVD-Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali.
 


Dat heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag laten weten. De rechter-commissaris heeft de man vrijdag voor tien dagen in bewaring gesteld.

De vermoedelijke bedreiger heeft volgens het landelijk parket een dreigbericht op internet geplaatst. Na de uitzending op 29 augustus van het televisieprogramma Zomergasten waarin Hirsi Ali te gast was, verschenen op internet dreigberichten in een forum bij Microsoft Netmeeting (MSN). Door deze dreigementen trof justitie extra veiligheidsmaatregelen om de politica haar werk als lid van de Tweede Kamer te kunnen laten doen.

In de bewuste uitzending van Zomergasten werd de film Submission van Theo van Gogh en Hirsi Ali getoond. In deze film figureren vier mishandelde vrouwen in een doorschijnend gewaad, waarbij de borsten zichtbaar zijn. Op de lichamen is een aantal omstreden vrouwonvriendelijke tekstfragmenten in het Arabisch gekaligrafeerd.

Het idee voor de film kwam van de VVD-politica. Ze verklaarde niet te willen provoceren naar moslims, maar alleen te willen prikkelen tot nadenken. Toch werd de film in sommige moslimkringen als provocerend en beledigend ervaren.

Bij de leden van het MSN-forum waarin de bedreigingen werden geuit, bestaat volgens het landelijk parket interesse in informatie over de internationale jihad, de gewapende strijd van extremistische moslims tegen het westen.

De nationale recherche wist in samenwerking met justitie in Amerika het e-mailadres van de 22-jarige man achterhalen. Dit leidde tot invallen op drie adressen in Den Haag. Bij de doorzoekingen zijn back-ups gemaakt van de harde schijven en de geautomatiseerde bestanden van de twaalf aangetroffen computers.

Man gepakt voor doodsbedreiging Ayaan Hirsi Ali

In Den Haag is deze week een 22-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het bedreigen van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. De bedreigingen werden geuit via internet na de uitzending van Zomergasten op de laatste zondag van augustus.

De verdachte is woensdag aangehouden en inmiddels voorgeleid bij justitie. De rechter-commissaris heeft hem vrijdag voor tien dagen in bewaring gesteld.

Na de Zomergasten-uitzending verschenen op internet dreigberichten in een forum bij Microsoft Netmeeting (MSN). Vanwege de dreigementen trof justitie extra veiligheidsmaatregelen om de politica haar werk als Kamerlid te kunnen laten doen.

Vier mannen vast op verdenking van terrorisme
van onze verslaggever
2004-09-14 Trouw

ROTTERDAM - De nationale recherche heeft vier mannen gearresteerd, onder meer op verdenking van terrorisme.
De mannen werden eind juli al gearresteerd nadat de marechaussee had gezien hoe twee van hen in Den Haag vanuit een rijdende auto video-opnamen maakten. De twee filmden een route naar het centrum van Den Haag en de gebouwen die langs die route staan. Welke route en welke gebouwen dat zijn, is onduidelijk. In ieder geval leidden de beelden tot hun aanhouding en die van twee medeverdachten. Bij huiszoekingen in drie woningen in Rotterdam werden een vuurwapen, patroonhouders met munitie, een geluiddemper, een kogelvrij vest en videobanden in beslag genomen. Op een van de videobanden staan interviews met personen die zeggen dat ze zelfmoordaanslagen gaan plegen.
Twee van de vier mannen hebben de Nederlandse nationaliteit, één komt uit Saoedi-Arabië, de vierde uit Jemen. Het openbaar ministerie onderzoekt of de vier, afgezien van verboden wapenbezit, kunnen worden vervolgd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek richt zich ook op 'mogelijke connecties tussen de verdachten en radicale islamitische organisaties'. Vorige week maandag is het voorarrest van de vier met dertig dagen verlengd.
Advocaat J. Taekema is advocaat van een van de verdachten, een 28-jarige Nederlander van Surinaamse komaf. ,,Hij is een van de medeverdachten, maar volgens mij is er onvoldoende grond om hem vast te houden. De contacten tussen mijn cliënt en andere verdachten, een afgeluisterd telefoongesprek en een raptekst, hebben gezorgd voor die verdenking. Die raptekst zou je wel als radicaal-islamitisch kunnen beschouwen, maar hij stond in een jarenoude agenda. Het telefoongesprek kan ook op meerdere manier worden uitgelegd. Onvoldoende om daar een terrorismeverdenking op te bouwen. Justitie zet de zaak te zwaar aan.''
Volgens Taekema zijn de andere verdachten 'een oude vriend, een vriend uit Saoedi-Arabië die een tijdje in Nederland is en iemand die hij kent uit de moskee'. De advocaat van de Saoediër, N. van Bellen, wil niet reageren.
Minister Donner meldde zondag al dat er meer aanhoudingen waren verricht in verband met mogelijke terroristische aanslagen. Maar meer wilde hij er niet over zeggen. Eind juni werd, onder dezelfde verdenking, een 18-jarige Marokkaanse man opgepakt. De bewaking van verschillende overheidsgebouwen is sindsdien verscherpt. Tussen deze vier aanhoudingen en die van de 18-jarige is geen direct verband.
Wegens mogelijke aanslag

Vier mannen aangehouden in Rotterdam
Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, NRC 13 SEPT 2004.
 
Justitie heeft naar nu blijkt vier mannen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Dat heeft een advocaat van de verdachten, J. Taekema, gezegd tegen het persbureau ANP.
De advocaat was niet bereikbaar voor commentaar. Volgens Taekema zijn de vier verdachten op 30 juli in Rotterdam opgepakt en zitten ze nog in voorarrest. De mannen zouden worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, brandstichting en het veroorzaken van een ontploffig. Ook zou een vuurwapen gevonden zijn bij één van van de verdachte. Behalve een ,,oude raptekst'', aldus Taekema tegen het ANP, en afgeluisterde telefoongesprekken, berust de verdenking onder meer op videobeelden, die twee van de verdachten hebben gemaakt.
Gisteren onthulde minister van Justitie Donner in het tv-programma Buitenhof al dat er - anders dan tot nu toe was bekendgemaakt - méér dan één verdachte was opgepakt wegens het beramen van een terroristische actie. Donner wilde niet veel zeggen over de arrestaties, maar sprak van ,,groeperingen'', die stammen ,,vanuit een bepaalde fundamentalistische hoek''.
Donner kondigde aan dat het openbaar ministerie in de loop van de week meer informatie naar buiten zal brengen. Het OM zelf wilde vanmorgen echter op geen enkele wijze ingaan op de uitspraken van de minister.
Vorige week werd uit de dagvaarding tegen de 18-jarige Samir A., duidelijk dat justitie er rekening mee houdt dat terroristen aanslagen hebben voorbereid op doelen als Schiphol, de Tweede Kamer, het ministerie van Defensie, de kerncentrale Borssele en op het kantoor van de inlichtingendienst AIVD in Leidschendam. Samir A. werd op 30 juni aangehouden wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij een gewapende roofoverval in Rotterdam. Bij huiszoeking vond de politie onder meer een map met kaarten en plattegronden. Deze informatie is mede aanleiding geweest voor het instellen van verscherpte bewaking rond verschillende 'gebouwen' en 'objecten' in West-Nederland en Noord-Brabant. Dit 'terreuralarm' is nog steeds van kracht.
In een brief aan de Tweede Kamer van afgelopen vrijdag schrijft minister Donner dat in Nederland sinds enige maanden ,,personen'' bezig zijn ,,met het in kaart brengen van objecten en terreinen als mogelijk doel van aanslagen''.
Volgens Donner blijkt uit voorlopig onderzoek dat dergelijke ,,verkenningen'' op ,,verschillende niveaus'' door ,,verschillende groepen danwel individuen'' worden verricht. De verkenningen of ,,op verkenning gelijkende activiteiten'' vormen ook een deel van de achtergrond van het 'terreuralarm' van 9 juli, aldus Donner. Ook in andere Europese landen en in de VS zijn de afgelopen maanden dergelijke verkenningen waargenomen.

Meer arrestaties in verband met terrorisme
Van onze verslaggever volkskrant 13.09.04

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen zomer naast de Rotterdamse jongen Samir A. nog enkele mensen aangehouden op verdenking van terroristische activiteiten. Zij zouden net als A. bezig zijn geweest potentiële doelwitten (gebouwen, wegen, stations) voor terreuraanslagen in kaart te brengen.

Minister Donner van Justitie zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat de arrestanten uit fundamentalistische hoek komen. Het OM maakt volgens hem deze week bekend hoeveel mensen er zijn aangehouden.
Het OM zelf weigerde zondag elke toelichting en wilde ook geen reden geven voor de geheimhouding. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zei alleen dat er geen directe link is tussen de nieuwe aanhoudingen en de zaak van de inmiddels achttienjarige jongeman van Marokkaanse afkomst, die van het voorbereiden van een aanslag wordt verdacht.
Samir A. werd in juni gearresteerd. Bij huiszoeking trof de politie onder meer plattegronden aan van de Tweede Kamer, Schiphol en de kerncentrale Borssele. A. werd al geruime tijd door de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Na zijn arrestatie werd werd een terreuralarm afgekondigd, dat nog steeds van kracht is. De bewaking van meerdere gebouwen en plaatsen is verscherpt.

Vier terreur-verdachten aangehoudingen
ANP Volkskrant 13.09.04

ROTTERDAM -  Justitie heeft recent vier mannen aangehouden die ervan worden verdacht een terroristische aanslag in Nederland te hebben voorbereid. Twee van hen hadden in Den Haag vanuit een auto video-opnamen gemaakt van een 'bepaalde route en daarlangs gelegen gebouwen'.
Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde maandag dat de nationale recherche het tweetal op 30 juli in Rotterdam heeft gearresteerd. Ook twee medeverdachten zijn opgepakt. De vier verdachten variëren in leeftijd van 21 tot 31 jaar. Twee van hen hebben de Nederlandse nationaliteit, een komt uit Saudi-Arabië en de vierde is afkomstig uit Jemen.
De zaak kwam aan het rollen toen twee leden van de marechaussee zagen hoe in het centrum van Den Haag vanuit een rijdende auto door de bijrijder opnamen werden gemaakt. De dienders volgden deze auto en besloten na enkele minuten de auto te laten stoppen. De marechaussees bekeken de opnamen en zagen dat de route vanaf de Utrechtse Baan tot in het centrum van de stad in beeld was gebracht.
Bij doorzoekingen van drie woningen in Rotterdam nam de politie vervolgens een vuurwapen, vier patroonhouders met munitie, een geluiddemper, een kogelvrij vest en een aantal videobanden in beslag. Op een van de videobanden staan interviews met mensen die zelfmoordaanslagen gaan plegen.
De rechtbank in Rotterdam heeft vorige week maandag de voorlopige hechtenis van de verdachten verlengd. Het onderzoek van de nationale recherche richt zich op mogelijke connecties tussen de verdachten en radicale islamitische organisaties. Ook worden sporen op het in beslag genomen vuurwapen onderzocht.
De advocaat van een de verdachten, een 28-jarige Nederlandse moslim van Surinaamse afkomst, vindt dat justitie de zaak zwaarder aanzet dan de resultaten in het onderzoek volgens hem rechtvaardigen. 'Het feitenmateriaal rechtvaardigt voor mijn cliënt niet om in voorlopige hechtenis te blijven', constateerde raadsman J. Taekema.
Minister Donner van Justitie zei zondag al dat de politie meer mensen had aangehouden in verband met mogelijke terroristische aanslagen op doelen zoals Schiphol en de Tweede Kamer. Maar hij wilde daar verder geen informatie over geven.
Het ministerie van Justitie liet wel weten dat er geen direct verband is tussen de zaak waar Donner het over had en een 18-jarige man van Marokkaanse afkomst die eind juni voor soortgelijke verdenkingen werd opgepakt. Na die arrestatie werd de bewaking verscherpt rond een aantal objecten zoals het ministerie van Defensie in Den Haag en het hoofdkantoor van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in Leidschendam.
Advocaat Taekema vermoedt dat het OM zelf bewust heeft gewacht met de bekendmaking van de arrestaties, juist omdat het 'vooralsnog geen sterke zaak is en betwijfelt mag worden of er meer belastende gegevens worden vergaard'. Taekema: 'Met openbaarmaking door minister Donner lijkt er echter geen weg meer terug voor het Openbaar Ministerie.'
Nieuwe aanhoudingen wegens terroristische bedreigingen
ANP Volkskrant 12.09.04
AMSTERDAM - Volgens minister Donner van Justitie heeft het Openbaar Ministerie meer mensen aangehouden in verband met mogelijke terroristische aanslagen op doelen zoals Schiphol en de Tweede Kamer. Eind juni is in dat verband in Rotterdam een 18-jarige jongen van Marokkaanse afkomst opgepakt. Daarna is de bewaking rond meer objecten zoals het ministerie van Defensie in Den Haag en het hoofdkantoor van de AIVD-inlichtingendienst in Leidschendam verscherpt.


