Welkom Den Haag Tegen Geweld | Haagse sympatisanten. | Haagse politieke partijen | Haagse Raadsleden | Haagse Wethouders | Burgemeester Deetman | Nieuw Geweld in Den Haag | Aktie om het geweld te keren | Terra College 13 januari 2004 | Monumenten in beeld | Gastenboek | Ingezonden reactie | DiscussieForum. | Evenementen | Dieptepunten 2004-2005-2006-2007 | Politiek en Geweld. | School en Geweld. | Ontwikkelingen en Geweld. | Vertrouwen in Rechtssysteem | Strafmaat | Staat van het Recht | Bovenkamers Cellentekort | Herdenkingsbijeenkomsten.

Vertrouwen in het Rechtsysteem.

Ruim 2600 slachtoffers verklaren in rechtszaal

HILVERSUM (ANP) - AD 28.12.05  Ruim 2600 mensen hebben het afgelopen jaar als slachtoffer in een rechtszaak schriftelijk verklaard wat de gevolgen waren. Een onbekend aantal van hen maakte daadwerkelijk gebruik van spreekrecht en legde een mondelinge verklaring af.

Dat heeft de directeur van Slachtofferhulp Nederland, drs. J. Smit, woensdag gezegd voor Radio I. Het spreekrecht is per 1 januari in de Nederlandse rechtspraak ingevoerd.

Volgens Smit werd meer gebruik gemaakt van het spreekrecht dan verwacht. ,,We hadden gerekend op 2200. In totaal hebben 2650 gebruik gemaakt van het recht om een schriftelijke verklaring af te leggen. Ik weet niet hoeveel van hen in een rechtszaal hebben gesproken'', zegt hij. Voor volgend jaar verwacht hij een groei naar 3000 verklaringen.

Het spreekrecht is bedoeld voor slachtoffers boven de twaalf jaar. Slachtofferhulp pleit verder voor het uitbreiden van het recht naar (ouders van) slachtoffers onder de twaalf. Nu mogen nabestaanden alleen iets zeggen over de gevolgen als een kind is omgekomen.

Veel voorkomende criminaliteit blijft gelijk
ANP  Volkskrant 08.03.05

VOORBURG - Een kwart van de Nederlandse bevolking is in 2004 slachtoffer geweest van veel voorkomende criminaliteit, zoals mishandeling, bedreiging, inbraak, fietsdiefstal, zakkenrollerij en vernieling. Dat is nagenoeg evenveel als in 2003.

Het aandeel slachtoffers van geweldsdelicten is in de periode 2002-2004 licht gedaald tot 5 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het percentage komt neer op 3,3 miljoen slachtoffers, die te maken kregen met ruim 4,7 miljoen misdrijven. In 2002 bereikte het aandeel slachtoffers het hoogste niveau van de afgelopen jaren: 27 procent.

Ruim 5 procent van de bevolking is in 2004 slachtoffer geweest van een geweldsdelict, waarbij bedreiging het meest voorkomend is. Daarna volgen mishandeling en seksuele misdrijven. In totaal ging het om bijna een miljoen geweldsincidenten. In 2002 was 6 procent van de bevolking slachtoffer van enige vorm van geweld.
Andere vormen van veel voorkomende criminaliteit bleven in 2004 op het zelfde niveau als het jaar daarvoor. In het steekproefonderzoek van het CBS, waarbij circa 10.000 mensen van 15 jaar en ouder is gevraagd naar slachtofferschap, gaf 12 procent aan te zijn bestolen. Ruim 11 procent kreeg te maken met beschadigingen aan de auto en andere vernielingen.
Bijna 5 procent (circa 600.000 mensen) zegt geregeld te zijn lastiggevallen met 'kwaadwillige telefoontjes', aldus het CBS. Dit verschijnsel beleefde zijn piek in 1997, toen 900.000 mensen nog klaagden over dergelijke telefoontjes.
Sindsdien is er sprake van een geleidelijke daling, tot 2002, toen het percentage stabiel bleef tot net onder de 5 procent.

Aantal vonnissen tot levenslang in enkele jaren snel gestegen
Van onze verslaggever

AMSTERDAM - Volkskrant 12.02.05   Het aantal levenslange celstraffen is de laatste jaren snel gegroeid. Nederland heeft momenteel 24 levenslang gestraften achter de tralies, onder wie een vrouw. Dat blijkt uit een telling van het ministerie van Justitie. Negen van hen zijn nog in beroep tegen hun straf.

In 2002 veroordeelden de rechtbanken vijf mensen tot de langste celstraf. Sinds de Tweede Wereldoorlog was vijf keer levenslang in één jaar niet voorgekomen, met uitzondering van oorlogsmisdaden. Tussen 1945 en 1981 werden slechts twee personen veroordeeld tot levenslang. Tussen 1982 en 1991 waren dat er drie.

In 2003 spraken rechtbanken drie keer levenslang uit. In 2004 gebeurde dat vier keer. De toename wordt vaak verklaard uit de toegenomen ernst van de misdrijven en een hardere opstelling van de samenleving op het gebied van vergelding. Ook wordt meer waarde gehecht aan beveiliging van de maatschappij; levenslang sluit de kans op herhaling van een misdrijf nagenoeg uit.
Driekwart van de gedetineerden zit minder dan vier jaar vast. Slechts 3,5 procent van de cellen wordt bezet door een gedetineerde met een straf van twaalf jaar of langer. De oudste gedetineerde die onherroepelijk is veroordeeld tot levenslang is nu 67 jaar oud, de jongste 32 jaar. Twee veroordeelden van 32 jaar oud zijn nog in beroep tegen hun straf.
Anders dan vaak wordt gedacht, komt gratie bij levenslang maar zeer zelden voor. Sinds 1945 kregen slechts twee gedetineerden gratie. Dat gebeurde niet eerder dan nadat zij al meer dan twintig jaar achter de tralies hadden doorgebracht.
Andere langzittende gedetineerden zijn de veroordeelden met een lange celstraf in combinatie met tbs. De hoogste celstraf die in 2004 werd opgelegd in combinatie met tbs, kreeg Paul S. De ex-marinier schoot in oktober 2003 zijn ex-vriendin, haar ouders en haar broer dood. De rechtbank in Maastricht legde hem twintig jaar en tbs op.
Achttien jaar gevangenisstraf en tbs was er voor Martin S. uit Winschoten. De rechtbank in Groningen kwam tot de straf wegens het doodsteken door S. van zijn ex-vrouw en haar moeder in Appingedam in 2003. Hij stak zijn schoonvader neer en probeerde zijn vijf maanden oude zoontje te verdrinken.

 'Wachtlijst slachtoffers mishandeling snel weg'

DEN HAAG | HC 01.02.05  De wachtlijsten voor hulp aan mishandelde kinderen moeten nog vóór het eind van dit jaar zijn weggewerkt. Dat eist staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) van de jeugdzorgsector.

Elk jaar sterven vijftig kinderen aan de gevolgen van mishandeling. Het aantal meldingen van kindermishandeling nam toe van 6815 in 2003 tot 8284 vorig jaar. Hierdoor moeten mishandelde kinderen langer op behandeling wachten: in dezelfde periode steeg het aantal kinderen dat wacht op hulp van 919 tot 1391.
Volgens de staatssecretaris raken kinderen op steeds jongere leeftijd in de problemen. "We moeten er steeds vroeger bij zijn. In de eerste vier jaren kan het leven van een kind al onherstelbare schade worden toegebracht", zei Ross gisteren in een Tweede-Kamerdebat over de per 1 januari van kracht geworden Wet op de Jeugdzorg. Ross eist dat ieder kind vanaf 2006 binnen vijf werkdagen geholpen kan worden. Bij ernstige kindermishandeling moeten hulpverleners dan zelfs onmiddellijk in actie komen. Eind 2006 moeten alle wachtlijsten in de jeugdzorg zijn weggewerkt. Het kabinet trekt jaarlijks 1 miljard euro voor jeugdzorg uit.

CDA en PvdA vinden het absurd dat een mishandeld kind de handtekening van een ouder nodig heeft om toegang tot hulpverlening te krijgen. Terwijl juist die ouder in veel gevallen schuldig is aan de mishandeling.