Donner maakte de aanhoudingen zondag bekend in het televisieprogramma Buitenhof. Hij wilde niet kwijt om hoeveel mensen het gaat. Het OM zou dat komende dagen bekendmaken.

OM: Samir A. wilde aanslag plegen op parlement
Van onze verslaggeefsters Volkskrant 09.09.04

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie verdenkt de 18-jarige Samir A., alias Mo, van het voorbereiden van aanslagen op de Tweede Kamer, Schiphol, het ministerie van Defensie, het AIVD-kantoor in Leidschendam en de kerncentrale Borssele. Dit blijkt uit de dagvaarding van A., die op 23 september voor de Rotterdamse rechtbank moet verschijnen.

Mo, die al twee keer eerder in verband werd gebracht met terroristische activiteiten, werd op 30 juni aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een gewapende overval op een supermarkt aan de Rotterdamse Mathenesserdijk. Bij een huiszoeking trof de politie onder andere een map aan met plattegronden van de genoemde gebouwen, bevestigt een woordvoerder van het OM.

Mo's map met potentiële doelen, samen met andere aanwijzingen uit binnen- en buitenland, waren voor de regering aanleiding om op 9 juli een terreuralarm af te kondigen. Dat alarm is nog steeds van kracht. De gebouwen uit Mo's map worden sindsdien extra beveiligd. Overigens is de lijst van beveiligde objecten langer, meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Bij de huiszoeking zijn verder onder andere aangetroffen een geluiddemper, een kogelwerend vest, amoniak, zoutzuur en een leeg flesje citroensap gevuld met stoffen en voorzien van groene bedrading (van kerstlampjes). Mogelijk materiaal om een kleine bom mee te maken.
Mo, die van Marokkaanse afkomst is, werd al geruime tijd door de geheime dienst in de gaten gehouden. Samen met een17-jarige vriend probeerde hij zich in januari 2003 aan te sluiten bij moslimstrijders in Tsjetsjenië. Het duo kwam niet verder dan de Russische grens.
In oktober 2003 werd hij met vier anderen opgepakt wegens het beramen van een aanslag in Nederland. Het vijftal, dat wegens gebrek aan bewijs werd vrijgelaten, zou vanuit een Schiedams belhuis regelmatig contact hebben gezocht met terreurverdachten in het buitenland. Zo zouden er contacten bestaan met de groep die in mei vorig jaar een aanslag pleegde in Casablanca.
Plannen voor aanslag op parlement en ministerie
woensdag 8 september 2004 WestSite

DEN HAAG - Terroristen hebben plannen gemaakt voor aanslagen op de Tweede Kamer, het ministerie van Defensie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in Leidschendam. Ook de luchthaven Schiphol en de kerncentrale in Borssele waren doelwit.
Dat blijkt uit de dagvaarding tegen een man die in juni werd gearresteerd. Hij had plattegronden van de genoemde gebouwen. De arrestatie van de man was voor de overheid aanleiding om in juli het terreuralarm af te kondigen.
Voorzitter van de Tweede Kamer Weisglas benadrukt dat er geen enkel verband is tussen de gevonden plattegronden en de plaatsing van extra veiligheidssluizen in de Tweede Kamer.
 
Nieuwe provocatie Hirsi Ali
Door onze redacteur Jutta Chorus

ROTTERDAM, NRC 28 AUG. 2004 VVD-politica Ayaan Hirsi Ali heeft samen met cineast Theo van Gogh een korte film gemaakt waarin zij teksten uit de koran ernstig bekritiseert. Het gaat om verzen die geweld tegen vrouwen goedkeuren. De titel van de film luidt Submission, bedoeld als 'overgave aan Allah'. De hoofdrolspeelster is gekleed in een doorzichtige sluier. Op de toegetakelde lichamen van de figuranten zijn in het Arabisch koranteksten gekalligrafeerd die onder meer betrekking hebben op het lijfelijk straffen van vrouwen.
De Engelstalige film, afgelopen maand in het geheim in Amsterdam opgenomen, wordt morgen uitgezonden in het televisieprogramma Zomergasten, waarin Hirsi Ali optreedt. Daarna zal Submission internationaal worden verspreid. Volgens Hirsi Ali zal dit leiden tot grote consternatie: ,,De hele moslimwereld zal over me heenvallen.''
De hoofdrolspeelster, een jonge vrouw, bezingt in haar gebed in een moskee de liefde. Ze toont Allah de gevolgen van zijn voorschriften in de koran. Zo staat de islamitische heilige schrift toe dat vrouwen die ontrouw of ongehoorzaam zijn aan hun man mogen worden geslagen.
In verband met de veiligheid van de acteurs zijn zij onherkenbaar in beeld gebracht. Hun namen en die van de overige medewerkers zijn niet bekendgemaakt.
VVD-fractieleider Van Aartsen en vice-premier Zalm kunnen zich vinden in de inhoud van de film. ,,Dat blote lijf hè?'', zegt Zalm. ,,Of deze exercitie cinematografisch geslaagd is, lijkt me secundair'', zegt Van Aartsen. Submission is voorgefinancierd door Van Gogh (kosten 18.000 euro) en door de VPRO aangekocht.
Het is niet de eerste keer dat Hirsi Ali de aanval opent op wat zij noemt 'de wreedheden van de islam'. Ze ontvangt regelmatig doodsbedreigingen van islamitische groepen en wordt beveiligd. ,,Soms ben ik bang'', zegt ze vandaag in deze krant over haar provocaties. ,,Maar alleen verzet van binnenuit helpt. Ik leg de wreedheid van de islam letterlijk bloot.''
 

Parlement als vesting
2004-08-25    Trouw - lezersreacties op dit artikel (16)

De Tweede Kamer biedt langzamerhand, naar het woord van Willem Elsschot, 'een godvergeten en vervaarlijke aanblik'. In de zomermaanden zijn op last van het presidium op allerlei plaatsen in het gebouw, tot in de fietsenkelders aan toe, veiligheidssluizen aangebracht van het type waarvan de hoofdingang al eerder was voorzien. Deze sluizen zijn slechts met één persoon tegelijk en met behulp van een elektronisch pasje te passeren. Kosten van de nieuwe ingrepen: enige miljoenen euro's.

De vraag is waar de grens ligt van de beveiligingsmaatregelen, die van het kamergebouw een gesloten en bijna onneembare vesting maken, in plaats van 'het open huis van de democratie' dat het zou moeten zijn.

In zekere zin is dat geen verrassing. Toen in het najaar van 2002 een activist van Greenpeace in de vergaderzaal was doorgredrongen, verklaarde kamervoorzitter Weisglas alles te zullen doen wat de beveiligingsexperts hem adviseren, ook als dat betekende dat de Kamer in een vesting zou veranderen. Het parlement legde daarmee zijn lot in handen van ambtelijke diensten, die al snel geneigd zijn het zekere voor het onzekere te nemen. De kamervoorzitter zei gisteren tegen deze krant dat hij deze lijn nog altijd volgt. Volgens hem leven we na de aanslagen in Amerika op 11 september nu eenmaal 'in een andere wereld'. Deze motivering rechtvaardigt echter niet alles en ontslaat de politici niet van de plicht een bredere afweging te maken.

De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, naar de beroemde uitdrukking van de liberaal Carel Polak geen staatsvorm voor bange mensen. Deze uitspraak houdt niet in dat Kamer argeloos zou moeten zijn waar de veiligheid in het geding is, maar de ingrepen die we nu zien vertonen de neiging tot doorslaan en dragen er niet toe bij de verbroken verbindingen met de burgers te herstellen. Daarbij maakt een parlement dat zich zo verschanst achter peperdure barricaden geen moedige, maar eerder een deerniswekkende indruk. De kamerleden geven daarmee een slecht voorbeeld, dat zelfs gemakkelijk de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving kan aanwakkeren.

De Kamer zou een voorbeeld moeten nemen aan het nabijgelegen Haagse stadhuis, dat met zijn open en toegankelijke atrium het levendige midddelpunt van de gemeente is.

 

Lezersreacties Geef uw reactie

Volslagen zinloos commentaar van Trouw. Het gaat er hier om een goed Access control system toe te passen, hopenlijk nog met biometrische beveiliging. En ja, natuurlijk moet je de fietsenkelder ook beveiligen, U gaat toch ook niet op de voordeur veiligheidsloten plaatsen en vervolgens de achterdeur open laten? Trouw maakt de fout om het begrip Hart van Democratie te verbinden met de physische toegankelijkheid van het gebouw. Typisch Nederlands om beveiligings maatregelen af te kraken, maar wel moord en brand schreeuwen als er een incident plaats vindt.
MT (25-08-2004, 08:47:43 uur)

Parlementariers moeten in alle rust tot afgewogen beslissingen kunnen komen, los van de waan van de dag. Het parlement is immers het allerhoogste wetgevende orgaan in dit land en haar beslissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben hebben voor heel veel burgers.
Het parlement en haar zetel moet juist in deze woelige, onzekere tijden degelijkheid en duurzaamheid uitstralen.

Ruud Zwakenberg (25-08-2004, 09:13:25 uur)

Geheel eens met de analyse. Natuurlijk moet je aan veiligheid doen maar:
Leven zonder risico bestaat niet:;
zg. totale veiligheid leidt tot totale onveiligheid.
De VS geven het meeste uit aan veiligheid met als gevolg de meest bange bevolking.
Angst trekt roofdieren aan zoals we uit de natuur kunnen weten.
Wie Greenpeace als terroristen ziet is ook ver heen.
Echte terroristen houd je met poortjes niet tegen.

ndev (25-08-2004, 09:29:39 uur)

veel gewone werknemers worden dagelijks met dit soort sluisjes geconfronteerd , waar ik werk staan mensen vaak met een groep voor het tourinquete te wachten . het schijnt dat de tweede kamerleden naast al de extra vakantie en een royaal wachtgeld zo speciaal zijn dat ze voor hun eigen veiligheid niet eens even kunnen wachten.
I.Martens (25-08-2004, 10:21:37 uur)

Ik vraag mij af of al die beveiligingssystemen wel werken. Ik kwam zeer vaak in de Twin Towers Port Authority in New York. Na de eerste aanslag met die vrachtwagen vol ontplofbaar kunstmest was er een enorm beveiligingssysteem opgezet. Ik heb de instant foto-tjes op de toegangspasjes nog in huis. En men ziet wat er met die beveiliging van geworden is op 11 september.
Vandaag in de krant: een Engels journalist plaatst nep bom in bagageruimte van vliegtuig. Volgens mij geven al die geüniformeerde mensen en ingewikkelde hekwerken meer een quasi gevoel van veiligheid dan dat het echt helpt. Misschien dat de gelegenheids boef of de verwarde drugcrimineel, die niet al te veel moeite wil doen en niet echt intelligent is, wordt tegengehouden door al die detectiepoorten etc. Maar als de gemotiveerde boef echt wil, komt ie ook nu gemakkelijk de tweede kamer en al die andere super beveiligde gebouwen binnen. De enige die je met die systemen sart is de gewone bezoeker en al die beveiliging is natuurlijk een grote bron van werkgelegenheid. Precies zoals op Schiphol: boven worden passagiers uit de Antillen 2 uur extra opgehouden vanwege zeer grondig drugonderzoek, onder in de bagagekelder halen de boeven de drugkoffers gewoon van de band, in een vrachtauto en weg. Mijn vader zei al: die van de duisternis zijn helaas slimmer dan die van het licht. Maar laten we toch maar doorgaan met ze te bestrijden.

Godfried Daverveldt (25-08-2004, 10:42:43 uur)

Dit is precies wat de terroristen achter de aanslag van 11 september willen. Angst en paniek zaaien. Maar helpen die poortjes tegen vliegtuigen die door terroristen mistbruikt worden, of houden ze stingers tegen??
Veel geld voor een vals gevoel van veiligheid.
Toegeven aan paniek is nooit verstandig.

A.W. Weissman (25-08-2004, 10:56:32 uur)

Echte terroristen houd je met poortjes niet tegen....

Toevallig hebben wij in het internationale instituut waar ik werk wel al 3 bombrieven onderschept, dankzij die poortjes.
Had U misschien die brief willen openmaken?