Minister van Justitie Donner komt dit jaar met een wetsvoorstel om het slaan van kinderen strafbaar te stellen. Geweld past niet in een opvoeding, redeneert het kabinet. De wettelijke bepaling geeft hulpverleners die gewelddadige ouders willen aanspreken, ook meer rugdekking. | GPD

Meer politie geeft burger veilig gevoel
Van onze verslaggever

AMSTERDAM - Volkskrant 20.01.05  Het gevoel van veiligheid is dankzij de inzet van meer politie de afgelopen jaren toegenomen. Vooral in de (grote) steden hebben burgers geprofiteerd van de aanwezigheid van meer politie. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een woensdag verschenen rapport.

Het CPB baseerde zich bij het onderzoek op de jaarlijkse Politiemonitor Bevolking. Uit deze enquête onder de Nederlandse bevolking blijkt dat misdaad en overlast al tien jaar afnemen en dat burgers zich steeds veiliger zijn gaan voelen. Volgens het CPB is de kans slachtoffer te worden van een misdrijf met ongeveer 10 procent afgenomen.
Het CPB signaleert vooral een duidelijke afname van woninginbraken en autodiefstallen. Zo is tussen 1994 en 2003 het aantal woninginbraken bijna gehalveerd. Eenzelfde daling geldt het aantal gestolen auto's.
Ook is het percentage burgers dat zegt zich vaak onveilig te voelen in de eigen buurt, met 40 procent afgenomen. Volgens het CPB staat dit lijnrecht tegenover de algemene onveiligheidsgevoelens, zoals die vaak via de media geventileerd worden.
Ook ontkracht het CPB-rapport het idee dat criminaliteit op andere plaatsen opduikt als in een bepaald gebied meer politieagenten wordt ingezet. Volgens het CPB kunnen politiekorpsen door inzet van meer personeel juist het algehele niveau van criminaliteit verlagen.
Hieruit kan nog niet worden geconcludeerd dat uitbreiding van de politie maatschappelijk rendabel is, aldus het CPB. Zo is onduidelijk of de grotere politiebescherming ook leidt tot meer inspanningen van burgers om zelf criminaliteit en overlast te voorkomen. In totaal is aan de regionale korpsen sinds 1995 0,7 miljard euro extra uitgegeven.
Het kabinet wil de criminaliteit voor 2010 met 20 tot 25 procent terugbrengen. Het rapport van het Centraal Planburau is een eerste bijdrage aan de vraag hoe de doelstelling van het kabinet kan worden gerealiseerd.

Afbeelding van het logo van het CPB 19 jan 2005 regering.nl

CPB: 'GROTERE VEILIGHEID DOOR MEER POLITIE'


Tussen 1996 en 2003 nam de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit en overlast met ongeveer 10% af door de inzet van extra politiepersoneel. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Plan Bureau (CPB).

In de studie 'Police numbers up, crime rates down' analyseert het CPB het effect van de sterke toename van politiepersoneel in de afgelopen jaren. Als bron voor de studie is de Politiemonitor Bevolking gebruikt, een jaarlijkse enquête onder de Nederlandse bevolking.

Het kabinet wil criminaliteit en overlast met 20 tot 25 procent verlagen. Over het effect van meer politiepersoneel hiertoe bestaat tot nog toe veel onzekerheid. De CPB-studie is een eerste bijdrage hieraan. 

Volgens de studie is het moeilijk te zeggen of het effect van meer politiepersoneel op de veiligheid groot genoeg is om de extra publieke bestedingen te rechtvaardigen. Zo is sinds 1995 in totaal 0,7 miljard euro extra aan de regionale politiekorpsen besteed.
 

Bron:
Persbericht ministerie van Economische Zaken en het CPB

Meer informatie:
CPB-rapport 'Police numbers up, crime rates down' (Engels, pdf)

Zie ook:
22 jun 2004
Ruim duizend extra politieagenten in 2003
1 jun 2004 
Politiemonitor: mensen voelen zich veiliger
19 dec 2003
Meer agenten op straat bij minder regels voor politie

25 okt 2004 Regering.nl

'NEDERLANDER NIET TEVREDEN MET MAATSCHAPPIJ'
Afbeelding van het gebouw van het ministerie van VWS
Het merendeel van de Nederlanders is tevreden over het eigen leven, maar waardeert de samenleving met nog geen vijf. Men maakt zich zorgen over onder meer criminaliteit en waarden en normen, blijkt uit een SCP-rapport.

Het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verschijnt elke twee jaar en beschrijft de verwachtingen van Nederlanders over de toekomst.

Meer dan 30% van de Nederlanders is zeer tot buitengewoon tevreden met het eigen leven, 50% is tevreden. Niet zo tevreden is nog geen 4%.

De waardering voor de Nederlandse samenleving is tussen 1999 en 2004 gedaald van een zeven naar een krappe vijf. Nederlanders verwachten niet dat zij in 2010 of 2020 een veel hoger cijfer kunnen geven. Zij maken zich zorgen over criminaliteit, waarden en normen, de sociale zekerheid, de veiligheid en de 'buitenlanders'. Voor de toekomst hoopt men op een samenleving met meer solidariteit, veiligheid, herstel van waarden en normen en behoud van de verzorgingsstaat.

Reactie minister Hoogervorst
Minister Hoogervorst (VWS) sprak bij ontvangst van het rapport de verwachting uit dat over enkele jaren, als de hervormingen van het huidige kabinet zijn uitgevoerd, Nederlanders een beter rapportcijfer zullen geven. Het kabinetsbeleid zal er volgens de minister toe leiden dat de Nederlandse verzorgingsstaat tot de wereldtop blijft behoren.

De minister zei wel te begrijpen dat de Nederlanders nu niet meer dan een vijfje geven. 'Als je vijftig bent en je had het plan om op je zestigste te stoppen met werken, komt de boodschap dat dat niet door kan gaan, rauw op je dak.'

Bron:
Persbericht SCP
- >>>>>>>>>>>>>Nieuwsbericht ministerie van VWS
Toespraak minister Hoogervorst (pdf)

Zie ook:
13 sep 2002
SCP: Burgers ontevredener over functioneren overheid

De rechter in de mangel
2004-09-27 Trouw  - lezersreacties op dit artikel (7)

Rechters zoeken niet zo gauw de openbaarheid, maar het is goed dat zij dat wel hebben gedaan nu zij zich steeds meer gemangeld voelen tussen het ministerie van justitie, de politiek en de media. Het recht is gebaat bij onafhankelijkheid van degenen die recht spreken. Als die positie in gevaar komt, is er alle reden de publieke opinie te alarmeren. Nu dat gevaar kennelijk afkomstig is uit de hoek van de uitvoerende macht en de volksvertegenwoordiging, geldt dat eens te meer.
Een te grote druk van die kant op de rechters kan het evenwicht aantasten in ons bestel, dat rust op het principe van de trias politica, de scheiding der machten. Die scheiding is in een democratische rechtsstaat van wezenlijk belang.
De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, oud-rechtbankpresident Van Delden, somde vorige week een aantal verschijnselen op, die de onafhankelijkheid van de rechter ondermijnen: de drang vanuit het ministerie om efficienter te werken, de groeiende bemoeizucht van volksvertegenwoordigers met de strafmaat, de uitingen van de emotiecultuur in de media, het gebrek aan rechtskennis. We hebben de afgelopen jaren in nogal wat kwesties gezien hoe deze verschijnselen op elkaar in werken en de rechterlijke macht onder druk zetten.
Het bestel lijkt steeds minder opgewassen tegen de publieke emotie, zoals we hebben gezien in kwesties als de ontvoering van het meisje Wei Wei, de zaak-Anja Joos en het ketch-upincident rond minister Verdonk. Het is niet gemakkelijk de hand op de oorzaken te leggen, maar feit is dat er in het bestel steeds minder momenten worden gecreëerd om wat afstand te nemen. Dat is fnuikend voor de rechtspraak, die gebaat is bij objectiviteit, zorgvuldige waarheidsvinding, beradenheid en consistentie.
In dat licht lijkt het van des te groter belang de scheiding der machten krachtig te bewaken. Het huis van onze democratische rechtsstaat transformeert in een open inrichting als de grilligheid van de publieke emotie de overhand krijgt. Het bieden van weerstand vereist in de eerste plaats moed van de ambtsdragers. De kritiek vanuit de rechterlijke macht roept echter ook de vraag op of de minister van justitie niet teveel invloed op de magistratuur heeft gekregen, waardoor de Tweede Kamer zich als het ware voelt uitgenodigd hem bij elk incident op het matje te roepen.
 