Verder praten we helemaal niet over een vesting, we praten gewoon over het implementeren van een access control system, gekoppeld aan een personen sluis zodat er maar 1 persoon tegelijk naar binnen kan. Dat is niets nieuws en heel normaal. De kritiek komt van mensen die nog nooit met beveiligins maatregelen geconfronteerd werden en gelijk denken dat het Fort Knox wordt. In Zweden dacht men ook dat je nog lekker ongestoord over straat kan, nou vraag dat maar eens aan de kinderen van Anna Lindh. Dus de 2e kamer doet er goed aan om normale beveiligings maatregelen te nemen. De 2e kamer als werkgever, zo zal ik het maar even noemen, heeft gewoon de verantwoordelijkheid om haar werknemers te beschermen.

MT (25-08-2004, 10:57:23 uur)

Het lijkt wel of ze een revolutie verwachten in Den Haag, zelf hagenees loop ik door mijn stad de eens zo mooie hofvijver en omgeving is verworden tot een vesting voor politieke angsthazen. Het probleem oplossen ipv je te verschanzen achter veiligheidsmaatregelen is een betere oplossing, Nederland is Nederland niet meer zei Melkert eens in 2002, anno 2004 heeft hij gelijk gekregen.
De econoom (25-08-2004, 11:11:26 uur)

Eindelijk eens een stukje waarbij, in mijn optiek symbolisch, er wordt ingegaan op wat we nu eigenlijk allemaal aan het doen zijn. We veranderen onze maatschappij onder de dreiging van terreur en het zogenaamde tijdsbeeld en niemand vraagt zich af wat we eigenlijk nog aan het verdedigen zijn. Ook de analyse dat juist dit gedrag een laffe smaak heeft in plaats van het oordeel op mensen die niet mee willen veranderen als laf te bestempelen, is wat mij betreft perfect. Echter het is niet alleen de politiek. Zij hadden het hoofd koel moeten houden, dat valt hun zeer zeker aan te rekenen, wat mij betreft gebeurt dat alsnog. Echter dat is gebeurt en nu is het aan de bevolking van Nederland wat zij willen verdedigen, vrijheid of verdedigingslinies. Dat voorspelt overigens niet veel goed gezien de reacties;
"In Zweden dacht men ook dat je nog lekker ongestoord over straat kan, nou vraag dat maar eens aan de kinderen van Anna Lindh". Het is duidelijk dat het incident als waan van de dag regeert

Simon Westerveld (25-08-2004, 11:20:51 uur)

Ik zie niet in waarom een tweede kamer zich beter zou moeten beveiligen dan een bedrijf.

Over het bedrag 17 miljoen euro heb ik geen mening.

Ik heb wel een mening over de schijnveiligheid die dit met zich meebrengt.

- Ervan uitgaan de dat de meeste terroristen GEEN zelfmoord terroristen zijn, zullen die dus ook niet in het gebouw toeslaan maar erbuiten.

- Een echte terrorist komt nog steeds met gemak binnen, daar is hij voor getrained.

- Het alsmaar meer beveiligen van zaken is slechts nuttig voor 1 industrie en dat is de beveiligingsindustrie.

- De angst is ongegrond. De gemidelde parlementarier heeft een grotere kans om om te komen bij een verkeersongeluk dan bij een aanslag.

- De aanslagen in Oklahoma bewijzen dat een bomauto buiten het terrein veel dood en verderf kan aanrichten.

- Met een vliegtuig is de 2e kamer nauwelijks te raken, ligt te omsloten door andere gebouwen. Zelfs WTC werd relatief amateuristisch neergehaald, dat had veel erger kunnen zijn.

anoniem (25-08-2004, 11:28:38 uur)

"verbroken verbindingen met de burgers te herstellen"

Politici het land in of het land naar de politici, welke van twee is nu het meest bevordelijk voor herstel? Wie moet wiens vertrouwen nu winnen, de politiek bij de burger of de burger bij de politiek?
Die van het herstel is echt een onzin argument en hoort zeker in het rijtje klagen van Trouw thuis.
Wat betreft democratie op zich zal Polak best gelijk hebben, echter zijn de omstandigheden toch iets anders als de jaren "70. Waarbij 11 sept. wel overdreven is maar dichterbij zien we bijvoorbeeld de racepartij achter Van Aartsen aan.
Verder vraag ik me af of Trouw wel heeft onderzocht of op de schaal van beveiliging dit wel zo doorgeslagen is.
Daarnaast is de doelgroep van mafketels die iets uit kunnen halen voor landelijk publieke politici velen malen groter dan de personen op het Haagse stadhuis.
Briljante vergelijking dus...not.

Patrick (25-08-2004, 11:53:03 uur)

Wel grappig dat die mensen die zeuren over een paar detectiepoortjes niet zelf dagelijks aan bedreigingen bloot staan. En maar weten wat goed is voor een ander.

Als je niets te verbergen hebt, kan je toch onmogelijk emmeren over detectiepoortjes? Moet elke Jan-met-de-korte-achternaam dan de tweede kamer in banjeren? Er is toch TV-registratie aanwezig; m.a.w. de parlementariers worden reeds gecontroleerd. Nergens voor nodig onnodig risico"s te nemen!

Karel de Vries (25-08-2004, 12:05:06 uur)

Anna Lindh is in de openbare ruimte van een winkel vermoord door een gek.
Hoe wil je dat met poortjes voorkomen?

En bombrieven worden niet door toegangspoortjes onderschept.

Vrij verkeer van soms radeloze en boze politiek gefrustreerde mensen over de hele wereld maakt ons land er natuurlijk ook niet veiliger op en dan heb ik het niet eens over de verspreiding van mogelijke epidemieën.

ndev (25-08-2004, 12:46:42 uur)

Waarschijnllijk zijn ze gewoon bang dat de talloze slachtoffers van illegale millitaire operaties waar nederland aan heeft deelgenomen in Irak, Afghanistan en Irak er toe geleid dat ze bang worden dat de nabestaanden wel eens wraak zouden willen nemen.
Zo is per slot van rekening het hele gedoe rondom terreurdreigingen ook onstaan.

A. Simpelgijk (25-08-2004, 13:07:26 uur)

Natuurlij was mijn uitspraak over Mevrouw lindh bedoeld om wat te provoceren, excuus als dit verkeert is overgekomen. De 2e kamer heeft als werkgever de verantwoordelijkheid om hun mensen goed te beschermen. De autobom in Oklahoma woog bijna 800 Kilo, de auto zakte bijna door zijn veren. Een getrainde beveiliger kan zoiets herkennen. Detectie poortjes kunnen wel zeker bombrieven onderscheppen als ze zijn gekoppeld aan een röntgen apparaat wat bij ons het geval is. Het staat en valt met goed getraind personeel. Maar een modern Access control System met personen sluisen zijn gewoon standaard in de hedendaagse beveiliging, zeker voor de 2e kamer met een verhoogd risico profiel. Het werkelijk niets te maken met zogenaamde Open Democratie. 100% zekerheid bestaat niet, maar door goede beveiliging en goed personeel kun je een hoop voorkomen.
MT (25-08-2004, 14:23:19 uur)

Ik vraag me af of een beveiligingsexpert ook een solide vrachtwagen met 800 of evt 8000 of evt 18000 kilo explosieven kan herkennen.

Ik denk het niet.

nogmaals. Echte kwaadwillenden van kaliber Al Kaida houdt je niet tegen met pasjes etc. Taartgooiers greenpeaceactivisten milieufanaten en ludiekeactievoerders uiteraard wel.

Bombrieven gaan via een ander circuit en staan buiten de discussie.

anoniem (25-08-2004, 15:21:01 uur)

'Kamergebouw kan voorbeeld nemen aan atrium Spui'


Het Haagse Stadhuis is ondanks beveiliging heel toegankelijk. (foto Harry v Reeken)

Het gebouw van de Tweede Kamer is een gesloten vesting. Door de strenge beveiliging straalt het huis van de democratie geen openheid uit. Het naburige Haagse stadhuis heeft een veel toegankelijker karakter. Ochtendblad Trouw van woensdag stelt het Stadhuis aan het Spui zelfs als voorbeeld.

Redacteur Marcel ten Hooven beschrijft in een artikel in Trouw het nieuwe Kamergebouw zoals architect Pi de Bruijn dat voor ogen had en de praktijk onder de huidige Kamer-voorzitter Weisglas. De Bruijn wilde een toegankelijk atrium zoals ook het Stadhuis aan het Spui dat nu kent. Daar zijn ook veiligheidsmaatregelen getroffen, maar het publiek kan gewoon in het atrium terecht. De vergaande beveiliging in het parlementsgebouw heeft daar een doodse sfeer gecreëerd.

Met name Adri Duijvestein, het Kamerlid dat in zijn tijd als wethouder in Den Haag betrokken was bij de bouw van het Haagse Stadhuis, geeft af op het Kamergebouw en de poortjes die verhinderen dat gewone burgers gebruik kunnen maken van de ruimte die het Plein met de Hofplaats verbindt. "De Kamer sluit zich steeds verder op in een binnenwereld. Zij raakt vervreemd van de stad buiten en wordt een nog exclusiever gezelschap (...). Het eerste wat een nieuwe voorzitter straks moet doen, is die poortjes weer weghalen en de Kamer toegankelijk maken,'' aldus Duijvestein.

Beveiliging / Het gesloten huis van de democratie
door Marcel ten Hooven
2004-08-24 Trouw  - lezersreacties op dit artikel (6)

Voor 17 miljoen euro is het gebouw van de Tweede Kamer afgelopen zomer extra beveiligd. Waarmee de afstand tussen burger en politicus weer groter is geworden. Toch voelen niet alle politici zich veilig.