Inderdaad is het recht gebaat bij onafhankelijkheid van degenen die recht spreken.De onafhankelijkheid van de rechters die komt steeds meer onder druk te staan door de vele multiculturele groeperingen in onze samenleving.Het is nog erger,ook de rechterlijke macht zelf in Nederland wordt steeds meer getekend door rechters die een heel andere cultuur voorstaan dan de eeuwen oude Joods,Christelijke en Humanistische vertrouwde waarden.

Nu las ik kortgeleden dat er meer rechters van alochtone herkomst gewenst zijn in ons rechtsbestel. Het zal de wanorde in ons land alleen maar doen toenemen. Een kakofonie aan klanken en ideeën zullen het huidige wetboek van strafrecht steeds meer naar de achtergrond en onder druk brengen. Hoe lang zal het nog duren in Nederland voordat de sharia ingevoerd zal worden ? De linkse partijen en media in Nederland spelen een gevaarlijk spel dat kan leiden tot anarchie!
Psalm 11 vers 3 Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?

Maccabeus (27-09-2004, 09:36:35 uur)
Ook voor de rechterlijke macht is de moderne tijd aangebroken. De uitdaging ligt hier om de oude deugden, objectiviteit en een zekere afstand, te behouden. De uitdaging ligt echter ook om te voldoen aan de eisen die de moderne tijd stelt: meer slagvaardigheid, kortere procedures, meer duidelijkheid.

Niet eenvoudig, wel nodig.
Het oude ivoren-toren-model werkt niet goed meer.
Joop Moerkens (27-09-2004, 09:58:30 uur)
Rechtspraak moet beantwoorden aan het rechtsgevoel van mensen maar is blijven hangen in de jaren 60 toen iedereen lief voor elkaar was. De criminaliteit verhardt dus ook de straffen moeten hoger. Je kunt niet voorbijgaan aan het onbehagen van de samenleving want dan zal het vertrouwen in de rechtspraak alleen maar afnemen. We moeten meer naar oog om oog toe. Heb je iemand vermoord omdat je zijn geld wilde hebben: doodstraf
notten (27-09-2004, 11:16:13 uur)
De rechterlijke macht moet mee met de tijd. Op zich doet hij dat al: vergelijk het verschil in bestraffing tussen vermogens- en geweldsmisdrijven in 1900 en 2000 maar.
Tóch maakt de rechter nog steeds de indruk in een ivoren toren en in een kaste te zitten. Het hele proces om tot een veroordeling te komen duurt veel te lang en is, zo is meermaals gebleken de afgelopen jaren, niet bepaald zorgvuldig. Ligt ook aan politie & justitie hoor!
Misschien zou het al een stuk schelen als kleine vergrijpen meteen dezelfde dag behandeld zouden kunnen worden, als in de USA. Het veroordelen van een bolletjesslikker of een ander heterdaadje hoeft niet meer dan 5 minuten te kosten, toch? En dan nog minimumstraffen invoeren, dan gaat het er een beetje op lijken.
Ers (27-09-2004, 11:41:56 uur)
Enkele van de bovenstaande reacties maken des te meer duidelijk dat het bewaken van die onafhankelijkeid hard nodig is. Er zijn blijkbaar velen die de rechterlijke macht voor hun eigen religieuze of politieke karretje zouden willen spannen.
Reinout van Schouwen (27-09-2004, 11:55:53 uur)
Wat een kul lees ik hier weer over. Alsof een rechter maar eventjes zijn privé-opvattingen, -meningen en -geloofsovertuiging of etnische achtergrond zijn uitspraken laat bepalen...! De rechter is een onafhankelijke functionaris, die - ongeacht de publieke opinie en dito emotie en ongeacht de politieke opportune - recht moet spreken volgens het Nederlandse recht. Hij toetst dit door alle aspecten van de bij hem voorgelegde zaak daaraan te toetsen en op basis daarvan komt hij tot een uitspraak. Dat moet zorgvuldig gebeuren! Dat kán dus niet anders dan vanuit een "ivoren toren", want anders ligt de rechtspraak op straat en is zij overgeleverd aan de waan van de dag en de Telegraaf. Het is ook niet de rechter die de lengte van de procedures bepaalt, maar de wet; dáárin staan de bezwaar- en beroepsmogelijkheden en de termijnen. En wanneer er meer zaken zijn dan rechters om ze te behandelen, zal het langer duren voordat een zaak op de rol staat.
MisschienWelGekMaarNietDom (27-09-2004, 14:49:15 uur)
De misvatting van de "onafhankelijke rechtsspraak" tiert nog welig.
Feit is dat sinds de wetgever begin jaren negentig onder Sorgdrager/Borghouts het rechtssysteem heeft gepolitiseerd door het afschaffen van de strikte scheiding der machten [Trias Politica] en partijpolitiek gekleurde/gebonden benoemingen bij OM en rechterlijke macht usance waren.
Het is typerend voor de bekrompen dwingelandij van alles wat zich progressief noemt dat te blijven ontkennen nu een niet-socialistische minister terecht de wetgeving wil ontdoen van twee-maten-meterij en aan wil passen aan de eisen van de huidige tijd.
AV (27-09-2004, 15:22:42 uur) 

 

AIVD/MIVD ONDERZOEKEN OOK PERSOONSBEDREIGINGEN

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD krijgen er een taak bij. Zij gaan in de toekomst voor bepaalde personen, objecten en diensten de dreigingen onderzoeken en de veiligheidsrisico's in kaart brengen. 24 sept 2004 Regering.nl

Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Remkes (BZK). De taakuitbreiding wordt opgenomen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Bewaken en beveiligen
Na de moord op Pim Fortuyn heeft het kabinet besloten tot een nieuw stelsel van bewaken en beveiligen. Daarin heeft de rijksoverheid een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van bepaalde mensen, objecten en diensten.

Het gaat dan onder meer om de leden van het Koninklijk Huis, bewindspersonen, fractievoorzitters en lijstrekkers. Verder geldt de verantwoordelijkheid voor ambassadeurs, ambassades en bepaalde internationale (militaire) organisaties.

Onderzoek
Het kabinet heeft nu besloten dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) voor deze groepen onderzoek kunnen doen naar eventuele dreigingen en risico's.

Het onderzoek naar risico's betekent dat de diensten behalve concrete dreigingen ook het bestaande beveiligingsniveau beoordelen.

Bevoegdheden
Voor de uitvoering van de nieuwe taak worden de onderzoeksbevoegdheden van de diensten uitgebreid. Naast concrete dreigingen mogen zij ook potentiële dreigingen onderzoeken. Bij de onderzoeken staan zowel de persoon of het object als de bedreiger centraal.

Bij het onderzoek mogen geen bijzondere bevoegdheden als afluisteren, observeren of doorzoeken worden ingezet.

Het kabinet heeft het voorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daarna wordt het voorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Bron:
Persbericht ministerraad (pdf)

Zie ook:
20 jun 2003 
Nieuwe regels voor beveiliging personen

 

Veiligheidsgevoel ten onrechte groot
van onze verslaggever Ferry Haan
DEN HAAG - Volkskrant 16.9.04  Nederlanders voelen zich veilig, maar lopen een relatief grote kans dat hun een misdrijf overkomt. Criminaliteit komt in Nederland vaker voor dan in landen met meer politie en zwaardere straffen, zo blijkt uit het rapport Prestaties van de Publieke Sector van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

SCP: meer politie en zware straffen leiden tot minder misdaad.
 


Het SCP constateert dat in een land als de Verenigde Staten meer geld wordt uitgegeven aan politie en dat de gemiddelde straffen zwaarder zijn. Het resultaat is lagere criminaliteitscijfers. Dat geldt ook voor de Zuid-Europese landen.

Nederland bevindt zich volgens het planbureau in een groep landen (Scandinavië, Canada, Groot-Brittannië) waar de criminaliteit hoog ligt en de gemiddelde strafmaat laag is (onder de vijf dagen). Het SCP oordeelt dan ook dat 'Nederland een land is waar de burgers zich betrekkelijk veilig voelen, maar waar ze toch een verhoudingsgewijs hoge kans hebben om een misdrijf te ondervinden.'

In andere publieke sectoren scoort Nederland beter. In het onderwijs zijn de Nederlandse prestaties zelfs opvallend goed. Landen met een uniform onderwijsstelsel scoren gemiddeld beter dan landen met een stelsel zoals in Nederland, met veel verschillende scholen. Maar Nederland is volgens het SCP de 'uitzondering die de regel bevestigt'. Toch doet een land als Finland het nog beter.

Het SCP waarschuwt dat de Europese doelstelling dat 80 procent van de bevolking in 2010 minimaal voorgezet onderwijs moet hebben gevolgd, zonder drastische ingrepen in Nederland niet haalbaar zal zijn. Ook het aantal uitvallers in het Nederlands onderwijs ligt met 25 procent nog veel te hoog. Van Europa mag slechts 10 procent van de scholieren uitvallen tegen 2010.

Op het gebied van de zorg wordt Nederland afgetroefd door Zweden. Tegen dezelfde kosten presteert het Zweedse gezondheidszorgsysteem beter dan het Nederlandse.

Nederland bevindt zich in de internationale middenmoot. Spanje, Finland, Nieuw-Zeeland en Griekenland blijken efficiënte gezondheidszorg te bieden voor relatief lage kosten. Opvallend is dat het SCP hier geen relatie vindt tussen meer uitgaven en betere prestaties. In de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld het meeste geld aan zorg uitgegeven, maar wordt gemiddeld een slechte prestatie geleverd.

De omvang van de gehele publieke sector in Nederland blijkt met 48 procent van de economie, internationaal gezien, gemiddeld te zijn. De Scandinavische landen hebben een grotere publieke sector, de Angelsaksische landen een kleinere.

Politie zoekt naar lek over liquidaties
Van onze verslaggever Volkskrant 07.08.04

AMSTERDAM - Geheime informatie over de reeks liquidaties van de afgelopen jaren in het criminele circuit van Amsterdam blijkt te zijn uitgelekt naar criminelen. De rijksrecherche zoekt op verzoek van de korpsleiding van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland al geruime tijd naar een lek bij politie en justitie. Er is nog geen dader gevonden.

De politie weet niet of de criminelen alleen mondeling geheime informatie krijgen of dat ze ook geheime dossiers ontvangen.

Op internet zijn delen van zogeheten tapverslagen van afgeluisterde telefoons te vinden, die uit geheime dossiers afkomstig zouden zijn. Het lijkt echter te gaan om gedateerde informatie van eind 2000. De schrijver van de teksten op internet, die tevens citeert uit de tapverslagen, is anoniem.
De politie kan niet zeggen of de informatie op internet topgeheim was en alleen bestemd voor eigen gebruik. Het zou ook kunnen gaan om processen-verbaal die advocaten krijgen toegestuurd.
Uit die berichten op internet blijkt dat een Amsterdamse zakenman, die kennelijk een bekende van de politie is, een uur voor de liquidatie van topcrimineel Sam Klepper in oktober 2000 werd gebeld met de mededeling Teletekst in de gaten te houden. Hij zou ook weten uit welke hoek de moordaanslag kwam.
Uit de letterlijk geciteerde tapverslagen blijkt dat meteen na de dood van Klepper topcriminelen constant bezig zijn geweest informatie te krijgen over de opdrachtgever voor de liquidatie. Zo was er veel telefoonverkeer en hadden er ontmoetingen plaats tussen grote namen in het criminele milieu. Ook zouden journalisten in dit circuit zijn betrokken.

Dossiers over liquidaties in handen criminelen
Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM, NRC 06.08.04.  Vertrouwelijke dossiers van de Amsterdamse politie over enkele geruchtmakende liquidaties in de hoofdstad zijn terechtgekomen in handen van criminelen.

De rijksrecherche onderzoekt hoe dit kon gebeuren. De vertrouwelijke dossiers bevatten onder meer informatie uit telefoontaps, inlichtingen van ten minste één informant van politie of justitie en analyses over gepleegde liquidaties. Zij circuleren al geruime tijd op grote schaal in het criminele circuit.

Intern wordt ernstig rekening gehouden met de mogelijkheid dat criminelen opsporingsambtenaren hebben omgekocht in ruil voor die dossiers, zo bevestigen betrokkenen bij de Amsterdamse politie. Officieel geeft de politie ,,geen enkel commentaar''.

Het gaat om dossiers waarvan de gevoeligheid zo groot is dat zij intern bij justitie en politie slechts op zeer beperkte schaal beschikbaar waren.

Zo worden er adressen van woningen genoemd die worden gebruikt om wapens en drugs op te slaan en staan er namen in van ondernemers en telefoonnummers van criminelen.

Het uitlekken van de analyses, processen-verbaal van de Criminele Inlichtingendienst (CID), heeft tot nieuwe onrust in de onderwereld geleid. De dossiers zouden na de ontvreemding eerst hebben gecirculeerd onder criminelen. Vervolgens is gepoogd om de informatie eruit naar verscheidene media 'te lekken', ook weer met de bedoeling om onrust en verdeeldheid te zaaien in het circuit. Delen van het dossier circuleren al enige tijd op internet.

De dossiers zijn gewijd aan pogingen de aanslagen op Jan Femer en Sam Klepper op te lossen. Femer werd op 23 september 2000 geliquideerd op de Haarlemmerdijk in Amsterdam, Sam Klepper op 10 oktober 2000 voor zijn woning aan de Van Leijenberghlaan in Amsterdam.

Doel van het onderzoek was, behalve het oplossen van die aanslagen, het voorkomen van nieuwe gewelddadigheden in het criminele circuit en het afgeven van een 'niet mis te verstaan signaal' dat dit soort praktijken niet wordt getolereerd.

Inmiddels zijn na Femer en Klepper onder anderen George Plieger, Jules Jie, 'Schele' Henk Boom, Cor van Hout, Bertus Lüske, Willem Endstra, Mounir Barsoum en enkele Joegoslaven vermoord.

Uit afgeluisterde telefoongesprekken zou zijn gebleken dat met name één topcrimineel 'voorkennis' van de aanslag op Klepper had en wist wie de opdrachtgever was. Verder zou een aantal criminelen hebben rondgebeld en sms'jes hebben rondgestuurd om te achterhalen wie voor de moord verantwoordelijk is geweest.

Het dossier maakt er melding van dat één keer een reeks geplande liquidaties niet door zou zijn gegaan. Drie criminelen zouden op dezelfde dag moeten worden vermoord. Die drievoudige liquidatie ging uiteindelijk niet door omdat er op de plaats waar dat moest gebeuren, te veel politie op de been was.

Eén hypothese in het dossier luidt dat de moorden op Klepper en Femer het gevolg zijn van een omvangrijke xtc-ripdeal. In deze optie zou een hoofdstedelijk bekende ondernemer, samen met een ander, opdracht hebben gegeven aan een Joegoslaaf om Klepper en Femer te liquideren. Het is de enige keer dat in het dossier wordt gewezen op een mogelijke betrokkenheid van 'Joego's'. De ondernemer zou een xtc-transport naar Engeland hebben gefinancierd. Maar van het geld dat dit zou hebben opgeleverd, indertijd 25 miljoen gulden in Britse ponden, zouden de financiers uiteindelijk helemaal geen geld hebben ontvangen.

Ook hierbij gaat het in de dossiers nadrukkelijk om een van de mogelijke opties. De betrokken persoon is slechts een van de vele mogelijke opdrachtgevers. Het dossier geeft een selectie van hypothesen. Ook wordt geopperd is dat de moord op Femer past in een keten van wraak en weerwraak na een ,,geripte partij MDMA'' in de jaren negentig in Brabant.

iquidaties / Een vrijbrief voor Beëlzebub
Trouw 13.07.04  

Het lijkt aantrekkelijk om liquidaties in het criminele circuit schouderophalend af te doen, of zelfs besmuikt toe te juichen. Immers, zo op het oog ruimt het niet alleen lekker op als een deel van de misdaad zichzelf afknalt, het lijkt ook als aangenaam neveneffect te hebben dat de politie zo tijd en energie overhoudt om het resterende deel wel zo effectief aan te pakken.

Er zijn echter zwaarder wegende argumenten om zich juist ernstig zorgen te maken over de reeks liquidaties in Amsterdam. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat deze liquidaties gewoon op straat en overdag plaatsvinden. Daar gaat een intimiderend effect van uit. Zo werd de laatste op rij, de Amsterdammer van Egyptische afkomst Mounir Barsoum, vorige week donderdag gewoon vanaf een scooter doodgeschoten. Een argeloos twaalfjarig meisje, zijn dochter, raakte daarbij zwaargewond.