Het is deze middag een drukte van belang in het atrium van het Haagse stadhuis. Op bankjes zitten mensen op hun beurt te wachten voor een van de balies, of gewoon een praatje te maken. De tentoonstelling met foto's van de Haagse persfotograaf Jos van Leeuwen wordt druk bezocht. Het terras van het café in de hoek van de hal is vol.
In de hal van de Amerikaanse architect Richard Meyer heerst altijd het stadse leven. Deze ruimte, hagelwit en zonnig, nodigt daartoe ook uit. Twee straten verder, in het atrium van de Tweede Kamer, is deze middag niemand te bekennen. Er heerst rust en stilte, wat niet komt doordat de Tweede Kamer met reces is. Ook volgende week, als het nieuwe vergaderjaar begint, zal het rustig zijn en stil. De hal van de Kamer is een levenloze en wezenloze ruimte.
De architect, Pi de Bruijn, had het heel anders gewild. Zijn ontwerp berustte net als dat van Meyer op het idee van openbaarheid en vertrouwen in de burger. Die moest zich uitgenodigd voelen om het gebouw te betreden. In plaats van een burcht van het gezag diende de Kamer een toegankelijk, open huis van de democratie te zijn.
Dat idee is nooit werkelijkheid geworden, door toedoen van de Tweede Kamer zelf. Al direct bij de opening van het gebouw verordonneerde zij dat een van de twee toegangen tot het atrium om veiligheidsredenen dicht moest en posteerde ze bewakers bij de andere ingang. De Bruijns ideaal om net als in Meyers stadhuis een natuurlijke ontmoetingsplaats in het kamergebouw te creëren, waar burgers de democratie als het ware aan het werk konden zien, was daarmee gefnuikt.
De architect was bij de opening nog hoopvol dat het wel goed zou komen. ,,De mensen moeten met dit gebouw leren omgaan'', zei hij toen. ,,Ik denk dat de hal op een gegeven moment wel opengaat voor het publiek. Het gebouw staat er nog zo lang, denk ik bij mezelf, dat toekomstige gebruikers wel eens heel anders over openheid kunnen denken.''
Het tegendeel is het geval. Geen haar op het hoofd van kamervoorzitter Weisglas denkt eraan van het atrium een publieke plek te maken. Onder diens leiding verschanst de Kamer zich juist verder en hult het gebouw zich in een gedaante die wantrouwen in plaats van vertrouwen in de bezoeker uitdraagt. Voor zeventien miljoen euro zijn de afgelopen zomer op talloze plekken in het gebouw extra beveiligde sluisdeuren geplaatst. De bezoeker krijgt met een pasje toegang tot een glazen cilinder, die even later aan de andere kant opengaat. Als hij al opengaat. Met een druk op de knop kan een bewaker iemand in de sluis vastzetten, zoals een bezoeker van een redacteur van Trouw overkwam.
Met lede ogen ziet het PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn de 'overspannen' ingrepen die Weisglas in het gebouw laat uitvoeren aan. ,,Jammer dat Pi de Bruijn met hem geen principiële strijd voor de grondgedachte van zijn ontwerp is aangegaan'', zegt hij. Duive steijn was destijds als wethouder de initiator van het nieuwe Haagse stadhuis en in die rol verdedigde hij de omstreden keuze voor Meyers ontwerp met verve. Tegelijkertijd had hij een stem in de bouwvergunningen voor het nieuwe kamergebouw. ,,In deze veiligheidsmanie voel ik me niet door Weisglas vertegenwoordigd. De Kamer sluit zich steeds verder op in een binnenwereld. Zij raakt vervreemd van de stad buiten en wordt een nog exclusiever gezelschap, zonder spontane interactie met de samenleving. Het gewone leven wordt eruit gesneden. Het eerste wat een nieuwe voorzitter straks moet doen, is die poortjes weer weghalen en de Kamer toegankelijk maken.''
De aanblik van de nieuwe veiligheidssystemen deze zomer riep bij Duivesteijn terstond de herinnering op aan Heinrich Bölls 'Liefdevolle belegering', een van zijn lievelingsromans. Böll beschrijft hoe de Duitse samenleving van de jaren zeventig onder druk van geweld en bedreiging is gedeformeerd. Een systeem van veiligheidsmaatregelen is als een vangnet over het leven gelegd en dreigt elke spontaniteit en intimiteit te vernietigen. ,,Hier, op bladzijde 115, zegt de hoofdpersoon uit welke defensieve gedachte dit soort maatregelen voorkomt: 'Het is maar het beste dat we ons erbij neerleggen dat we gevangenen zijn, dat wij in de veiligheid, misschien aan de veiligheid te gronde gaan.'''
Met de nieuwe verschansing breekt Weisglas definitief met de gedachte dat een volksvertegenwoordiging zelf niet al te veel barrières moet opwerpen als dat volk haar bezoekt. Omwille van het idee dat politici zich vrij tussen hun kiezers moesten kunnen bewegen, nam de Kamer in het verleden het risico op de koop toe dat zich zo nu en dan een ongenode gast aandiende. Zo kalmeerde kamerbewaarder Piet van der Tas de actievoerder Bingel, een werkloze onderwijzer die tijdens het kruisrakettendebat op de regeringstafel sprong, destijds met een kopje koffie. ,,Laat dat jong maar effe uitrazen. Buiten stond de politie klaar. Maar dat leek me niet nodig'', herinnerde Van der Tas zich later.
Dat was vóór de moord op Fortuyn en elf september. De stemming is daarna omgeslagen. Weisglas reageerde heel anders dan Van der Tas toen een actievoerder van Greenpeace die zich 'de milieuminister' noemde, de vergaderzaal binnendrong. Nog dezelfde avond kondigde de voorzitter aan dat hij het kamergebouw in een 'vesting' zou veranderen, mochten de veiligheidsfunctionarissen hem dat aanraden. Het antwoord op zo'n vraag aan beveiligingsexpert lag voor de hand.
Vooral de LPF drong aan op verschansing. LPF-kamerlid Eerdmans vindt het onzin dat die hogere barrières in strijd zijn met 'de geest van Pim', gezien diens opvattingen over de contactgestoordheid tussen politiek en burger. ,,Ik hoor nooit van bezoekers een klacht, alleen van journalisten. Alleen u spreekt over een vesting'', zegt hij. Eerdmans is te spreken over de nieuwe veiligheidsmaatregelen. ,,Het kamergebouw lijkt nu op dat van een normaal middelgroot bedrijf, met tourniquets en detectiepoortjes. We zijn gelukkig de naïviteit voorbij. Ik ben vóór openheid, maar dan wel met verstand. We moeten in deze tijden blijven oppassen voor lui met kwade bedoelingen.''
Eerdmans vindt de omgeving van het gebouw nog 'gevaarlijk'. Vooral de wekelijkse markt op het Hofcingelplein, pal onder de plenaire vergaderzaal, is hem een doorn in het oog. ,,Een bestelbusje met explosief materiaal kan zo tegen de buitenmuur van de plenaire zaal aanrijden.''
Volgens Duivesteijn dreigt Eerdmans met de eis de markt te verwijderen, het laatste restje stadsleven uit de omgeving van de Kamer te bannen. Als wethouder weigerde hij de vergunning voor het nieuwe gebouw zolang het plan niet voorzag in een horecagelegenheid onder de zaal, aan het Hofcingelplein. ,,Dat lijkt een pietluttige eis. Maar we spreken over een van de mooiste pleinen van Den Haag. Ruim en toch besloten, op het zuiden. Een brasserie met terras kon leven aan zo'n plein geven.''
Nadat de eerste uitbater het na een paar maanden voor gezien hield, sloot de Kamer het café direct en liet zij dikke gordijnen voor de ramen hangen. Behalve op marktdag is het plein nu doods. Het contrasteert sterk met het nabijgelegen Plein, waar de gemeente als oppepper voor de buurt langs de hele zuidzijde de komst van terrassen heeft gestimuleerd. Het paradoxale effect is dat je je op dat plein heel wat veiliger voelt dan op de lege vlakte van het Hofcingelplein.
Duivesteijn haast zich te zeggen dat hij niet tegen beveiliging op zichzelf is. ,,Ik begrijp best dat mensen met foute bedoelingen buiten gehouden moeten worden. Het wás goed geregeld in de Kamer, met een bescheiden pasjessysteem en bodes in elke vergaderzaal. Dat systeem vertrouwde op de mensen van de bode- en bewakingsdienst. Het leuke van die mensen is dat ze net als anderen ogen hebben die ze kunnen gebruiken. Wat nu gebeurt is overkill. Iets wat veiligheid suggereert. Maatregel wordt op maatregel gestapeld, op een wijze waarop het zicht op redelijkheid, proportionaliteit en effectiviteit wegraakt. Ze jagen een illusie van veiligheid na. Want geen veiligheidssysteem zal het ergste kunnen voorkomen. Een terrorist vindt altijd wel een gat.''
,,Ik krijg onderhand een gevoel van onveiligheid en onbehagen als ik het kamergebouw betreed. Ik zat gisteren buiten, op het Plein, iets wat volgens de veiligheidsexperts voor een kamerlid vast gevaarlijk is. Komt daar minister Brinkhorst vrolijk langsgefietst, korte tijd later gevolgd door zijn wandelende collega's Thom de Graaf en Hans Hoogervorst. En even later stap ik dan die gevangenis binnen.''
,,Weisglas reageert overspannen, met paardenmiddelen op die ene actie van die milieuminister. En veiliger voor politici zal het niet worden. De terrorist die me wil doden wacht nu gewoon tot ik naar buiten loop.''
Duivesteijn vindt de maatregelen symbolisch voor deze tijd, waarin vergaande fysieke ingrepen het anticiperende antwoord vormen op elke mogelijke dreiging. ,,We treffen maatregelen in heel dominante, fysieke vormen, waarbij de gebouwde omgeving hoe langer hoe minder mogelijkheden voor spontane ontmoetingen biedt. In dit parlementsgebouw zal zo'n ontmoeting tussen politici en kiezers niet meer plaatsvinden. Iedere bezoeker wordt een potentiële bedreiging. In deze tijd van grotere onveiligheid is het meer dan ooit de kunst maatregelen te nemen waardoor dat gevoel van onveiligheid juist afneemt. Het tegenovergestelde gebeurt nu.''
Weemoedig denkt Duivesteijn terug aan wijlen Piet Vink, de monumentale wethouder van jeugd, sport en recreatie in de jaren zeventig en tachtig. ,,Hij stond tegenover een enorme demonstratie, in de raadzaal zelf. Gejoel en geschreeuw. Boze bewoners. Overal politie achter de deuren. De ME stond klaar. Piet liep op al die mensen af, gaf ze een hand en ging met ze praten. Niets meer aan de hand. Hij wist dat iedereen die afwijkt van het gewone niet automatisch gewelddadig is.''

Geef uw reactie

En wat komt hierna? Gaan we het nog beleven dat de dames en heren in een bunker diep in de grond gaan zitten? Als volksvertegenwoordiger moet je tussen de mensen werken en leven en dus gewoon bereikbaar zijn.Op deze manier komt de politiek steeds verder van de burger af te staan en dat is nooit goed.Beveiliging is in deze tijd een goed ding,maar je kan ook te ver door schieten en het zelfs enigzins belachelijk maken.In een tijd dat iedereen grote financiele offers moet brengen vind ik 17 miljoen extra wel een heel hoog bedrag.Trouwens,de burger die iedere dag gewoon zijn boodschappen moet doen heeft geen enkele beveiliging.Maar ja,die werkt dan ook niet in het parlement.Neen,wij zijn gewoon loslopend wild!
E.de Gruyter. (24-08-2004, 09:44:55 uur)
1
Een jaar of drie geleden kreeg een vriend van mij een paar klappen tussen -het torentje van JPB en het Plein cq Witte de Wit societeit-. Nadat aangifte bij de politie was gedaan kon hij een paar dagen later de videobeelden bekijken. Alhoewel de daders -een groep allochtone hangjongeren- geen speciale -hoe word ik onherkenbaar-technieken- had gebruikt... was op deze beeldenniemand te herkennen of aan te wijzen.
Ik vind het op zn minst raar, dat in dit artikel het woord camera niet voorkomt.

2 quote
"Het is maar het beste dat we ons erbij neerleggen dat we gevangenen zijn, dat wij in de veiligheid, misschien aan de veiligheid te gronde gaan."

Zeer sterke quote. De maatschappij heeft idd de tendens om in angst te gaan zitten afwachten op alle narigheid die evt mischien mogelijk komen kan.

3
Als je terrorist bent, dan kom je dat gebouw heus wel binnen en anders schiet je iemand op het plein of de aanliggende straat dood. Zeer zware interne beveiligingen zijn overdreven.

anoniem (24-08-2004, 09:51:11 uur)
Als je zonodig het gewone leven wilt bekijken ga je naar een ander plekje in de stad. Die kamerleden zitten daar van onze centen en dan moet je ook nog naar ze toe om een tafereel van het gewone leven in de hal neer te zetten?
Elke week fancy fair op het gemeentehuis? Wil Duivesteijn daar naar toe?
Wat wij misschien niet kunnen zien is dat deze verbouwing op basis van het toegenomen aantal dreigementen is gebeurd?? Op het moment dat het fout gaat valt iedereen over Weisglas heen waarom de beveiliging niet goed was geregeld met Duivesteijn voorop waarschijnlijk.
En inderdaad als men iemand wil pakken dan doet men dat toch gewoon op de stoep, daar waar geen andere politicy gevaar kunnen lopen omdat de daders niet naar binnen kunnen vanwege de beveiliging.
Wat ik verder mis, is het woord van Weisglas in dit artikel.

Patrick (24-08-2004, 10:57:14 uur)
Complete waanzin!!! Hoe kan je nu 17 MILJOEN euro uitgeven aan overdreven veiligheidsmaatregelen als deze, terwijl een inventief terrorist ze toch kan omzeilen of... gewoon ergens anders toeslaat.

Wat mij betreft mag die volslagen paranoïde Weisglas elke eurocent uit eigen zak betalen.
Joris Craeyen (24-08-2004, 13:03:24 uur)
Niet meer dan verstandig. Bij mijn eigen bedrijf waar ik al jaren werk is ook sprake van elektronische keys om binnen te komen, bewaking bij alle uitgangen, video-registratie, bezoekers mogen alleen binnen met een bezoekersbadge, etc. etc.

Het is niet anders als je op Amsterdam Zuidoost om het even welk bedrijf binnen wilt lopen. Of kijk eens bij de UWV, een stadskantoor of zoiets als een sociale dienst: je komt niet verder dan de publiek toegankelijke ruimtes.

Eenieder die na de moord op Fortuyn of die indringer tijdens de Algemene Beschouwingen nog twijfelt aan het nut van veiligheidsmaatregelen in de gebouwen van de Staten-Generaal heeft de werkelijkheid uit het oog verloren.

Ik vind die Joost Eerdmans een aalglad mannetje met onsmakelijk populistische ideeën, maar déze keer staat hij écht meer in de realiteit van alledag dan die Duivesteijn. Is er nu écht iemand die wérkelijk het Kamergebouw als één organisch deel van de stad ziet? Waar het straatleven binnen dringt? Pfff.
Ben Michon (24-08-2004, 13:19:16 uur)
Vooral die laatste alinea vind ik een enorme stemming makerij tegen Weisglas. Ene Piet die 30 jaar geleden op een menigte mensen afliep... stelletje salon socialisten. Het is precies zoal iemand al verwoordde: Doe je niks dan valt iedereen over je heen hoe het toch mogelijk is dat er niets aan beveiliging gedaan wordt, doe je het goed 17 miljoen is heel normaal tegenwoordig, het bedrijf waar ik werk geeft op jaarbasis rond de 45 miljoen uit aan beveiliging dan komen de salon slippers aan kakken dat het wel kan met een paar pasjes en enkele bejaarde bodes.......
MT (24-08-2004, 15:10:10 uur)

Tweede Kamer scherper beveiligd
donderdag 12 augustus 2004 WestSite

DEN HAAG - De Tweede Kamer verscherpt de beveiliging om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot ruimten waar de politici vergaderen.
Op meerdere plekken in het gebouw worden tourniquets geplaatst, waar alleen pashouders doorheen kunnen lopen. Dat zijn de parlementariërs zelf, medewerkers van de Kamer en journalisten. De verbouwing is in volle gang en moet voor het einde van het zomerreces klaar zijn. Om te voorkomen dat bezoekers lang moeten wachten, worden de ontvangstbalie en garderobe uitgebreid.
De verbouwing kost 17 miljoen euro.

'Zo'n aanslag is echt onomkeerbaar'
Van onze verslaggever John Schoorl Volkskrant 06.08.04

MOORDRECHT - Alarm van vakbond CNV: burgemeesters en wethouders krijgen vaker met agressie te maken. Riny van der Bie, burgemeester van Moordrecht, kan erover meespreken: een brandbom in haar woning was de omslag in haar leven.

Burgemeester Van der Bie dacht: die brandbom deert mij niet

Natuurlijk zou Riny van der Bie er weer bovenop komen. Zij, burgemeester van Moordrecht, wist toch als geen ander werk en privé strikt gescheiden te houden.Bovendien, die brandbom in haar woning was toch niet tegen haar persoonlijk gericht - althans, zo hield ze zichzelf voor.
Nu, bijna een jaar na de aanslag, zit ze al geruime tijd ziek thuis. Ze heeft twee maanden geleden de gemeenteraad en de commissaris van de koningin om toestemming gevraagd om uit de Zuid-Hollandse gemeente te mogen verhuizen.
Riny van der Bie, al achtenhalf jaar burgmeester, wil niet meer in Moordrecht zijn. Ze is bang, en de angst zit vast in haar en in haar dienstwoning, meent ze. 'Daarom moet ik ervoor zorgen dat de feitelijke afstand tot Moordrecht groter wordt.'

Vorig jaar, in de nacht van 21 op 22 juli, werd er een brandende pvc-buis door haar brievenbus gegooid. Ze lag met haar echtgenoot boven en dacht eerst aan kortsluiting. Toen ze beneden kwam stond de hal vol rook en roet.
In dezelfde nacht waren de muren van het gemeentehuis beklad met leuzen, onder meer met de afkorting 'RMS', naar de beweging voor een onafhankelijk Zuid-Molukken. Al geruime tijd waren er problemen met de grote Molukse gemeenschap in de gemeente over de toewijzing van vrijgekomen huurwoningen.
'Ik had al signalen gekregen dat mijn woning met mij weleens het doelwit zou kunnen worden', vertelt Van der Bie. 'Ik zou als burgemeester de persoonlijking van het kwaad zijn. Dat zijn stevige bedreigingen maar toch verwacht je niet dat het tot zo'n gebeurtenis leidt. '
Aanvankelijk reageerde ze laconiek. Ze probeerde zich te concentreren op het 'bestuurlijk-functionele element' van het brandbom-incident. De politie zou de daders wel opsporen. Zij moest zorgen dat de rust binnen de Molukse gemeenschap terugkeerde.
Maar toen ze twee maanden later met rugklachten thuis kwam te zitten, drong de aanslag pas goed tot haar door. 'Het is bizar hoe je gegrepen kan worden. Ik dacht een hele tijd: het gaat wel over, het is maar pijn in mijn rug. Maar medisch gezien bleek er meer aan de hand dan het fysieke. En nu merk ik, ondanks bemoedigende reacties van de buitenwereld, dat het ook niet zo simpel overgaat.'
'Natuurlijk wordt elke burgemeester of wethouder weleens geconfronteerd met lelijke woorden. Dat hoort tegenwoordig blijkbaar bij het bestuurlijk-politiek functioneren. Maar wat mij is overkomen is vrij uniek. Ze hebben mij van het leven willen beroven , anders kan ik het niet uitleggen.'
De daders, drie Molukkers van 19, 23 en 24 jaar, zijn in maart veroordeeld. De gemeente wordt sinds oktober 2003 geleid door een waarnemend burgemeester.
'Hoe je je als bestuurder hiertegen moet bewapenen, weet ik niet. Dit is van een andere orde en dan heb je niks aan agressietrainingen of deëscalatieoefeningen. Zo'n aanslag is onomkeerbaar.'


Mondige burger vaker agressief tegen b&w
van onze verslaggevers
2004-08-06 Trouw

DEN HAAG - Burgemeesters en wethouders krijgen steeds vaker te maken met agressie van burgers. Uit een onderzoek van vakbond CNV onder 180 lokale bestuurders blijkt dat een op de drie ermee te maken heeft gehad. Burgemeesters zijn vaker slachtoffer dan wethouders.

Het gaat meestal om mondelinge agressie, maar ook schriftelijke en lichamelijke bedreigingen komen voor. Zo is van de 73 ondervraagde burgemeesters bijna een derde wel eens fysiek lastiggevallen door een burger.
Uit een rondvraag bij vijftien grote en middelgrote gemeenten in Nederland blijkt dat de meeste stadsbesturen voorvallen van voornamelijk verbale agressie kennen, maar lichamelijke bedreigingen nauwelijks aan de orde zijn. Gemeenten als Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Den Bosch herkennen zich niet in het totale beeld dat het CNV-onderzoek schept. ,,Het is hier eigenlijk geen onderwerp van discussie, op enkele kleine gevalletjes na'', zegt een woordvoerster van de gemeente Groningen.
Andere stadsbesturen hebben wel degelijk meer last van de 'mondige burger' die ontevreden is met de beslissing van lokale politici. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg: ,,Wethouders worden in toenemende mate tot bij hun woonhuis lastiggevallen. Het bekendst is de bedreiging die wijlen burgemeester Stekelenburg kreeg nadat hij bepaalde bevolkingsgroepen harder ging aanpakken.''
Ook in Utrecht en Enschede kregen lokale politici te maken met concrete bedreigingen, maar volgens woordvoerders van die gemeenten waren dat uitzonderingen. ,,Na de vuurwerkramp in Enschede liepen de emoties zo hoog op, dat sommige mensen doordraaiden. Toen schakelden we wel de politie in, maar over het algemeen hebben we geen last van burgers'', aldus een ambtenaar.
Burgemeester van Haarlem J. Pop -tevens voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters- vindt de resultaten van het onderzoek 'niet schokkend'. Volgens hem is het probleem al langer bekend. ,,Je moet het plaatsen in het kader van de algemene toename van geweld. We lopen niet opeens met lijfwachten rond.''
Ook andere beroepsgroepen, zoals de brandweer en de gezondheidszorg, hebben last van toenemende bedreigingen. ,,De burger is mondiger geworden en daarbij lijkt kennelijk agressie te horen'', zegt CNV-bestuurder Herman van der Wind. De vakbond wil zijn zorgen snel aan de orde stellen in het overleg met minister Remkes van binnenlandse zaken.

Meer agressie tegen lokale bestuurders
Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, NRC 05.08.04. Burgemeesters en wethouders hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dat loopt uiteen van mondelinge scheldpartijen, schriftelijke bedreigingen of via de e-mail tot aan een doodsbedreiging.

Dat blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV Publieke Zaak waaraan 180 burgemeesters en wethouders deelnamen.

Aanleiding voor het onderzoek was het aftreden van een wethouder in Goirle na bedreigingen aan zijn adres. Meer dan zestig procent van de ondervraagden antwoordde instemmend op de vraag of betrokkene zelf of een ander lid van het college geconfronteerd is met geweld. Fysieke bedreiging werd 23 keer genoemd. Burgemeesters hebben meer te maken met agressie dan wethouders (57 procent tegenover 47 procent).

Een wethouder gaf aan dat niet alleen hijzelf, maar ook zijn vrouw en kinderen werden bedreigd. Het onderzoek maakt volgens bondsbestuurder H. van der Wind duidelijk dat scheldpartijen en agressie over de hele linie de afgelopen vier jaar is gestegen. ,,Het onderwerp bevindt zich nog een beetje in de taboesfeer, maar achter de schermen gebeurt er van alles. De drempel om 'de wethouder uit te schelden' is voor burgers wel erg laag geworden.''

Het is volgens Van der Wind onduidelijk of die toenemende agressie impact heeft op het bestuurlijk functioneren van een burgemeester of wethouder. Individueel is die impact er volgens hem wel. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dat ook geldt voor het bestuurlijk functioneren.

In april 2001 pleegde een onbekende man zelfs een moordaanslag op een burgemeester, J. Haanstra van Stede Broec. Een onbekend gebleven schutter wachtte Haanstra op 17 april 2001 op, toen deze terugkeerde van een raadsvergadering. Toen de burgemeester zijn auto op de oprit van zijn woning parkeerde, stapte de man op de auto af en schoot. De kogel doorboorde de wang van Haanstra, die de aanslag overleefde. De kogel werd later in het ziekenhuis verwijderd.

Haanstra was op dat moment 20 jaar burgemeester van Stede Broec (Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek). Tien jaar lang was hij voorzitter van de stichting Westfriese Flora. In 1999 kostte een besmetting met de legionellabacterie aan 32 bezoekers van de bloemententoonstelling het leven. Vorig jaar legde Haanstra zijn functie als voorzitter van de Westfriese Flora neer. Volgens Haanstra speelde het imago van 'legionella-burgmeester' hem toen steeds meer parten. Er is nooit een verdachte van de aanslag gepakt.

CNV Publieke Zaak wil het onderwerp van bedreigingen van burgemeesters en wethouders aan de orde stellen in het georganiseerde overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Politieke partijen moeten investeren in trainingen om geweld te voorkomen.   

Vaker agressie tegen gemeentebestuurders
ANP
DEN HAAG – Volkskrant 05.08.04  Burgemeesters en wethouders krijgen steeds vaker te maken met agressie van burgers. Uit een onderzoek van vakbond CNV Publieke Zaak is donderdag gebleken dat een op de drie gemeentebesturen al eens geconfronteerd is met agressie. Burgemeesters zijn daarbij vaker slachtoffer dan wethouders.

Het gaat meestal om mondelinge agressie, maar ook schriftelijke en fysieke agressie komen voor.

Het onderzoek is gehouden naar aanleiding van het aftreden van een wethouder in Goirle die dat onlangs deed wegens bedreigingen aan zijn adres. Er namen 180 lokale politici deel aan de enquête.

Volgens het CNV bevestigt het onderzoek een trend die eerder al was geconstateerd bij andere beroepen, zoals brandweermannen en verzorgers in de gehandicaptenzorg. 'Veel burgemeesters en wethouders zien een verschuiving naar meer agressie. De burger is mondiger geworden en daarbij lijkt kennelijk agressie te horen', zegt CNV-bestuurder Herman van der Wind. De vakbond wil zijn zorgen snel aan de orde stellen in het overleg met minister Remkes (Binnenlandse Zaken). Het CNV wil meer onderzoek naar de aard van de agressie en meer aandacht bij gemeenten voor het

probleem.

 

Agressie tegen burgemeesters en wethouders
donderdag 5 augustus 2004 WestSite

DEN HAAG - Burgemeesters en wethouders krijgen steeds vaker te maken met agressie van burgers. Uit een onderzoek van vakbond CNV Publieke Zaak is gebleken dat één op de drie gemeentebesturen al eens geconfronteerd is met agressie. Burgemeesters zijn daarbij vaker slachtoffer dan wethouders.
Het gaat meestal om mondelinge agressie, maar ook schriftelijke en fysieke agressie komen voor. Hier horen ook doodsbedreigingen toe.
Het onderzoek is gehouden na signalen van bedreigingen van gemeentebestuurders. Er namen 180 lokale politici deel aan de enquête.

 

Bedreiger premier: 30 maanden cel
Van onze verslaggever Volkskrant 20.07.04

AMSTERDAM - De rechtbank in Den Haag heeft de man die bedreigende e-mails verstuurde aan premier Balkenende maandag veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De 35-jarige Dennis K. is behalve de bedreiging van de minister-president ook schuldig bevonden aan twee bedrijfsinbraken.
Begin december 2003 vroeg K. Balkenende om aandacht voor zijn slechte thuissituatie. Hij stuurde op 11 december 2003 een tweede e-mail waarin hij dreigde de premier te zullen gijzelen. Eind december 2003 beantwoordde Balkenende de eerste e-mail van K. met een brief waarin hij de man verwees naar maatschappelijk werk in zijn woonplaats. K. zond op 18 maart 2004 opnieuw een e-mail, met de titel 'Je gaat er nu echt aan'. Met het bericht zond hij een foto mee van een gemaskerde man met een wapen in zijn hand.