Voorts is het een illusie om te denken dat met deze liquidaties het kwaad zichzelf aan het opruimen is. Dat lijkt wel zo, maar veel waarschijnlijker is het dat met het uitschakelen van de ene misdaadgroep, de andere juist kans ziet zijn marktpositie te verstevigen om er vervolgens met de grofste middelen stevig de wind onder te houden. Of we daar blij mee moeten zijn is nog maar de vraag.

Het kwalijkste is echter dat de liquiderende partij als het ware een vrijbrief krijgt om zich van de wet niets aan te hoeven trekken. Zoals de voorzitter van de Vereniging voor Strafrechtadvocaten, mr. A. Röttgering, zaterdag terecht in deze krant opmerkte: als je groepen in de samenleving elkaar straffeloos laat afslachten, verliest de rechtsstaat aan kracht. Dan krijg je een staat in een staat, wat op den duur ten koste gaat van de veiligheid van alle burgers.

Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk dat de Amsterdamse plaatsvervangend korpschef, Joop van Riessen, zich zo lichtvaardig over de liquidaties in de hoofdstad heeft uitgelaten. Aan het oplossen van die moorden geeft de politie minder prioriteit dan aan die waarbij onschuldige burgers zijn betrokken, sprak hij. Daarmee wekte hij nogal ondubbelzinnig de indruk dat het afknallen van criminelen minder zwaar telt. Maar een moord blijft hoe dan ook een moord en het verstrekken van een vrijbrief aan Beëlzebub, de opperste der duivelen, is al helemaal uit den boze.

POLITIEMONITOR: MENSEN VOELEN ZICH VEILIGER
1 juni 2004 Regering.nl

Het percentage Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt is ten opzichte van 2003 opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de Politiemonitor 2004 die de ministers Remkes (BZK) en Donner (Justitie) naar de Kamer hebben gestuurd.

Op basis van het onderzoek concluderen de ministers dat de politie op koers ligt wat betreft de prestatieafspraken over zichtbaarheid, bereikbaarheid en publieksgerichtheid. De afspraken zijn vastgelegd in de prestatiecontracten die het kabinet in 2003 met de korpsen heeft gesloten. 

Resultaten
Volgens de Politiemonitor 2004 voelt 26,9% van de Nederlanders zich wel eens onveilig. In 2003 was dat 27,7% en in 2002 30,8%. Ook het percentage Nederlanders dat zich 'vaak onveilig' voelt laat een dalende lijn zien. Nu voelt 4,4% van de Nederlanders zich 'vaak onveilig', tegenover 5% in 2003 en 5,4% in 2002.

Verder blijkt uit de rapportage dat de tevredenheid over de beschikbaarheid van en het contact met de politie is toegenomen. 

De bereidheid van burgers om aangifte te doen, is verder gedaald. De ministers hopen deze ontwikkeling te keren door de introductie van aangifte via internet en telefoon. 

Monitor
De Politiemonitor is een jaarlijks onderzoek over veiligheid. Dit jaar zijn bijna 50.000 mensen telefonisch ondervraagd. Daarmee is de monitor een van de grootste enquêtes die op dit gebied in Nederland en Europa worden gehouden.

Bron:
Persbericht ministerie van BZK

Zie ook:
26 mei 2004
Jaarverslag OM: meer jongeren voor de rechter
14 mei 2004
Voortgangsrapport: 'burger voelt zich iets veiliger'
4 jul 2003
Nederlander minder vaak slachtoffer van criminaliteit

Rotterdam is duidelijk iets veiliger
Van onze verslaggever Volkskrant 18.05.04

ROTTERDAM - Het was op straat al langer te merken en de politieresultaten wezen in dezelfde richting, maar nu hebben de burgers het verlossende woord gesproken: Rotterdam is in 2003 duidelijk veiliger geworden. Het veiligheidsindexcijfer is gestegen van 5,6 over 2002 naar 6,2 vorig jaar.
 
 

Van de 62 Rotterdamse wijken blijken liefst veertig erop vooruit te zijn gegaan, waarvan sommige fors. Vier van de acht onveilige wijken zijn gepromoveerd tot 'probleemwijk': de buurt rond het Centraal Station, Middelland, Spangen en het Oude Noorden.

De vier wijken Oude Westen, Cool, Tarwewijk en Zuidplein laten wel flinke verbeteringen zien, maar scoren nog steeds onder de maat. Ze krijgen bovendien gezelschap van Hillesluis, dat afgelopen jaar is teruggezakt. 'We zoeken uit hoe dat komt en zetten er dan met alles en iedereen op in', beloofde wethouder Van den Anker (Leefbaar Rotterdam) van veiligheid.

Is het Oude Westen met een 2,2 de slechtste wijk, het Molenlaankwartier scoort een tien. Verder valt op dat autochtonen het vaakst zeggen zich onveilig te voelen, gevolgd door de Turken. Daarentegen voelen Marokkanen en Antillianen zich het vaakst veilig in hun woonomgeving.

De in 2001 ingevoerde index is een gewogen gemiddelde van objectieve gegevens met daarbovenop de uitkomsten van een uitgebreide enquête onder twaalfduizend Rotterdammers. Die laatste factor weegt het zwaarst.

Het huidige college van Leefbaar Rotterdam heeft met die systematiek zijn lot verbonden aan de mening van burgers. Het collegeprogramma belooft dat per 2006 geen enkele van de 62 wijken meer lager zal scoren dan een 3,9 én dat alle andere wijken ten minste zo veilig zijn als ze waren in juni 2002. 'Dat gaan we halen', aldus een van zelfvertrouwen blakende burgemeester Opstelten maandag bij de presentatie van de cijfers. Hij sprak van 'een trendbreuk' en 'een drastische verbetering'. 'Het gezag van de politie komt in de hele stad terug', aldus Opstelten. 'De overheid is weer de baas op straat.'

Van den Anker noemde vooral Spangen en het Oude Noorden als grote uitschieters naar boven. De grootste stijger is Schiemond. Deze wijk van overwegend sociale woningbouw, pal tegen de noordoever van de Maas, sprong van een 4,9 naar een 6,3. Aan de andere kant van de Maas echter duikelde het vanouds rustige Heijplaat van een 8,2 naar een 7,6. 'Ook daar gaan we aan werken', zei Van den Anker. In het najaar verschijnt een nadere analyse van de gegevens, waarbij wordt ingezoomd tot op buurtniveau.Rotterdam is veiliger geworden
ANP Volkskrant 17.05.04
ROTTERDAM - Rotterdam is het afgelopen jaar een stuk veiliger geworden. Dat blijkt uit resultaten van de zogenoemde veiligheidsindex, die de gemeente maandag presenteerde. Het indexcijfer voor de stad is omhoog gegaan van 5,6 in 2002 naar 6,2 in 2003.


De periode ervoor bleef het cijfer vrijwel stabiel. Veiligheid heeft in Rotterdam de hoogste prioriteit van het gemeentebestuur. Burgemeester Opstelten toonde zich dan ook tevreden met de resultaten. 'We hebben een behoorlijke stap vooruit gezet. Het is zelfs een trendbreuk met de jaren ervoor. We zijn er nog niet, maar we liggen op koers en gaan onze doelen halen', aldus Opstelten.

Van de 62 wijken in Rotterdam is de situatie in veertig wijken fors verbeterd. Rotterdam heeft volgens de cijfers nog vijf onveilige buurten over. Dat waren er in 2002 acht. Van de wijken die toen als onveilig te boek stonden, zijn er vier opgeschoven tot probleemwijk. Dat zijn het gebied rond het Centraal Station, Middelland, Spangen en Oude Noorden.

Hillesluis is als enige wijk afgezakt naar de status 'onveilig' en vormt nu met Oude Westen, Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt, Tarwewijk en Zuidplein de laagste categorie in Rotterdam. In 2006 mag de stad van het bestuur helemaal geen onveilige wijken meer hebben.

Volgens de gemeente hebben maatregelen zoals toezicht op straat, preventief fouilleren en controle van panden met interventieteams duidelijk resultaat gehad. De overheid is weer zichtbaar 'de baas is op straat', zei de burgemeester.

Recente cijfers van politie en justitie ondersteunen deze lezing. De politie leverde over de periode januari tot en met april 10.197 verdachten af bij het Openbaar Ministerie, 17 procent meer dan hetzelfde tijdvak in 2003. Het aantal meldingen van overlast van drugs en horeca is flink gedaald.

Justitie deed ook een duit in het zakje. Er waren meer rechtszaken waarvoor hoge hechtenisstraffen werden geëist en opgelegd. De gemiddeld opgelegde gevangenisstraf is met 28 procent gestegen. Er was een verdubbeling van het aantal zaken waarin tussen de drie en vijf jaar werd opgelegd (2002: 56, 2003: 106) en een verdriedubbeling van het aantal zaken waarin meer dan vijf jaar werd gevonnist (2002: 37, 2003: 102). Met name veelplegers en overlastgevende jeugd kunnen rekenen op strengere straffen.

Volgens wethouder Van den Anker (veiligheid) is er niet alleen aandacht voor repressie. Ook hulpverlening speelt een belangrijke rol. Bij de aanpak van de zevenhonderd meest overlastgevende verslaafden in de stad, hebben inmiddels 347 mensen begeleiding in de vorm van zorg of straf gekregen.

Ook het opknappen en schoonhouden van de straten en pleinen heeft effect. De gemeente herstelt kapotte stoeptegels en bankjes en probeert binnen een dag grafitti te verwijderen. 'Misschien geen spectaculaire maatregelen, maar ze zijn belangrijk binnen het totale beleid', aldus Van den Anker.

Een ander belangrijk aspect van het veiligheidsbeleid is de 'fysieke en sociale infrastructuur'. Rotterdam investeert in nieuwbouw en het opknappen van verpauperde panden en probeert de bevolking meer te spreiden. De recent door het Rijk aangenomen 'Rotterdam-wet' geeft de gemeente daarvoor meer bevoegdheden.

De veiligheidsindex is samengesteld uit feitelijke criminaliteitscijfers en een enquête onder 12.000 Rotterdammers. Wat de bewoners er zelf van vinden, weegt zwaar mee in het oordeel. Het stadsbestuur is dan ook blij dat driekwart van de Rotterdammers (74 procent) tevreden zegt te zijn met de eigen buurt. In 2002 was dat nog 68 procent. Ook de tevredenheid over het functioneren van de politie is gestegen van 32 naar 49 procent.

Rotterdam is volgens de index niet langer een 'bedreigde stad', maar valt in de categorie 'aandacht'. Het predikaat veilig is nog een stap verder.

Veiligheid in Rotterdam verbeterd
Binnenlands Bestuur  (17/05/2004)

De veiligheid in Rotterdam is toegenomen. De stad kende vorig jaar nog maar vijf onveilige wijken. Dat zijn er drie minder dan in 2002. Op de Veiligheidsindex 2004, die de gemeente vandaag presenteert, stijgt Rotterdam van een 5,6 in 2002 naar een 6,2 in 2003. 

Sinds 2001 drukt Rotterdam jaarlijks de veiligheidssituatie in de stad uit in de veiligheidsindex. Alle 62 stadswijken krijgen op de index een cijfer tussen de 1 en de 10. De cijfers worden samengesteld uit gegevens van politie, justitie en gemeentelijke diensten. Daarnaast worden twaalfduizend Rotterdammers ondervraagd over onder meer diefstal, drugsoverlast, vervuiling en geweld in hun wijk. Doordat de methodiek van de veiligheidsindex niet verandert, zijn de resultaten van verschillende jaren met elkaar vergelijkbaar. 

Volgens de Veiligheidsindex 2004 is in alle Rotterdamse deelgemeenten de veiligheid toegenomen. Van de 62 Rotterdamse wijken zijn er 40 significant veiliger geworden. In 21 wijken is de situatie stabiel gebleven. Alleen in Heijplaat, in de deelgemeente Charlois, is de veiligheid flink afgenomen. Deze verslechtering is vooral te wijten aan een toename van vandalisme, drugshinder en andere overlast. Heijplaat is echter nog altijd enkele tiende punten verwijderd van de status van ‘aandachtswijk’. Met een indexcijfer van 7,6 scoort de wijk ook aanzienlijk beter dan de stad als geheel.

De hogere score op de index is volgens de gemeente te danken aan zowel een objectieve als een subjectieve verbetering. Het aantal meldingen bij de politie van geweldsmisdrijven, inbraken, vandalisme, drugsoverlast en burengerucht nam vorig jaar af. Tegelijkertijd blijken Rotterdammers echter een stuk positiever over hun stad dan in voorgaande jaren. De tevredenheid met de eigen buurt steeg van 68 naar 74 procent. Ook is 49 procent van de Rotterdammers tevreden over het functioneren van de politie. In 2002 was dat nog maar 32 procent. 

VOORTGANGSRAPPORT: 'BURGER VOELT ZICH IETS VEILIGER'

14 mei 2004 www.Regering.nl 

Uit de derde voortgangsrapportage van het veiligheidsprogramma van het kabinet blijkt dat het aantal vermogensdelicten zoals diefstal en woninginbraak in 2003 met bijna 9% is gedaald. Ook voelen burgers zich iets veiliger.

Het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' is eind 2002 van start gegaan. Het doel van het programma is de aanpak van criminaliteit te verbeteren en de overlast te verminderen. Het programma loopt in principe tot 2006. 

Volgens de ministers Donner (Justitie) en Remkes (BZK) ligt de uitvoering van het programma 'op koers'. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportage noemen zij de eerste resultaten 'bemoedigend':

  • Het aantal delicten is gedaald van 5,1 miljoen naar 4,8 miljoen.
  • Onder meer door de strengere aanpak van veelplegers is het aantal inbraken gedaald van 132.000 naar 86.000.
  • Het aantal geweldsdelicten is nagenoeg gelijk gebleven op 1,1 miljoen.
  • Het percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt, is gedaald van 30,8% (2002) tot 27,7% (2003).
  • Het aantal staandehoudingen voor lichtere overtredingen is met 30% gestegen tot bijna 1,8 miljoen.
  • Het percentage mensen dat (zeer) tevreden is over het laatste contact met de politie, is toegenomen van 62,6% naar 64,1%.
  • Zowel het aantal aangebrachte zaken bij het openbaar ministerie als het aantal behandelde zaken door het OM en de rechtbanken is toegenomen. 
  • De detentiecapaciteit (onder meer gevangenissen) is vorig jaar gestegen met 1500 plaatsen.  

In 2003 is een proef begonnen met twee gevangenen op één cel en zijn met gemeenten afspraken gemaakt over de aanpak van veelplegers. Begin 2004 is de Nationale Recherche van start gegaan en zijn de eerste bovenregionale rechercheteams geformeerd. Ook is de tiplijn Meld Misdaad Anoniem landelijk ingevoerd.

Enkele andere voorstellen uit het veiligheidsprogramma zijn klaar voor behandeling door de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om de wetsvoorstellen voor elektronische aangifte, DNA-onderzoek bij veroordeelden, identificatieplicht en gemeentelijk cameratoezicht.

Bron:
Persbericht ministerraad (pdf)

Zie ook:
7 mei 2004
Uitbreiding particuliere inzet voor veiligheid 
19 feb 2004 
Onderzoek brengt veelplegers in kaart

6 feb 2004
Voorstel: OM mag aantal straffen zelf gaan opleggen

19 jan 2004
Koppeling databanken van vingerafdrukken en DNA

16 mei 2003 
Nieuwe aanpak van harde kern van veelplegers

18 dec 2003
'Nederland veilig' doet beroep op burger
15 okt 2003
Anoniem misdaden melden op landelijke meldlijn
17 okt 2002
Maatregelen voor een veiliger samenleving

Staat van het recht / Vertrouwen in politie en justitie daalt steeds verder

2004-01-14  - reacties 

AMSTERDAM - Het vertrouwen in politie en justitie kalft verder af, blijkt uit onderzoek van Trouw. Vier van de vijf volwassenen vinden dat de politie te weinig respect afdwingt bij het optreden in het openbaar.

Grafiek behorend bij het Trouw-onderzoek 'Staat van het Recht 2004'

Twee derde van de Nederlanders is het niet eens met de manier waarop misdaad wordt bestreden. De resultaten zijn somberder dan bij een onderzoek vijf jaar geleden. De burger wil dat er harder wordt opgetreden tegen crimineel gedrag, strengere straffen, meer agenten en meer bevoegdheden voor de politie. Maar ook: gratis verstrekking van heroïne aan zwaar verslaafden. Verder blijkt dat burgers zich steeds onveiliger voelen.

Dit blijkt uit het onderzoek 'De Staat van het Recht', dat TNP-Nipo in opdracht van Trouw hield onder 1088 volwassenen. Het is de tweede keer dat meningen over strafrecht en samenleving zijn gepeild; ook in 1998 is de steekproef gehouden.