Bedreiger Balkenende moet de cel in
ANP Volkskrant 19.07.04

DEN HAAG - De 35-jarige Dennis K. uit Hoorn moet 20 maanden de gevangenis in omdat hij premier Balkenende per e-mail met de dood heeft bedreigd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald. In totaal kreeg hij 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.
De rechtbank acht bewezen dat de man de minister-president meerdere malen heeft bedreigd 'met een misdrijf tegen het leven gericht'. De Hoornaar wilde aandacht vragen voor zijn slechte thuissituatie. Hij deed dat met teksten als: 'Je gaat er nu echt aan' en 'Ik zal je gijzelen'. Bij de laatste mail verstuurde hij een foto van een man (waarschijnlijk hijzelf) met een wapen in zijn hand en een bivakmuts op.
De rechtbank stelde maandag dat dergelijke bedreigingen in de samenleving grote onrust teweegbrengen. Ze wees er verder op dat steeds meer burgers gezagsdragers bedreigen als zij hun zin niet krijgen. 'Onvrede lijkt ook bij verdachte de drijfveer te zijn geweest', aldus de rechters.
K. is de tweede persoon die is veroordeeld wegens bedreiging van Balkenende of diens gezin. De 33-jarige Adem T. uit Zoetermeer ging hem voor. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde deze man in mei tot tbs met dwangverpleging omdat hij de vrouw van de premier zou hebben willen doodsteken. De rechtbank ziet de maandag veroordeelde K. als volledig toerekeningsvatbaar en hij krijgt daarom geen tbs. De rechtbank veroordeelde K. ook nog voor twee bedrijfsinbraken.

Afbeelding van het logo van het ministerie van Binnenlandse Zaken 16 jul 2004
GEEN NATIONALE VERHOOGDE TERRORISTISCHE DREIGING

De aanwijzingen voor verhoogde terroristische dreiging die eerder door de AIVD naar buiten zijn gebracht, betreffen 'concrete objecten en locaties'. Er is echter geen sprake van een verhoogde algemene terroristische dreiging.

Dat schrijven de ministers Remkes (BZK) en Donner (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) stelde op vrijdag 9 juli 2004 informatie beschikbaar waaruit bleek dat er sprake is van een verhoogde terroristische dreiging in Nederland voor concrete objecten en locaties. De verstrekte informatie geeft geen aanleiding tot algemene of verdergaande beveiligingsmaatregelen. Wel zijn maatregelen getroffen rond de betreffende objecten en locaties. Deze blijven zolang als nodig van kracht en worden eventueel vervangen door andere maatregelen.

Volgens de minister zijn de betrokkenen dezelfde dag geïnformeerd over de verhoogde dreiging. Verder zijn onder andere de betrokken Commissarissen van de Koningin en het College van procureurs-generaal schriftelijk geïnformeerd. Niet-betrokken politiekorpsen zijn op maandag 13 juli geïnformeerd.

In de brief schrijven de bewindslieden dat strenge veiligheidsmaatregelen, naast het opsporen en verstoren van terroristen, van groot belang zijn om het risico van aanslagen te minimaliseren. 'De Nederlandse Staat kan echter nooit een volledige vrijwaring geven dat terroristische aanslagen niet zullen plaatsvinden in Nederland', aldus de ministers.


Bron:
Brief aan de Tweede Kamer 

Zie ook:
9 jul 2004
Maatregelen vanwege verhoogde dreiging terrorisme
Extra waakzaamheid bij evenementen
ANP Volkskrant 16.07.04

TILBURG/BEST - Het door de overheid uitgegeven terreuralarm leidt ook tot extra waakzaamheid bij organisaties van grote evenementen dit weekeinde in het land.

De organisatie van de Tilburgse Kermis hield vrijdagochtend extra overleg in verband met de terreurdreiging. De gemeente sprak met de organisatie van het evenement.
Een woordvoerder stelde dat de gemeente geen aanwijzingen heeft gekregen van de AIVD dat de kermis in Tilburg doelwit is van mogelijke terroristische acties. 'We hebben elke dag overleg over de gang van zaken rond de kermis met alle betrokken ambtenaren en instanties. Dit is nu een extra punt.'

Kermisexploitanten waren vrijdagmorgen nog druk bezig met het opbouwen van attracties. Van extra bewaking was niets te merken. De Tilburgse kermis is de grootste van de Benelux. Vorig jaar kwamen er in tien dagen meer dan een miljoen mensen.
Ook directeur M. Mingers van dancefestival Extrema Outdoor, waar zaterdag in Best naar verwachting 25.000 bezoekers op afkomen, is extra alert.
Vanaf het moment dat het terreuralarm uitging, heeft de organisatie extra veiligheidsmaatregelen genomen. 'We hebben extra beveiligingspersoneel en een dubbel hekwerk met honden ertussen, zodat niemand ongecontroleerd het festivalterrein opkomt.'
De organisatie van Extrema onderhoudt intussen nauw contact met politie en gemeente. Tot nu toe hoefde Mingers zich geen grote zorgen te maken, hadden ze hem verzekerd.
Volgens de directeur zou de dreiging, die ook voor Noord-Brabant geldt, meer gericht zijn op andere locaties. Of de politie extra mensen inzet om zaterdag op het dance-evenement een oogje in het zeil te houden, hoort Mingers later op de dag.
 
Scherpere dreiging terreur nog niet voorbij
van onze redactie politiek
2004-07-16 Trouw

DEN HAAG - Een week na de waarschuwing van de veiligheidsdienst AIVD blijft er een verhoogd risico op terroristische aanslagen in Nederland.

De extra waakzaamheid van de politie en marechaussee bij terreurgevoelige gebouwen in de Randstad en in Zeeland en Brabant wordt gehandhaafd, zeggen de ministers Remkes (binnenlandse zaken) en Donner (justitie). Tegelijk sust Donner dat de bevolking zich niet te ongerust moet maken: ,,De maatregelen om bepaalde locaties extra te bewaken zijn geen reden voor algemene onrust.''

De twee ministers hebben gisteren op een persconferentie bevestigd dat vorige week vrijdag de waakzaamheid werd aangescherpt op grond van informatie die was vergaard door zowel de AIVD als buitenlandse inlichtingendiensten. Remkes: ,,Er kwamen signalen dat islamistische terreurnetwerken en verschillende, wellicht onafhankelijk van elkaar werkende radicale moslims betrokken waren bij de voorbereidingen van gewelddadige acties in Nederland.''

Remkes zei dat de beveiliging is opgeschroefd bij (overheids) gebouwen in Zuid- en Noord-Holland, Brabant en Zeeland. In die provincies zijn ook plekken waar veel mensen samenkomen extra in de gaten gehouden.

Het feit dat Al-Kaida een ultimatum stelde aan de Europese landen die troepen hebben in Irak en Afghanistan, speelde slechts een beperkte rol. Dat valt volgens het kabinet onder het terreurrisico dat Europa toch al signaleert sinds de aanslag van 11 maart in Madrid. Door de Nederlandse troepen in Irak en Afghanistan en het huidige Nederlandse voorzitterschap van de EU, loopt ons land volgens het kabinet een 'stabiel' hoog risico. Daar kwam vrijdag de AIVD-waarschuwing bij.

Dat Donner en Remkes gisteren besloten tot iets meer openheid heeft niet alleen te maken met de 'onrustgevoelens' in Nederland. Remkes wilde ook tegengas geven aan de klacht van de politiebonden dat veel agenten op straat niet weten wat ze moesten doen. Dat is uitgepraat met de bonden. Volgens Remkes was de verhoogde dreiging simpelweg niet doorgegeven aan de politie buiten de genoemde risicoprovincies. Dat was volgens hem ook niet nodig. ,,Het beeld dat de politie maar wat deed, klopt niet. Dat heeft mij zeer gestoord.''

Dreiging terreur in westen Nederland
Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, NRC 16 JULI 2004. De terreurdreiging die sinds vorige week vrijdag in Nederland van kracht is, richt zich met name op de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

Het zou gaan om zogeheten 'softtargets', minder goed bewaakte plekken waar veel mensen samenkomen.

Dat hebben de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) gisteren in een persconferentie bekendgemaakt. Volgens minister Remkes zijn radicale moslims uit binnen- en buitenland ,,de afgelopen weken betrokken geweest bij voorbereidingen voor mogelijke aanslagen''. Een recent onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar islamistische terreurnetwerken in Nederland heeft dit volgens Remkes aangetoond.

Deze week werd bekend dat het verstrijken, gisteren, van het ultimatum van terreurnetwerk Al-Qaeda aan Europese landen een andere reden was het terreuralarm in werking te stellen. Al-Qaeda stelde een bestand met Europa voor, op voorwaarde dat de landen zich zouden terugtrekken uit Afghanistan, Irak en andere islamitische landen. Nederland heeft troepen in zowel Afghanisten als Irak zitten.

Sinds vorige week vrijdag zijn daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra bewaking van terreurgevoelige gebouwen. Met name de politie en de marechaussee houden zich hiermee bezig. Ook zijn er zogeheten 'onzichtbare' maatregelen genomen, maar die verschillen per object.

Remkes zei gisteren dat terreurnetwerken het naast overheidsgebouwen vooral voorzien hebben op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals stations of pretparken. Volgens Remkes zit het kabinet in een 'dilemma'. ,,We willen zo open mogelijk zijn, maar tegelijk geen onnodige paniek zaaien.''

Overigens wees de minister kritiek van politiebond ACP dat politiepersoneel te weinig op de hoogte wordt gesteld over de gevolgen van het terreuralarm van de hand.

In een brief aan de minister eiste de bond deze week meer openheid over wat er van de politie wordt verwacht en wat de risico's zijn. Volgens de minister zijn alle betrokken partijen wel degelijk van de terreurdreiging op de hoogte gesteld. Op vrijdag zijn volgens de minister de korpsen geïnformeerd die direct te maken hebben gehad met de dreiging, een dag later zijn alle overige korpsen ingelicht.

Tegen RTL-nieuws zei Remkes dat een paar dagen geleden op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties een brief is binnengekomen waarin wordt gedreigd met aanslagen op Europese instellingen in Den Haag en Brussel. Die brief zou echter geen rol hebben gespeeld bij het besluit het terreuralarm in werking te stellen, aldus Remkes.

 
AIVD: concrete terreurplannen in westen land
Van onze verslaggever VolksKrant 16.07.04
DEN HAAG - Radicale islamitische organisaties hebben concrete plannen voor een of meer gewelddadige acties in Nederland. De terreurdreiging spitst zich toe op plekken waar veel mensen samenkomen en op overheidsinstellingen in Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.
 


ANP 
Bij de inlichtingendienst AIVD in Leidschendam worden vrijdag hekken geplaatst. Daardoor kunnen auto's niet meer in de omgeving van de AIVD parkeren. Radicale islamitische organisaties zouden concrete plannen hebben voor een aanslag in het westen van Nederland.


Over deze informatie beschikt De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het was de reden dat het kabinet afgelopen vrijdag extra alertheid afkondigde. Dat maakten de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse zaken) gisteravond duidelijk op een persconferentie, speciaal belegd om meer helderheid te verschaffen over die terreurdreiging.

Remkes ontkende nadrukkelijk dat politiediensten en andere betrokkenen niet tijdig geïnformeerd zijn over de te nemen veiligheidsmaatregelen, zoals de politiebonden stelden. Vrijdagmiddag half drie hebben de betrokken ministeries en de AIVD besloten tot extra beveiliging van gebouwen en locaties in de vier provincies. Om half elf 's avonds waren volgens Remkes alle betrokkenen in het land geïnformeerd. Daaronder vallen de commissarissen van de koningin en de lokale politiehoofden in die provincies, ministeries en de top van het Openbaar Ministerie.

De twee ministers maakten duidelijk dat de overheid al extra alert was vanwege het aflopen van een Al Qa'ida-ultimatum aan Europese landen die soldaten in islamitische landen hebben, en het begin van het Nederlands EU-voorzitterschap, waarvoor vele internationale hoogwaardigheidsbekleders in Nederland zijn.

Maar pas de extra informatie van de AIVD was aanleiding voor een intensivering van de bewaking. Volgens Remkes is sprake van 'permanent toezicht' op locaties in de vier provincies. Hij sprak van overheidsinstellingen en soft targets, waarmee plekken worden bedoeld waar veel mensen samenkomen: treinstations, vliegvelden, grote evenementen.