De opvattingen over de taken van politie en justitie zijn sterk aan het opschuiven. Een meerderheid (52 procent) van de ondervraagden vindt het belangrijker dat politie en justitie geweld en inbraken aanpakken, dan dat zij drugsbazen vervolgen. In 1998 waren slechts drie op de tien burgers die mening nog toegedaan (29 procent). Misdaadbestrijding zou bij de politie zelfs prioriteit moeten krijgen boven hulpverlening, vindt 57 procent.


Een derde van de Nederlanders (33 procent) is vorig jaar in aanraking gekomen met criminaliteit, een stijging van 6 procent. Vernieling en vandalisme komen het vaakst voor, gevolgd door auto-inbraak en bedreiging. Van dit laatste delict steeg het percentage van 11 procent in 1998 tot 17 procent nu.

De steekproef, die mede is opgesteld door de Erasmus Universiteit in Rotterdam, lijkt uit te wijzen dat de notie van de eigen verantwoordelijkheid onder de bevolking terrein wint. Een opvoeding met strakke hand is nodig vindt 85 procent, in 1998 was dit nog 72 procent. Bij een in 1991 gehouden enquête waarbij dezelfde vraag werd gesteld, toonden drie op de vijf Nederlanders (60 procent) zich voorstander van een stevige opvoeding.

Het toenemend besef over verantwoordelijkheid van opvoeders blijkt ook uit de beantwoording van de vraag of ouders de schade die hun kinderen bij criminele activiteiten hebben, moeten betalen: jazeker, zegt 84 procent van de Nederlanders.Lezersreacties Geef uw reactie

Sinds regeren verworden is tot boekhouden op het niveau mavo4, roept elke omhoog gevallen politiechef hoe het beter kan, omdat hij een betere opleiding heeft. Een goede regie is gebaseerd op geld en angst voor het verlies van pensioen. Teveel stemmen, Nederland is een beetje schizofreen aan het worden. Vanuit Denhaag ziet alles er anders uit dan in de werkelijkheid. De ondergeschoven waarheid is dat alles geld kost tegenwoordig maar iedereen is bezig om zijn of haar eigen geld veilig te stellen. Heb je geen geld of echt veel te weinig dan kun je kiezen tussen wegkwijnen of overal "schijt" aan te krijgen. Ik wil best met een achterlichtje op de fiets rijden maar kan het pas volgende maand betalen. Ik neem de gok en krijg een boete van 30 euro. Die heb ik niet. Moet je eens kijken hoeveel mensen er aan die boete geld gaan "verdienen". Mijn eenvoudige schatting is minimaal het 50 voudige. De uitdraai van mijn foto die overal komt te hangen minstens 100 euro, want ik wil in kleur..Doeiiiii
Karel (14-01-2004, 08:46:59 uur)

Ik hoop dat die 84% ook de eigen verantwoordelijkheid neemt op het moment dat zijn/haar kind crimineel is.
Chris van der Kroon (14-01-2004, 08:56:50 uur)

Een direct voortvloeisel is dat de strafmaten in ons veels te tolerant Nederland een lachertje zijn voor criminelen, in het criminele circuit word lachwekkend de nederlandse gevangenis afgedaan als een Rijkshotel a la Centerparcs! Bij zware geweldsdelicten zou indien 100% onomstotelijk bewezen, gewoon de doodstraf moeten kunnen worden uitgevoerd, of het herinvoeren van levenslange eenzame opsluiting, en dan na een decennia nog eens kijken of de criminele cijfers zijn afgenomen, tevens zou in de nederlandse gevangenissen het eten versoberd moeten worden naar water en brood en niet meer moeten worden aangepast naar de gevangene, een gevangenis zou een straf moeten zijn en geen broedplaats voor het plannen van nog meer criminele activiteiten ergo de gevangenis zou een hel op aarde moeten zijn alleen dan kan men inzien wat men heeft fout gedaan en zal men niet zo gauw weer terugvallen in crimineel gedrag.
De econoom (14-01-2004, 08:58:06 uur)

Natuurlijk is Nederland veel te tolerant. Het is toch belachelijk dat de minister van justitie opdracht geeft om drugssmokkelaars die minder dan drie kilo drugs bij zich hebben zonder dagvaarding weg te sturen. Alle criminelen en gestoorden in de rest van de wereld lachen zich een deuk bij dit nieuws en proberen zo snel mogelijk naar dit afvalputje van Europa te komen om een graantje mee te pikken.
Kees (14-01-2004, 10:27:04 uur)

Iemand die zich ernstig buiten de maatschappij plaatst door misdaden en overtredingen te begaan, verdient ook dat hij/zij buiten de maatschappij geplaatst wordt. Daar zijn gevangenissen voor. Niet alleen als repressaille, maar om de maatschappij te vrijwaren. Leer je daar niet van als anti-maatschappelijke lees:crimineel dan sluiten we je nog langer op, omdat je bewezen hebt niet verantwoord deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het roer moet om. Repressie is vanaf de oorlog niet meer uitgeprobeerd en we zijn weggezakt in de linkse/softe drijfzandbak, die de afgelopen decennia zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij een dader weggehaald heeft, waardoor tegenwoordig omstandigheden en sociale achtergrond van de dader redenen zijn voor het verlichten van de strafmaat, waarbij te vaak voorbij wordt gegaan aan het leed van het slachtoffer of de schade aan onze maatschappij.

Confestatum (14-01-2004, 10:31:15 uur)

Tja... wat wil je voor vertrouwen in politie en justitie opwekken als:

1 de politie adverteert hoe laag je vooropleidingsniveau mag zijn, maar het waarheidsgetrouwe "Mavo-pet!" doorgaat voor "belediging van een ambtenaar in functie",

2 nou niet bepaald de slimsten uit mijn VWO klas rechten gingen studeren,

3 ik regelmatig door politievoertuigen word ingehaald die ver boven de legale snelheid rijden zonder "kerstboom",

4 3 km/h te hard rijden een hogere opsporingsprioriteit krijgt dan 3 kg cocaine op Schiphol, maar dat men zich van Donner niet mag bemoeien met die prioriteiten

5 de Kamer allerhande rapportages vraagt, maar niet wil begrijpen dat rapporteren tijd kost, waarin men geen boeven vangt

6 politie en justitie niet de kans krijgen om de kennis op te doen voor complexe zaken zoals Ahold?

7 dat prestatiecontracten alleen maar zullen betekenen dat moeilijke aangiftes als Ahold niet zullen worden aangenomen.

Nee, ik ben niet rechts, maar constateer feiten.

Mercedes San Fernando Ruelda (14-01-2004, 10:31:49 uur)

De reactie van econoom getuigt van een bekende kortzichtigheid. In landen waar de gevangenis wel een hel is, is de misdaad zeker niet minder.
Het enige lichtpuntje is, dat mensen beginnen in te zien, dat de opvoeding strenger moet. Dat is het begin van de oplossing, maar het duurt jaren.

M.Nieuweboer (14-01-2004, 11:02:16 uur)

Ik heb niet lang bij justitie gewerkt en de integriteit is er heel ver te zoeken. De dame die mij moest inwerken gesjeesde HEAO-MER studente, was niet alleen bijzonder laks met uitleggen, plande vakantie zonder overleg, schoof mij aantoonbaar haar eigen fouten in de schoenen. De leidinggevende, een rechter nota bene, geloofde me niet, ondanks dat ik bepaalde dingen aan kon tonen. Daardoor ging zenog verder: ze gooide foutloze brieven en beschikkingen weg, en toen ik ziek was heeft ze hoogstwaarschijnlijk onder mijn naam ingelogd en geboortedata uit twee beschikkingen gehaald. Ik heb ontslag genomen omdat ik genoeg had van haar tegenwerking en haar gelieg maar nog geen 5 minuten nadat meneer de rechter mijn onslagbrief met akkoord ondertekende werd deze achterbakse .... beloond met een opleidingsplaats tot adjunctsecretaris. Reden? Geen idee, mogelijk bang dat ik als deeltijdrechtenstudente eerder een dergelijke functie zou krijgen, maar die richting wil ik niet eens uit!
De ergste boeven werken bij Justitie (14-01-2004, 12:17:38 uur)

Hoewel de politiechefs van de grote steden eenstemmig beweerden, dat hun prestaties geweldig waren verbeterd in 2003, zijn er goede redenen daaraan te twijfelen. Volgens een criminoloog, worden die statistieken nauwelijks extern getoetst. Ik vond vorige week nog steeds een keer glasgruis van een autoruit in mijn straat en een gestolen tasje in mijn portiek. Maar dat is "anecdotal evidence".
Het beeld, dat naar buiten treedt, is van een organisatie, die geen prioriteiten kan stellen: Wel vervolgen voor achterlichtjes en nafluiten en gevallen van zelfverdediging, maar drugsmokkelaars en winkeldieven niet vervolgen of "voorlopig" vrijlaten.