Remkes bevestigde dat de Verenigde Naties een brief hebben gekregen, ondertekend door Al Qa'ida, met het dreigement tegen Europese overheidsgebouwen in Den Haag en Brussel.

Terreuralarm spitst zich toe op vier provincies

DEN HAAG |HC|16.07.04  Het terreuralarm dat nu al een week van kracht is in Nederland spitst zich toe op de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Het gaat om specifieke objecten, zoals overheidsinstellingen en plaatsen waar veel mensen bijeen komen, de zogeheten 'soft targets'.

De ministers Donner (links) en Remkes tijdens de ingelaste persconferentie over het terreuralarm dat al een week van kracht is.
(foto Rick Nederstigt | ANP)

De overheid kreeg vorige week vrijdag informatie die duidde op "een of meer plannen voor gewelddadige acties", verklaarde minister Remkes van Binnenlandse Zaken gisteren tijdens een ingelaste persconferentie. De informatie kwam "uit binnen- en buitenland".
Volgens zijn collega Donner van Justitie wordt de dreiging "zeer serieus genomen". De genomen maatregelen verschillen per object. Het niveau van beveiliging is "permanent toezicht". Dat betekent overigens niet dat die beveiliging altijd zichtbaar is. Zo staat er niet altijd een politiewagen bij de Schipholtunnel.
Vooral politie en marechaussee voeren de maatregelen uit. Remkes en Donner wilden verder geen informatie kwijt. Dat zou de opsporing en vervolging in de weg zitten. Ook zouden bronnen mogelijk in gevaar komen en kwaadwillenden op verkeerde gedachten kunnen worden gebracht. Deskundigen zijn kritisch en vinden dat de overheid vaag is met de communicatie.

Remkes wilde wel tegenover het RTL 4 Nieuws bevestigen dat enkele dagen geleden bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York een brief is bezorgd, waarin wordt gedreigd met aanslagen op Europese instellingen in Brussel en Den Haag. De brief zou ondertekend zijn door de terreurbeweging Al- Qaeda. Het ministerie van Binnenlandse zaken meldde gisteravond dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD de brief heeft onderzocht en de inhoud niet serieus neemt.
De politie in Zeeland gaf intussen geen commentaar op de dreiging in de provincie. De korpsen Zuid- Oost Brabant en Brabant-Noord zeiden zelfs nog niets gehoord te hebben. Eerder deze week klaagden politiebonden dat de politie onvoldoende is ingelicht. Minister Remkes ontkende dat nog eens met kracht en stelde dat de politiebonden inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat iedereen die van de dreiging moest afweten, ervan op de hoogte was.

Het vorige week vrijdag door de overheid uitgegeven terreuralarm leidt ook tot extra waakzaamheid bij organisaties van grote evenementen, die dit weekeinde in het land worden gehouden.

Ook laatste omstreden rapper vrij

WestSite 15.07.04 Den Haag - De raadkamer van de rechtbank in Den Haag heeft ook de derde rapper van DHC (Den Haag Connection) op vrije voeten gesteld. Dat is woensdag bekendgemaakt. De man wordt ervan verdacht dat hij Tweede-Kamerlid Hirsi Ali (VVD) in een rap met de dood heeft bedreigd. Twee medeverdachten kwamen al eerder vrij. De verdenking van bedreiging blijft staan, aldus de persofficier.
De politie pakte de drie leden van DHC op 2 en 3 juli op. Enkele dagen daarvoor had Hirsi Ali aangifte gedaan van de bedreigingen. In de songtekst staat onder meer dat een liquidatie van de VVD-politica in voorbereiding is. Verder wordt ze flink uitgescholden.
Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de bedreiging nog niet afgerond. Het kan zijn dat de mannen worden vervolgd voor een 'gewone' bedreiging en voor het belemmeren van een parlementariër in het uitoefenen van haar taak. Voor de derde verdachte geldt ook een verdenking van drugsbezit. De raadkamer vond de bezwaren tegen deze man echter niet zo zwaarwegend dat ze hem daarvoor dertig dagen in gevangenhouding wilde zetten.

Aanpak OM van bedreigingen niet geregisseerd
Van onze verslaggever Michiel Kruijt Volkskrant 08.07.04 

DEN HAAG - Het OM stoft oude wetsartikelen af in de strijd tegen bedreigingen van politici. Ketchupgooiers en dissende rappers worden zware delicten ten laste gelegd.

Twee keer binnen korte tijd heeft het Openbaar Ministerie een zware bepaling uit het Wetboek van Strafrecht van stal gehaald om vermeende bedreigers van politici in hechtenis te kunnen houden. Opvallend was dat het beide keren om artikelen ging die zelden of nooit zijn gebruikt. Heeft het OM besloten bedreigingen van politici harder aan te pakken?
'Van een oekaze is geen sprake', zegt een woordvoerster van het college van procureurs-generaal (pg's). Weliswaar wordt de top van het OM geraadpleegd in politiek gevoelige en juridisch complexe zaken, maar hier hebben de procureurs-generaal volgens haar niet ingegrepen.
Het OM in Amsterdam besloot dat in het geval van de bedreiging van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken artikel 121 van het Wetboek van Strafrecht moest worden afgestoft. Die bepaling stelt 'het belemmeren van het uitvoeren van de taak door een minister' strafbaar.

Hoewel dit delict, waarop maximaal levenslang staat, zelden is ten laste gelegd, is het in deze zaak volgens het OM goed toepasbaar. De bedreiger, een 22-jarige man uit Amsterdam, had tijdens een radio-uitzending gezegd dat er een aanslag op Verdonk wordt gepleegd als zij niet snel haar terugkeerbeleid wijzigt. 'Dat weegt zwaarder dan die aanval van actievoersters met ketchup', zegt de Amsterdamse persofficier van justitie Dop Kruimel.
Zij ontkent dat de beslissing om dit artikel te gebruiken te maken heeft met de eerdere behandeling van het ketchup-incident door hetzelfde parket. De Tweede Kamer meende dat die zaak te weinig alert was opgepakt, waardoor de ketchupgooisters al na twee dagen vrijkwamen zonder dat hun identiteit was vastgesteld.
Kruimel is het met dat politieke oordeel niet eens, maar stelt meer in het algemeen dat het vooral de moord op Fortuyn is die veel heeft veranderd. 'We staan met twee benen in de maatschappij. Een bedreiging die nu wordt geuit tegen een politicus heeft een andere context dan vijf jaar geleden.'
Ook de woordvoerster van het college van pg's wijst erop dat de aanslag van Volkert van der G. gevolgen heeft gehad voor de strafrechtspleging. 'Door Fortuyn is er een omslagpunt geweest. Het OM beweegt mee met de tijdgeest. Met de moord op Fortuyn is ingegrepen in het democratisch proces. Als OM moeten we dat meenemen.'
Het parket in Den Haag denkt er blijkbaar net zo over. Daar greep een officier van justitie naar een vergelijkbare bepaling - artikel 95a over het belemmeren van het werk van een parlementariër - toen het VVD-Kamerlid Hirsi Ali aangifte deed van bedreiging door Haagse rappers.
Opvallend is dat de rechter-commissaris in Den Haag verlenging van het voorarrest op grond van dit artikel niet juist achtte, terwijl zijn collega in Amsterdam er wel zijn goedkeuring aan verleende.
Mochten de twee gevallen tot rechtszaken komen, dan is het aan de rechters om een oordeel te vellen over deze inventieve, niet-geregisseerde actie ter bescherming van politici.

 

FEITENRELAAS OVER INCIDENT MINISTER VERDONK

24 juni 2004 Regering.nl

Politie en openbaar ministerie zijn adequaat opgetreden nadat minister Verdonk op 16 juni door twee actievoerders werd besmeurd met tomatenketchup. Ook de beveiliging van de minister was op niveau.


Dat schrijft minister Donner (Justitie), mede namens minister Remkes (BZK), in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had het kabinet om een feitenoverzicht rond het incident verzocht.

Incident
Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) werd op woensdag 16 juni bij een bezoek aan het Bijbels Museum in Amsterdam door twee actievoerders besmeurd met ketchup. De twee personen konden direct worden aangehouden door de aanwezige politie en functionarissen van de DKDB.

Mede op advies van de Nationaal Coördinator Bewaken en Beveiligen werd minister Verdonk al enige tijd beveiligd. Deze beveiliging is na het ketchupincident en een telefonische bedreiging via radio Noord-Holland geïntensiveerd.

Vrijlating
Op last van de rechter-commissaris moesten de twee verdachten na drie dagen weer worden vrijgelaten. De rechter-commissaris oordeelde dat er te weinig bezwaren bestonden voor openlijke geweldpleging en dat het niet aannemelijk was dat een vrijheidsbenemende straf zou worden opgelegd.

Het openbaar ministerie is tegen dit besluit in beroep gegaan en op 23 juni heeft de rechtbank in Amsterdam bevolen dat beide verdachten opnieuw in hechtenis moeten worden genomen. Volgens de rechtbank heeft het incident niet alleen geleid tot angst bij de minister, maar ook tot maatschappelijke onrust. Om die reden is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf niet 'ondenkbaar'. Beide verdachten zijn daarop opnieuw aangehouden.

Oordeel
Op basis van het feitenrelaas komt minister Donner tot de conclusie dat de beveiligingsmaatregelen voor minister Verdonk voldoende waren, 'dat de politie ter plaatse adequaat is opgetreden en dat het openbaar ministerie op juiste wijze heeft gehandeld'. 

Bron:
Persbericht Justitie

Meer informatie:
Brief aan de Tweede Kamer  (pdf)

Zie ook:
20 jun 2003
Nieuwe regels voor beveiliging personen
19 dec 2002
Nationaal coördinator beveiliging aangesteld
17 dec 2002
'Beveiliging personen moet professioneler'

  Belagers Verdonk moeten cel weer in
Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, NRC 23 JUNI 2004. De twee actievoersters die minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) met ketchup belaagden, moeten weer de cel in. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam vanmorgen bepaald.

De twee werden vorige week na de aanval vrijgelaten door de rechter-commissaris. Het openbaar ministerie ging tegen deze beslissing in beroep en won de zaak. Vanmiddag moeten de vrouwen voor de politierechter verschijnen. De politie verwacht niet dat zij dit doen, aangezien zij bij hun arrestatie hun identiteit verborgen hielden. Het OM zal nu proberen het tweetal op te sporen en opnieuw op te pakken.

De man die het ketchup-incident telefonisch opeiste en Verdonk bedreigde, is maandagmiddag door de politie van Amsterdam gepakt. De 22-jarige verdachte belde donderdag naar RTV Noord-Holland om de aanslag op te eisen namens de actiegroep Section Eight.

In het telefoontje zei hij dat minister Verdonk haar integratiebeleid binnen twee weken moet herzien, anders zou zij de gevolgen ervan merken. Hij bedreigde haar niet direct met de dood, maar maakte toespelingen naar de moord op Pim Fortuyn. Volgens de politie heeft hij geen band met de actievoersters.

Gisteren zei minister Remkes (Binnenlandse Zaken) tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat hij de bedreigingen aan het adres van minister Verdonk ,,ontoelaatbaar'' vindt. ,,Er zijn in onze rechtsorde voldoende manieren om kritiek te uiten op het kabinetsbeleid, maar het uiten van dreigementen is ontoelaatbaar.'' Hij vindt het laf dat de actievoersters hun naam niet wilden geven. ,,Ik vind dat politie en justitie hiertegen keihard moeten optreden en alles in het werk moeten stellen om de daders aan te houden en veroordeeld te krijgen.'' Dat de actievoersters zo snel vrijkwamen vindt Remkes ,,buitengewoon vervelend''. Voor een verklaring verwees hij naar minister Donner (Justitie), die niet in de Kamer was.

Later op de dag zei Remkes, in een debat over beveiliging van opiniemakers en columnisten zoals de bedreigde Paul Cliteur, dat beveiliging in principe een taak is van de lokale politie. Mensen van wie de veiligheid van nationaal belang is, krijgen 'rijksbeveiliging'. De Tweede Kamer bleef echter bezorgd over de beveiliging van de opiniemakers. In september komt er een volgende overleg over dit onderwerp.

Zaak tegen ketchupgooiers aangehouden
ANP Volkskrant 23.06.04

AMSTERDAM - De politierechter in Amsterdam heeft de zaak tegen twee actievoersters die vorige week minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) met tomatenketchup besmeurden, woensdagavond aangehouden tot 23 juli.