Peter (14-01-2004, 13:00:44 uur)

Veel mensen antwoorden op dergelijke onderzoeken vanuit hun gevoel, maar niet gebaseerd op feiten.

Van zwaardere straffen is al lang bekend dat zij niet minder, maar meer criminaliteit tot gevolg hebben. Dit heeft te maken met het tegenstrijdige karakter van straffen. Het wordt voorgesteld als "gerechtigheid, maar feitelijk zijn straffen dezelfde soort handelingen die criminelen verrichten, maar dan wettelijk vastgelegd. De wet die de handelingen van misdadigers strafbaar stelt, is dezelfde wet die die vergelijkbare handelingen van de wetshandhaver toestaat.

De Econoom laat met de wijze waarop hij de roep om zwaardere straffen verwoordt heel goed zien, dat deze redenering feitelijk is gebaseerd op de, in dit geval onjuiste, vooronderstelling dat ook hier economische principes werken: als iets duurder is, zal men zorgvuldiger overwegen alvorens tot aanschaf over te gaan.

Waarden en normen... De economie is de norm geworden, waarde heeft nog slechts een fianciële betekenis.

MisschienWelGekMaarNietDom (14-01-2004, 13:39:55 uur)

OK, Nederland doet het niet goed. Ik moet echter protesteren tegen een bepaalde stroming die blijkbaar van mening is dat het "in de oorlog" beter geregeld was. Die periode waarin een misdadig regime ongelofelijke beestachtigheden beging, kan niet als voorbeeld dienen van hoe het moet. Ik ben er ook van overtuigd dat iedereen het hiermee eens is.
Het probleem van de criminaliteit en agressie is volgens mij een directe reactie op de terugtredende overheid en heeft "het recht van de sterkste"tot gevolg. En men kan hier veel ongestraft doen wat criminelen van overal aantrekt. Het wegvallen van de grenzen heeft de mogelijkheden geschapen Europawijde netwerken van criminaliteit op te zetten, met Nederland als draaischijf vanwege de geringe pakkans en lage straffen. Is dit ter stimulering van de economie?

Karlsson (14-01-2004, 13:49:18 uur)

Aan de burgers van Nederland,

U beschuldigt mij, dat ik de jeugd te zacht aanpak, totdat ik op een keer uw eigen kind de les lees.

U windt zich op als iemand in het verkeer u de weg afsnijdt, maar als ik u op hetzelfde vergrijp betrap, voelt u zich uiteraard "onterecht" behandeld.

U stoort zich eraan als ik mij met hoge snelheid naar een plaats des onheil spoed, maar u beklaagt zich erover als het meer dan 10 seconden duurt voordat ik bij uw probleem ben.

U ziet het als een deel van mijn werk dat ik geslagen word, maar als ik terug sla noemt u dat machtsmisbruik.

U zult er niet aan denken om uw tandarts te vertellen hoe hij een kies moet trekken, maar u vindt het normaal om mij te vertellen hoe ik mijn werk zou moeten doen.

U schreeuwt: "Er moet wat tegen de criminaliteit ondernomen worden", maar u wilt zelf niet als getuige optreden of er op een andere manier mee lastig gevallen worden.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar de mijn 1000 tekens zijn op.

politie-agent (14-01-2004, 14:55:45 uur)

De burgers hebben dit alles volledig aan zichzelf te wijten door decennia lang mee te zeulen met kreten als meer tolerantie, ondermijning van orde en gezag onder het mom van fundamentele mensenrechten enzovoort. Lees bijdrage van politieagent maar eens door.
Bukowsky (14-01-2004, 15:27:27 uur)

Geachte agent,

De burger beschuldigt u niet, maar spreekt u aan op uw productnl. veiligheid dat ver beneden de maat is.

De burger vertelt u niet wat te doen, maar eist veiligheid voor haar dure belastinggeld.

De burger is erg bereidwillig om aangifte te doen, maar constateert dat de politie , niet wenst te komen kijken, laatstaan de burger berichten over de voortgang van een aangifte.
De burger wordt verteld dat hij dom is om spullen in zijn auto liggen.


De burger is absoluut bereid om te getuigen, maar als de burger bedreigt wordt, is de politie niet bereid, om de burger te beschermen.

Als de burger wil trouwen met een buitenlandse vrouw die ook de Nederlandse Nationaliteit heeft heeft de politie wel alle tijd om bij de burger zijn buren langs te komen of zijn vrouw bij hem woont.

De burger vindt dat er te veel politie-agenten zijn met meningen zoals de uwe, en te weinig die echt weten waar de prioriteiten liggen. Deze weet de burger echt te waarderen.
I.E. Naves (14-01-2004, 15:52:20 uur)

Ik denk dat de polite agent gelijk heeft.

Aan de ene kant willen Nederlanders hardere straffen, maar als ze zelf eens gepakt worden gaan ze door het lint.

Overigens kun je de agent op straat niet verwijten dat zijn organisatie niet efficient ingericht is. Daarvoor moet je bij de politiek en de politiebazen zijn.

Oh ja, en over de coke slikkers op Schiphol. Ik weet een hele efficiente straf. Buitenlanders die op Schiphol aangetroffen worden met drugs krijgen een stempel in hun paspoort:

"houder van dit paspoort werd op datum op Schiphol betrapt met X gr hard drugs, en is vanaf datum X dagen ongewenst vreemdeling in Nederland"

en mocht de buitenlander met een nieuw paspoort zonder stempel terugkomen, dan zetten we de stempel er opnieuw in, en we delen deze informatie uiteraard met onze Europese vrieden

Nep Karel (14-01-2004, 16:12:01 uur)

Vroeger, jawel, waren de straffen veel zwaarder dan nu en er was veel criminaliteit.

Tegenwoordig zijn de straffen milder, maar er is nog altijd veel criminaliteit.

Misschien wordt het tijd om de zaken eens om te draaien en goed gedrag te belonen. Als dan toch de economische principes overal bepalend zijn, maak het dan lonend om je netjes te gedragen.

Verder denk ik dat het alles te maken heeft met voorbeeldgedrag. Het gros van de mensen in het westen is voornamelijk op zichzelf gericht. Dat neemt ook de jeugd over. Ga maar na: als u het heeft over respect voor elkaar, wat bedoelt u dan eigenlijk? Heeft u het dan over uw respect voor anderen? Of gaat het juist over het respect van anderen voor u? Een kans van 9 op 10 dat het over het laatste gaat. Vind u het dan vreemd dat het een zooitje wordt?

Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Theo Koopman (14-01-2004, 16:14:25 uur)

Elke generatie volwassenen vindt dat vroeger alles beter was.
Jaap (14-01-2004, 16:41:59 uur)

Opvallend dat ook uit de bovenstaande reacties weer blijkt dat veel mensen denken de criminaliteit te kunnen terugdringen met zwaardere straffen. Keer op keer wordt echter aangetoond dat dit niet het geval is.

Een slechte opvoeding kan je niet zo gemakkelijk corrigeren. En slechte opvoedingen komen in Vinex-wijken bij keurige blanke Nederlanders net zo goed voor als bij allochtone gezinnen. De redenen zijn alleen verschillend.

Jaap (14-01-2004, 16:50:15 uur)

We noemen dit het van Wijkerslooth effect, justitie dient de politei niet te frustreren en de politie dient de goed willende burger niet te frustreren.
Er gaat zoveel fout 1.3miljoen aangiftes waarvan nog geen 300000 worden nagetrokken en mischien 14% echt wordt bestraft dat is gewoon een open inrichting. Waar iedereen maar kan doen en laten wat hij wil. Als we de maatschappij van chaos willen redden zal er inderdaad veel repressiever moeten worden opgetreden langer en soberder worden gestraft.
De Econoom zit op het goede spoor nu de rest nog

Johan (14-01-2004, 19:23:41 uur)


Laatste wijziging op: 29-12-2005 00:55