De rechter wees het verzoek om voorlopige hechtenis van de twee vrouwen op te heffen, af. Hij verwierp echter ook vordering tot gevangenhouding van de officier van justitie. Dat betekent dat de verdachten over tien dagen op vrije voeten komen.
De officier wilde gevangenhouding van de twee tot de voortzetting van de zaak. De rechter meende dat de duur van zo'n hechtenis niet in verhouding zou staan tot de uiteindelijke straf voor het incident.

De advocaten van de ketchupgooisters pleitten voor onmiddellijke vrijlating. Ze gaven in hun pleidooi aan dat het gevaar dat de verdachten op de vlucht slaan klein is, aangezien zij zich dinsdag vrijwillig bij de raadkamer hebben gemeld en woensdag ook uit zichzelf naar het kort geding kwamen.
De raadslieden vinden het onbegrijpelijk dat iemand die met ketchup gooit, iets dat geen gevaar oplevert voor de gezondheid, vervolgens wordt aangemerkt als staatsgevaarlijk.
Bovendien kaartten zij aan dat voor vergelijkbare incidenten verdachten altijd een boete krijgen opgelegd. De taartgooier van Pim Fortuyn kreeg bijvoorbeeld een boete 500 euro.
Eerder op de dag besliste de raadkamer van rechtbank in Amsterdam dat de verdachten weer de cel in moeten, nadat het Openbaar Ministerie beroep aantekende tegen een oordeel van de rechter-commissaris. Die liet de vrouwen na het ketchupincident vrij.
De raadkamer oordeelde echter dat de vrouwen met hun actie hebben gezorgd voor een gevoel van angst bij de minister en voor onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving.
De vrouwen woonden de zitting woensdag bij en kwamen de rechtszaal binnen onder luid gejuich vanaf de publieke tribune. Ze blijven weigeren hun naam, adres en woonplaats te geven.

 

Verdonk na bedreiging optimaal beveiligd
Van onze verslaggever


DEN HAAG - Volkskrant 19.06.04 Het kabinet heeft vrijdag de bedreiging aan het adres van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken scherp afgekeurd. Vice-premier Zalm zei na afloop van de ministerraad dat Verdonk nu een optimale beveiliging geniet.

Donderdag kwam bij de redactie van RTV Noord-Holland een telefoontje binnen van een man die de actie van een dag eerder tegen Verdonk opeiste. De bewindsvrouw werd woensdag vlak voor een opening van een tentoonstelling in Amsterdam met ketchup besmeurd. De man zei ook dat de minister twee weken de tijd heeft om het integratiebeleid terug te draaien, anders zou zij de gevolgen daarvan merken.

Een doodsbedreiging uitte hij niet, maar hij refereerde wel aan de moord op Pim Fortuyn. De beller zei namens de actiegroep 'Section Eight' te spreken.
De twee vrouwen die Verdonk met ketchup aanvielen, nemen evenwel uitdrukkelijk afstand van het anonieme dreigtelefoontje, aldus hun advocaten Janssen en Zuur. De raadslieden stellen dat hun cliënten part noch deel hebben aan de bedreiging. 'Zij hebben geen wetenschap over de persoon van de beller en evenmin over de genoemde actiegroep.'
De twee actievoerders werden meteen na de ketchupaanval aangehouden, maar zijn inmiddels op last van de rechter-commisaris vrijgelaten. Hun identiteit kon niet worden vastgesteld binnen de wettelijk maximale termijn van hechtenis. De twee kregen een dagvaarding mee en moeten zich voor de rechter verantwoorden voor hun actie.
LPF-fractieleider Herben sprak er gisteren schande van dat het duo is vrijgelaten. Hij noemt het onacceptabel dat zij niet zijn vastgehouden om onderzoek te doen naar hun achtergronden. Minister Donner van Justitie zei evenwel dat hij over een besluit van een rechter niets te zeggen heeft.
Zalm wees er nog eens op dat minister Verdonk een streng beleid voert dat wordt gesteund door het kabinet en de Tweede Kamer. 'Dit beleid is democratisch gelegitimeerd', aldus de vice-premier.
Verdonk zelf zei de bedreigingen heel ernstig en ontoelaatbaar te vinden.

 

MEER AANDACHT VOOR ALTERNATIEVEN VOOR DETENTIE

10 juni 2004  www.Regering.nl
In plaats van gevangenisstraffen kunnen veroordeelden in de toekomst vaker rechten worden ontnomen. Het kan gaan om huisarrest, het innemen van auto of rijbewijs of het ontnemen van financieel voordeel.

Dat schrijft minister Donner (Justitie) in een visiebrief over de modernisering van de sanctietoepassing. Kern van de brief is dat het kabinet wil dat het strafrecht weer de functie krijgt van het
ultimum remedium, het uiterste middel om ongewenste praktijken aan te pakken. 

'In de praktijk blijkt dat bij veel ongewenst maatschappelijke verschijnselen om een strafrechtelijke reactie wordt gevraagd. Hierbij is terughoudendheid geboden', aldus de minister.

Alternatieven
Het kabinet wil het strafrecht selectiever inzetten door te kijken naar effectievere alternatieve maatregelen als preventie, sociale controle, bestuurlijke boetes en behandeling van gedragsproblemen.

Ook wil het kabinet nagaan of bepaalde groepen niet ten onrechte in het strafrecht zijn beland. Het gaat dan onder meer om psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, illegale vreemdelingen en verslaafden. Voor deze groepen moeten andere voorzieningen worden getroffen.

Straf
In de oplegging en de uitvoer van de straffen kiest het kabinet voor eenzelfde selectieve benadering. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet elke straf altijd door een rechter moet worden opgelegd. Taakstraffen of boetes kunnen in de visie van het kabinet buiten de rechter om worden opgelegd.

In de tenuitvoerlegging van de straf wil het kabinet bij gevangenisstraffen een onderscheid maken in beveiligingsniveaus. Voor mensen die in afwachting van een veroordeling in een huis van bewaring verblijven, gaat een basisregime gelden, waarbij meerpersoonscellen het uitgangspunt vormen.

Ook de programma's die gedetineerden voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving (resocialisatie) worden selectiever aangeboden. Voor mensen met een korte straf van drie tot vier maanden zijn deze programma's in de ogen van het kabinet niet effectief. Langgestraften krijgen alleen een traject aangeboden als uit een grondige risicotaxatie blijkt dat dit traject ook kans van slagen heeft.

Veiligheidsprogramma
De visiebrief Modernisering Straftoepassing is een onderdeel van het Veiligheidsprogramma van het kabinet. De maatregelen moeten leiden tot een effectievere inzet van het strafrecht, het herstel van de rechtsorde en het verhogen van de veiligheid.

De maatregelen zijn nodig omdat ondanks de geplande uitbreiding van het aantal cellen de druk op de beschikbare capaciteit hoog blijft. Sinds 1997 is het aantal gevangenisstraffen in Nederland met 40% toegenomen. Het aantal taakstraffen is sinds 1995 verdubbeld.

Bron:
Persbericht ministerie van Justitie

Zie ook:
7 mei 2004
Plan: vervroegde vrijlating niet langer automatisch
Dossiers
Dossier: veiligheid

Kamer laakt Donner om tbs-beleid
Minister overleeft motie en kondigt wetswijziging aan
van onze redactie politiek
2004-06-04   Trouw  - 
lezersreacties op dit artikel (13)

DEN HAAG - Bij de stemming in de Tweede Kamer ging het over het aanblijven van minister Donner. Maar in het debat over de ontvoering van het meisje Wei Wei Hu ging het vooral over de opstelling van de PvdA. Als enige fractie steunden de sociaal-democraten een motie van de LPF, die aanstuurde op het aftreden van de minister van justitie.

De andere fracties -coalitie en oppositie- begrepen er niets van. De LPF denkt over tbs-verlof heel anders dan de PvdA. Waar de LPF tbs'ers nooit meer onbegeleid op verlof wil sturen, wil de PvdA die mogelijkheid niet schrappen.

Reden voor die fractie om met de LPF mee te stemmen, is dat zij geen vertrouwen heeft in beloften van Donner om snel met maatregelen te komen die moeten voorkomen dat tbs'ers de kans krijgen opnieuw in de fout te gaan. Van beloften van een jaar geleden, toen een tbs'er een moord pleegde, is te weinig terechtgekomen, vinden de sociaal-democraten. Maar die uitleg overtuigde de Kamer niet.

De minister zelf deed er nog een schepje bovenop, toen hij de logica van de LPF-opstelling onderstreepte. Die fractie verlangt een tbs-beleid waar Donner niets voor voelt. De bewindsman noemde het daarom heel consequent van de fortuynisten dat ze hem wilden wegsturen. Met die redenering zette hij impliciet de stellingname van de PvdA neer als volkomen onbegrijpelijk.

Dat hij met gemak een motie van afkeuring overleefde, vormde voor de bewindsman een lichtpuntje tijdens een voor het overige uiterst pijnlijk bezoek aan de Kamer. Van links tot rechts werd Donner bedolven onder zware kritiek op het feit dat een tbs'er de kans had gekregen weg te blijven en een meisje te ontvoeren. 'Een schande' vonden de fracties. Ze waren 'verbijsterd' over de brief waarin Donner de gang van zaken uiteenzette.

De tbs-kliniek, de politie en justitie, zo moest Donner toegeven, hadden fouten gemaakt en niet het juiste 'gevoel van urgentie' aan de dag gelegd, toen de als gevaarlijk bestempelde man -niet voor het eerst- de benen had genomen. ,,Als minder op routine was gewerkt, was het misschien niet gebeurd'', zei Donner. De minister noemde de gebeurtenissen 'schokkend en dramatisch'. Hij heeft de getroffen familie laten weten dat hij de gang van zaken enorm betreurt. ,,Ik heb zelf ook kinderen'', zei hij later nog. ,,Je moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt.''

Een van de maatregelen die Donner aankondigde, is een spoedige wetswijziging. De wet geeft politie en justitie nu nog te weinig mogelijkheden om een tbs'er op te sporen zolang die slechts de benen heeft genomen en nog geen nieuw misdrijf heeft begaan.

 

Lezersreacties

Geef uw reactie


Donner heeft uitzonderlijk weinig gevoel voor Eigen-waarde & eigen-effectiviteit, wat binnen de psychologie kenmerkend is voor een persoon die er vanuit gaat "dat oorzaken van problemen buiten zijn invloedsmacht liggen". Donner is extreem lui en geeft anderen altijd "de schuld van het ontstaan van criminaliteit".
Hoeveel uur heeft hij besteed aan het inrichten van zijn peperdure werkkamers?
Hoeveel uur aan het schrijven van wetten die de samenleving moeten beschermen tegen criminaliteit?

desireestokkel (04-06-2004, 08:49:19 uur)

Naar mijn mening was er al vrij spoedig voldoende over de ontvoerder bekend om hem als verdachte te kenmerken. Er had dus wel een toestemming gegeven kunnen worden om hem via zijn gsm op te sporen, binnen de mogelijkheden van de huidige wetgeving. Ik ben dan ook bang dat Donner dit alleen gebruikt als kapstok om de huidige wetgeving te kunnen verruimen, zodat we straks kunnen zeggen: Grote Broer Donner ziet U!
Aad Sweep

aadsweep (04-06-2004, 09:13:43 uur)

,,Je moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt."" Dat is nu precies wat er mis is met het huidige beleid: je moet er immers altijd op bedacht zijn dat zoiets wel zou kunnen gebeuren. Donner heeft zelf kinderen. Dat is een zeer misplaatste opmerking, want als minister heeft hij de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van al onze miljoenen kinderen op zich genomen.
M.i. raakt die danig in de knel, niet alleen door laksheid, maar vooral door de gevestigde belangen van een psychopatenvertroetelingsindustrie. Het is leuk voor Donner dat hij mag blijven zitten. Het ziet er naar uit dat het kinderlevens zal kosten.

johan nijhof (04-06-2004, 09:31:23 uur)

Ik begrijp niets en heb weinig waardering voor de reactie van Minister Donner.Als hij een vent was geweest was hij afgetreden.Het is gebleken dat er fout op fout is gemaakt,en als Minister ben je daarvoor verantwoordelijk.Het is trouwens niet de eerste fout.Krankzinnig dat je bij een man als deze verdachte,niet zijn cellfoon mag aftappen om te kijken waar hij is.Het verzwijgen van informatie ten opzichte van de Duitse politie is nog zo een teken van arrogantie van de Nederlandse kant.En dan zwijgen we nog maar over het gedrag van de inrichting.Kortom,Donner had een vent moeten zijn en zijn verantwoordelijkheid moeten dragen en de consequentie moeten accepteren.Maar neen,rustig blijven zitten.Dat heet politiek bedrijven vanuit een Christelijke overtuiging.Bah,

wijken wijke
Laatste wijziging op: 22-11-2005 22:28